"universell" - angielskie tłumaczenie

SV

"universell" po angielsku

SV universell
volume_up
{przymiotnik}

universell (też: allmän, allomfattande, allsidig, världs-)
volume_up
universal {przym.}
Det är en förutsättning för en radikal, universell och kontrollerad icke-spridning.
It is the prerequisite of radical, universal and controlled non-proliferation.
Rätten till respekt för familjelivet är en universell mänsklig rättighet.
The right to respect for family life is a universal human right.
Konkurrensprincipen bör ha en universell tillämpning.
The principle of competition must now be universal in its application.
universell (też: allmän, vidsynt, liberal)
volume_up
catholic {przym.}

Synonimy (szwedzki) dla "universell":

universell

Przykłady użycia - "universell" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishKampen mot våldet mot kvinnor och barn är en universell och prioriterad kamp.
Measures to combat violence against women and children are a priority worldwide.
SwedishSnarare har de universell giltighet, vilket fastslås i de internationella konventionerna.
Rather, they are universally valid, as is enshrined in the relevant international conventions.
SwedishStödjer rådet insatser för att göra CCW-konventionen universell?
Does the Council support efforts to universalise the CCW?
SwedishDäremot är inte respekten för dem universell i världen.
Yet the universality of that respect is failing across the world.
SwedishRätten att leva fritt är universell.
The right to live freely is something that must be universally recognised.
SwedishEftersom det inte finns någon universell representation finns det heller ingen brist i fråga om Taiwan.
There is no universality, so there is no Taiwan gap.
SwedishAnledningen till att vi trodde det, med andra ord, var att folk i matlagningsvärlden letade efter en universell matsanning.
And the reason we thought that -- in other words, people in the cooking world were looking for cooking universals.
SwedishDe är av universell betydelse.
Further, human rights are being violated twice over.
SwedishEftersom det inte finns någon universell representation finns det heller ingen brist i fråga om Taiwan.
Secondly, the Global Outbreak Alert and Response Network comprises a series of 40 different institutions from amongst the almost 200 Member States of the WHO.
SwedishBehovet av universell tillgång är mer brådskande nu än det var 1994, med tanke på den dramatiska ökningen av personer som är infekterade med och berörs av hiv och aids.
Reproductive health services, including family planning, are in the front line of HIV/ AIDS prevention and maternal health.
SwedishVad som idag är viktigt är att hävda principen om universell giltighet, och jag tror också, kära kolleger, att vi måste börja fundera över en förändring av Europarådet.
What matters now is to affirm this idea of universality, and I think we also need to start thinking about transforming the Council of Europe.
SwedishVi vet att Europas befolkning vill ha offentliga tjänster av bra kvalitet, vi vet att de vill ha dem till ett överkomligt pris och att de vill få dem levererade på universell basis.
We know the people of Europe want high-quality public services, we know they want them at an affordable price and they want them delivered universally.
Swedish(EN) Den brittiska konservativa delegationen stöder till fullo BTV-konventionen och de internationella ansträngningarna att göra konventionen universell och genomföra den fullt ut.
The British Conservative Delegation fully supports the BTWC and the international efforts to universalise the Convention and to implement it effectively.
SwedishDet är en budget till förmån för den rådande politiska utopin, ett regionernas Europa, vilket är en etapp på vägen mot en universell organisation som bortser från nationerna.
This is a budget which serves the reigning political utopia, the Europe of the regions, a step towards the planetary organization which sets the nations at nought.
SwedishJag skulle vilja fråga er om ni inom ramen för detta försök har tänkt att gemensamt med Förenta nationerna försöka få till stånd universell lagstiftning om kloning.
I would like to ask you whether you have considered, within the scope of this effort, trying together with the UN to establish such world-wide legislation in relation to cloning.
SwedishAvslutningsvis, och som jag redan tidigare har nämnt, är det tydligt att det inte finns någon universell och global lösning på hur man utrotar skattebedrägeri och skatteflykt.
In conclusion, and as I have already mentioned on past occasions, it is clear that there exists no one single and global solution for eliminating tax fraud and tax evasion.
SwedishDet vill säga, det är en händelse med lokal prägel, men samtidigt med en universell karaktär, varför vi anser att det förtjänar att erkännas som världsarv.
In other words, it is a locally acclaimed event but, at the same time, it has world-wide significance and it is for this reason that we believe it deserves to be recognised as a World Heritage event.
SwedishAv den anledningen är det riktigt att undersöka frågan om ett skydd av intressen av mer allmän och universell natur, och att på ett bättre sätt förena sig med rättssystemen inom de enskilda staterna.
For this reason, it is right to look at the issue of safeguarding common interests, and to establish better links with legal systems within the individual States.
SwedishMot denna uppfattning föredrar jag visionen av universell karaktär om ett republikanskt Europa där varje individ är helt, i sig själv, en individ som aktivt bevakar sina rättigheter och friheter.
Rather than this concept, I prefer the universalist vision of a republican Europe in which each individual as such fully and actively exercises his rights and freedoms.
SwedishVi stöder också fördelarna med att företagen gör sina anställda delaktiga i beslutsfattandet på arbetsplatsen, men vi tillbakavisar införandet av en ” universell ” regleringsmodell för deltagande.
We also endorse the benefits for companies of involving their employees in workplace decision-making, but reject the imposition of any ‘ one size all’ statutory model of participation.