"tyngd" - angielskie tłumaczenie

SV

"tyngd" po angielsku

volume_up
tyngd {r.wsp.}

SV tyngd
volume_up
{rodzaj wspólny (utrum)}

tyngd (też: vikt)
volume_up
weight {rzecz.}
en större tyngd läggs vid sysselsättningsfrämjande investeringsplaner.
greater weight to be given to infrastructure projects which promote employment.
Detta ger regionen och samarbetet där en särskild tyngd och betydelse.
This gives the region and the co-operation there special significance and weight.
Ekonomisk tyngd leder till politiskt inflytande och självförtroende.
Economic weight is translating into political clout and self-confidence.
tyngd (też: vikt, substans)
volume_up
substance {rzecz.} (importance, meaning)
De har gett tyngd åt EU:s grundläggande värderingar.
They have given substance to the European Union's fundamental values.
Detta skulle ge frågan betydligt större tyngd och vi ber därför om ert stöd för detta.
That would give the matter considerably more substance and we therefore ask for support in this.
Det är trots allt det som skänker debatten verklig tyngd och politisk innebörd.
That is, after all, what gives our debate real substance and political meaning.
tyngd (też: ryck, flöte, shilling, pagefrisyr)
volume_up
bob {rzecz.}
tyngd (też: vikt, stöt, lyft, större del)
volume_up
heft {rzecz.}
volume_up
strain {rzecz.}

Synonimy (szwedzki) dla "tyngd":

tyngd
Swedish

Przykłady użycia - "tyngd" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishInget av detta bidrar till att höja tilltron till bedrägerikontrollernas tyngd.
None of this does anything to boost confidence in the seriousness of fraud control.
SwedishJag tvivlar inte på att detta svar kommer att ge policyförklaringen ökad tyngd.
I have no doubt that this response will strengthen the very status of the statement.
SwedishJämställdhetskapitlet måste få likvärdig tyngd i medlemskapsförhandlingarna.
The chapter on equality must be accorded equal importance in the membership negotiations.
SwedishAfrikanska länder strävar nu efter att bli representerade enligt sin politiska tyngd.
African countries are looking for representation in accordance with their political way.
SwedishPå samma sätt anser jag att instrumentet för mänskliga rättigheter måste ges lite mer tyngd.
In the same manner, I think the human rights instrument needs to have oomph.
SwedishStörre politisk tyngd får vi genom det särskilda förfarande som skall införas.
We want the current affairs debate, which is soon to be introduced, to make us more political.
SwedishOch det är också säkert att latinets betydelse för de flesta europeiska språken har samma tyngd.
It is also certain that Latin is just as important for most European languages.
SwedishNu kräver vi med väldig tyngd att Perwez Kambakhsh omedelbart friges.
We now emphatically demand that Perwiz Kambakhsh be released immediately.
SwedishFörfarandet är nödvändigt eftersom det skänker nödvändigt tyngd och trovärdighet åt våra villkor.
We need it because it lends our criteria the necessary seriousness and credibility.
SwedishSärskild tyngd bör läggas på grundläggande kompetens inom läsning, matematik och naturvetenskap.
Specific emphasis should be put on basic skills in reading, mathematics and science.
SwedishBeslutet kommer att ha en viss tyngd, som var och en känner till.
I am sure I do not need to tell you that this decision will be a rather important one.
SwedishEtt parti har tyngd på europeisk och internationell nivå när det är starkt i sitt hemland.
A party has validity at European and international level when it is strong in its own country.
SwedishEtt direktiv har rättslig tyngd och vi menar att det är det som krävs.
A directive has legal force and we feel that is what is needed.
SwedishAvtalet innebär att vår hållning och våra krav får större tyngd.
This agreement means our position and our demands will gain strength.
SwedishJag skulle vilja ge ytterligare tyngd åt hennes begäran till kommissionen.
I should like to reinforce her requests to the Commission.
SwedishVi måste tala med en röst, annars blir vår ståndpunkt utan tyngd.
We have to speak with one voice; otherwise, we reduce our position to something insignificant.
SwedishUtmaningen är därför att veta om EU har den tyngd som krävs för att vidta särskilda åtgärder.
The challenge is therefore to know whether Europe has the critical mass to take specific action.
SwedishPå vilket sätt ger detta tyngd åt EU:s röst när man propagerar för mänskliga rättigheter runt om i världen?
How does this strengthen the EU's voice supporting human rights in the world?
SwedishJag tycker att detta dokument, trots det goda arbete som utförts av Jensen, inte har särskilt stor tyngd.
Despite Mrs Jensen's fine work, I feel that this report is not of great significance.
SwedishSanden ger konstgräset tyngd medan granulatet ger konstgräset dess sviktande egenskap.
The sand provides artificial grass gravity while the granules give artificial grass its fragile property.