"uppstå" - angielskie tłumaczenie

SV

"uppstå" po angielsku

SV uppstå
volume_up
[uppstod|har uppstått] {czasownik}

En del personer i rådet och parlamentet fruktar att intressekonflikter kan uppstå.
Some in the Council and in Parliament fear that conflicts of interest may arise.
Livet står trots allt inte stilla och nya utmaningar kommer utan tvekan att uppstå.
After all, life does not stand still and new challenges will certainly arise.
Vissa typer av problem kan uppstå på grund av det mellanläge de uppkommer i.
Many problems arise because the situation is neither one thing nor the other.
Annars kommer det att uppstå spänningar inom den monetära unionen.
If this does not happen, then tensions will develop within monetary union.
Och därför får det i Europa inte uppstå en legend som säger att kommissionens sammansättning skulle vara balanserad!
And that is why we must not allow the myth to develop in Europe that this Commission is balanced.
På senare tid har vi låtit en aids-epidemi härja och låtit galna ko-sjukan uppstå.
Recently, we have let an AIDS epidemic run riot and we have allowed mad cow disease to develop.
Jag hoppas att konkreta åtgärder kommer att uppstå från diskussionerna kring detta dokument.
I hope that from discussions around this document, concrete actions will emerge.
Tidigare erfarenheter visar att det fortfarande kan uppstå vissa problem.
Past experience has shown that a few problems may yet emerge.
Det måste uppstå en positiv nettoeffekt för klimatet, helst över hela världen.
A net climate benefit must emerge, preferably worldwide.
Händelsen är högt staplad med svårighet, och vi måste uppstå med tillfället."
The occasion is piled high with difficulty, and we must rise with the occasion."
Om vi inte hade gjort det, skulle det därmed nämligen kunna uppstå politiska överläggningar.
Had there been no reference to Gibraltar, that could have given rise to political speculation.
En ny ideologi kommer att uppstå under en mask av tolerans.
A new ideology will rise up under a mask of tolerance.
uppstå (też: odla, skapa, uppkomma, alstra)
Det kommer också att uppstå en stor transportström av jordbruks- och djuruppfödningsprodukter över långa distanser.
And the transport of arable produce and stock breeding products over long distances will take off in a big way.

Synonimy (szwedzki) dla "uppstå":

uppstå

Przykłady użycia - "uppstå" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishOm parlamentet följer Langes förslag, kommer ytterligare förseningar att uppstå.
If Parliament complies with Mr Lange's proposals, there will be further delays.
SwedishTack vare direktivet kommer färre människor att omkomma och färre skador att uppstå.
Fewer human lives will be lost and less damage caused thanks to this directive.
SwedishBryderier, tvivel och osäkerhet håller också på att uppstå bland kandidatländerna.
Dilemmas, doubts and uncertainties are also emerging among the candidate countries.
SwedishJu större antalet medlemsstater, desto större är faran för att en kris ska uppstå.
The bigger the number of states the greater the danger of a crisis occurring.
SwedishVi i parlamentet måste också acceptera att det kan uppstå olika slags situationer.
We in Parliament also have to accept that there can be various kinds of situations.
SwedishNågonting måste vara fel med ett system där en sådan situation kan uppstå.
There must be something wrong with a system that produces a situation like that.
SwedishDe kompromissändringsförslag som lagts fram löser alla problem som kan tänkas uppstå.
Besides, the compromise amendments submitted resolve any problems there may be.
SwedishDe problem som kan uppstå sker i det politiska och sociala sammanhang där de används.
The issue that arises is the political and social context in which they are used.
SwedishDet är dessutom viktigt, eftersom vi även ser en risk för att problem kan uppstå.
It is also important because we too see the potential for problems arising.
SwedishVerklig harmoni och enighet kan bara uppstå genom tillit och ömsesidig respekt.
Genuine harmony, unity, only come through trust, through mutual respect.
SwedishFöljande exempel visar vilka problem som kan uppstå om Du söker utan fältformatering.
The following examples show possible issues when searching without field formatting.
SwedishÄrade kollegor, tillåt mig att avvika från ämnet: en paradox är på väg att uppstå.
Ladies and gentlemen, allow me this digression. A paradox is being born.
SwedishVi har ett fastighetsregister och kommer att arbeta med detta, men risker kan uppstå.
We have a land cadastre and we will work on it, but there could be risks.
SwedishAllt detta kommer att påverkas av det datorproblem som kan uppstå i samband med år 2000.
All of these will be affected by the computer problem associated with the year 2000.
SwedishOm du inte gör det kommer det att uppstå en stor kris mellan dig och Europaparlamentet.
If not, there will be a big crisis between you and the European Parliament.
SwedishTack vare euron kommer sådana situationer inte mer att kunna uppstå.
With the introduction of the euro, such situations seem unlikely to occur again.
SwedishFör att det inte skall uppstå ett rättsligt vakuum bör rådets föreliggande förordning antas.
The Council regulation before us must be adopted to avoid a legal vacuum arising.
SwedishDetta ville jag säga än en gång, för att det inte skall uppstå några missförstånd.
I wished to say that again to avoid there being any misunderstanding.
SwedishDet kan uppstå en ny klasskamp om utbildningen inte sätts in i samhället på rätt sätt.
If education fails to take the correct social action, that may become the new class war.
SwedishDet får inte uppstå något dödläge mellan de nationella och de europeiska myndigheterna.
We do not want a stalemate between the national and European authorities.