"till slut" - angielskie tłumaczenie

SV

"till slut" po angielsku

volume_up
till slut {przysł.}

SV till slut
volume_up
{przysłówek}

till slut (też: äntligen)
volume_up
at last {przysł.}
Och till slut ägde det historiska interkoreanska toppmötet rum i juni förra året.
And, at last, the historic inter-Korean summit was held in June last year.
Till slut har kommissionären lyckats ta sig hit, trots trafikstockningarna.
The Commissioner has, at last, arrived, having survived the traffic jams.
Påtryckningarna lyckades till slut få igång hemsändningen.
At last that pressure has made it possible to get the repatriation operations going in earnest.
till slut (też: slutligen)
volume_up
finally {przysł.}
Till slut tackar jag betänkandets föredragande för ett förtjänstfullt arbete.
Finally, my thanks to the rapporteurs for their commendable work.
När kommer EU till slut att ta situationen för dess största minoritet på allvar?
When will the EU finally take seriously the situation of its largest minority?
Men så, till slut ... ~~~ Det var en herre här på främre raden som utbrast: "Mmm."
And then finally ... (Piano) There was a gentleman in the front row who went, "Mmm."
till slut (też: ute, utomhus, fullständigt, färdigt)
volume_up
out {przysł.}
Det hela borde därför jämna ut sig till slut.
Everything should therefore balance out in the end.
Inköpspriset kanske hade varit högre, men det skulle till slut ha blivit billigare per kilometer.
The purchase price might have been higher, but it would ultimately have worked out cheaper per kilometre.
Demokratin inskränks i våra medlemsstater, och till slut blir det väljarna som drar det kortaste strået.
Democracy is being restricted in our countries, and the electorate will end up losing out the most.
Framgången för Galileouppdraget inom Jupiters system blev till slut enorm.
Ultimately, the success of the Galileo mission within the Jupiter system was spectacular.
Till slut var det emellertid kommissionen själv som orsakade sitt eget fall.
Ultimately, however, this Commission was the author of its own demise.
Man kan lägga hinder i vägen för demokratin, men till slut kommer rättvisan att segra.
Obstacles may be placed in the path of democracy but ultimately justice will prevail.
till slut (też: i slutet, på slutet)
volume_up
at the end {przysł.}
Till slut röstade en majoritet för metoden med en minimiharmonisering.
In the end, a majority was in favour of the minimum harmonisation approach.
Priština godkände statuspaketet till slut - medan Belgrad förkastade det.
Priština approved the status package in the end, whilst Belgrade rejected it.
Det blir inte lätt, men jag tror att vi tillsammans till slut kommer att komma dit.
It will not be easy, but I believe that together we will get there in the end.
volume_up
eventually {przysł.}
Kompromissöverenskommelserna som till slut godkändes är väldigt viktiga.
The compromise amendments that were eventually approved are very important.
Förslaget om att införa en klausul om bränsleskatt förkastades till slut av Vietnam.
As for the inclusion of a fuel taxation clause, this was eventually rejected by Vietnam.
Utländska försök till medling har tillbakavisats och till slut upphört.
Foreign attempts at mediation have been repudiated and eventually ended.

Synonimy (szwedzki) dla "till slut":

till slut

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "till slut"

till przymiotnik
English
till przysłówek
English
till przyimek
till zaimek
English
...till zaimek
English
slut rzeczownik
slut przymiotnik
slut przysłówek
English
slut przyimek
English
slut- przymiotnik

Przykłady użycia - "till slut" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishEn man och en kvinna utan arbete förkastar till slut det samhälle de tillhör.
A man or woman without a job ends up rejecting the society to which they belong.
SwedishTill slut skulle jag sammanfattningsvis vilja yrka för en pax avianautica.
In summary, and by way of conclusion, I would like to advocate a pax avianautica.
SwedishDet är en oerhörd tillfredsställelse för oss alla att vi nått fram till detta slut.
To come to this final conclusion is an enormous satisfaction for all of us.
SwedishDet gjorde de, till slut med uppenbart planerade och kriminella våldshandlingar.
In 1999, we went to war to stop the expulsion and repression of the Albanians in Kosovo.
SwedishDet är positivt att denna konferens till slut ändå kunde enas om en gemensam förklaring.
The conference's eventual agreement on a joint declaration is to be welcomed.
Swedish"till slut giftet".
Madam President, 'in cauda venenum' as the Romans used to say: 'the sting is in the tail'.
SwedishTill slut vill jag återigen tacka vice ordförande Loyola de Palacio.
In conclusion, I would like to reiterate my thanks to Vice-President De Palacio.
SwedishTill slut: Varför skulle det inte i Europa finnas en mångfald högskoleprofiler?
In conclusion: what is wrong with the varied profiles of European colleges and universities?
SwedishJag skulle egentligen vilja fråga de båda herrarna hur de ser på det hela till slut.
I would like to ask both gentlemen how they view the long-term future.
SwedishTill slut kommer vi att diskutera situationen i Sudan, speciellt i Darfur.
Lastly, we will reflect on the situation in Sudan, especially in Darfur.
SwedishNär det gäller Bulgarien och Rumänien är vi till slut inne på samma väg.
In the case of Bulgaria and Romania we are, at the very least, going down the same route.
Swedishtal är det värde med vilken funktionen ska utvärderas över intervallet start till slut.
Number is the value between A and B at which to evaluate the function.
SwedishI institutionella termer kan hela konceptet vara fel från början till slut.
In institutional terms, the entire concept was wrong from the start.
SwedishMen eftersom till slut gamla anläggningar togs med, röstar jag också för kompromissen.
However, as the directive now includes old plants, I shall vote for the compromise as well.
SwedishKommissionen har dock lagt en gedigen grund för att detta arbete till slut skall lyckas.
The Commission has, however, laid a solid basis for the eventual success of the operation.
SwedishDet har varit ett gott samarbete och jag hoppas detta leder till ett lyckligt slut.
This has been an example of constructive cooperation, and I hope the outcome will be successful.
SwedishLåt oss ha ett synsätt som från början till slut präglas av måttlighet och ansvarstagande.
Since then, Parliament has been bypassed and numerous amendments made through comitology.
SwedishDet var en lång, stenig väg, som kom till ett bra slut först genom förlikningsförfarandet.
It was a long and rocky road which only had a happy ending in the conciliation procedure.
SwedishEftersom tiden för frågor till rådet är slut kommer fråga nr 26 till 53 att besvaras skriftligen.
We look forward to seeing you next month for Question Time, after the holiday.
SwedishDet som händer om man har att göra med länder av det här slaget är att de smittar av sig till slut.
If you have truck with countries of this sort, then what they do is infect you.