"tunn" - angielskie tłumaczenie

SV

"tunn" po angielsku

volume_up
tunn {przym.}

SV tunn
volume_up
{przymiotnik}

tunn (też: mager, gles, genomskinlig, klen)
volume_up
thin {przym.}
Den sociala fernissan är verkligen alltför tunn för att kunna ge ett riktigt skydd.
The veneer of social varnish is really far too thin to offer genuine protection.
Förenta staterna är ute på mycket tunn is, hävdade en av våra experter.
As one of our experts said, the United States is skating on very thin ice.
RB: Jo, jag tror att det är en väldigt tunn linje mellan framgång och nederlag.
RB: Well, I think that there's a very thin dividing line between success and failure.
tunn (też: utspädd, urvattnad)
volume_up
diluted {przym.}
tunn (też: utmärkt, ståtlig, elegant, smal)
volume_up
fine {przym.}
Om du markerar den här rutan visas linjer och inramningar bara som tunna linjer.
Select this option to always display lines and contours as fine lines.
Europaparlamentets uppgift är att upptäcka den tunna linje som utgör det etiskt acceptabla och socialt tillåtna och nyttiga.
The European Parliament's duty is to determine the fine line which defines what is ethically acceptable and socially permissible and beneficial.
tunn (też: dålig, bräcklig, skör, skir)
volume_up
flimsy {przym.}
Vad som särskiljer EU är att dessa olika organ bara har en mycket tunn rättslig grund.
What makes the EU unusual is that these various bodies have only the flimsiest of legal bases.
Vad gäller Tunisien är förevändningarna som läggs fram i resolutionen tunna och bevisen svaga.
As far as Tunisia is concerned, the pretexts put forward in the motion for a resolution are flimsy and the evidence slight.
En av orsakerna var att den ursprungliga ansökan som lämnades in till oss - detta vill jag säga helt öppet - var relativt tunn, alltså innehållsligt inte hade alltför mycket att komma med.
One reason why it did so was that the original application submitted to us was - let me put it frankly - relatively flimsy; that is to say, its substance did not amount to very much.
tunn (też: graciös, varsam, ljus, smidig)
volume_up
light {przym.}
Sedan övergår jag till att behandla gasolja eller tunn eldningsolja.
I now wish to turn to the matter of diesel, or light fuel.
tunn (też: svag)
volume_up
tenuous {przym.}
tunn (też: blek, svag, urvattnad)
volume_up
washy {przym.}

Przykłady użycia - "tunn" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishFör det tredje är den sociala dimensionen i Lissabonprogrammet väldigt tunn.
Thirdly, the social dimension of the Lisbon programme is a very skinny beast.
SwedishDetta betänkande och denna byrå placerar denna princip på mycket tunn is.
This report and this Agency set that principle on a slippery slope.
SwedishVad som särskiljer EU är att dessa olika organ bara har en mycket tunn rättslig grund.
What makes the EU unusual is that these various bodies have only the flimsiest of legal bases.
SwedishVi bör under alla omständigheter se konflikten som en anledning att göra klart för oss vilken tunn is det är vi befinner oss på.
However, we should also see the conflict as an opportunity to consider just what dangerous ground we are on.
SwedishDet är liktydigt med terrorism, i tunn förklädnad, riktad mot de allra svagaste barnen, och leder till att moderna utrotningsläger bildas.
It amounts to thinly disguised terrorism inflicted on the weakest of children, and the creation of modern extermination camps.
SwedishBudgetramen är tunn, betalningarna motsvarar endast 1 procent av bruttonationalinkomsten och detta syns på innehållet i ramen.
The financial framework is a shallow one, payments only account for 1% of Gross National income, and it is visible within the content of the frameworks.
SwedishBudgetramen är tunn, betalningarna motsvarar endast 1 procent av bruttonationalinkomsten och detta syns på innehållet i ramen.
The financial framework is a shallow one, payments only account for 1 % of Gross National income, and it is visible within the content of the frameworks.
SwedishFör det första är gränsen väldigt tunn mellan individuell frihet och säkerhet, och vi måste vara mycket försiktiga när vi tar upp det i förhållande till terrorism.
Firstly, there is a very close balance between individual liberty and security and we have to be very careful when we deal with it in relation to terrorism.
SwedishJag vill att de ska vara en del av allt vi gör: en silvertråd, inte en tunn filigrantråd, utan en stark lysande silvertråd som finns där för alla att bevittna.
I want it to be part of everything that we do: a silver thread, not a filigree thread, a silver thread that is strong but that shines and is there for everyone to witness.
SwedishFrån österrikisk synpunkt beklagar jag hur som helst punkt 59, som blev mycket tunn och inte uppfyller kravet på en europeisk säkerhetsstandard.
Speaking from an Austrian point of view, I find Point 59 regrettable on the grounds that it has turned out to be very narrow and does not do justice to the need for Europe-wide safety standards.
SwedishDenna förevändning är lite tunn: de turister som förflyttar sig under sex månader i sträck inom unionen är inte så många, och motiverar inte att ett särskilt direktiv inrättas.
This pretext is rather weak; hardly any tourists stay for six consecutive months in the EU and there is no justification for developing a directive specifically for them.
SwedishPresident Alijev måste bestämma om han vill ansluta sig till den demokratiska processen eller försöka upprätthålla ett autokratiskt styre med enbart en tunn fernissa av legitimitet.
Madam President, the third parliamentary elections since independence are taking place against a background that is deeply discouraging in this autocratic and corrupt system.