"sunt" - angielskie tłumaczenie

SV

"sunt" po angielsku

volume_up
sunt {przysł.}

SV sunt
volume_up
{przysłówek}

sunt
volume_up
healthily {przysł.}
Livsmedelssäkerhet är en grundläggande förutsättning för konsumenterna, som vill äta sunt, och därför måste vi här se till detta.
Food safety is a fundamental requirement for consumers who want to eat healthily and we must take responsibility for that here.
Livsmedelssäkerhet är en grundförutsättning för konsumenten, för konsumenterna vill äta sunt och det måste vi se till att de kan göra.
Food safety is a fundamental requirement for consumers, because they want to eat healthily, and we have to ensure that this is possible.
Livsmedelssäkerhet, också för importerade livsmedel, är en grundläggande förutsättning för de konsumenter som vill äta sunt.
The safety of food, including that which is imported, is a fundamental requirement for consumers who want to eat healthily.
sunt
volume_up
soundly {przysł.}
Detta får viktiga konsekvenser för framtiden, så att vi kan hantera situationen på ett sunt sätt.
This has important implications for the future, so that we can deal soundly with the situation.
EU-budgeten bör ge största europeiska mervärde, förvaltas på ett sunt sätt och generera så mycket offentliga och privata medel som möjligt.
The European Union budget should provide the highest degree of European added value, be managed soundly, and leverage as many public and private resources as possible.

Synonimy (szwedzki) dla "sunt":

sunt
Swedish

Przykłady użycia - "sunt" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishNär det gäller avlägsnande av uppgifter handlar det om en åtgärd av sunt förnuft.
When it comes to erasing personal data, it is just a question of being sensible.
SwedishArbete, livskraftiga företag och sunt politiskt förnuft är recepten för tillväxt.
Jobs, sustaining good business and political good sense are a recipe for growth.
SwedishBilindustrin tycks inte tro att deras kunder har särskilt mycket sunt förnuft.
The car industry does not seem to credit its customers with much common sense.
SwedishLyssna till sunt förnuft och ändra er politik rörande biobränslen omedelbart.
Please listen to common sense and reverse your policy on biofuels immediately.
SwedishVi vill förbli friska och näringsmedel är helt enkelt grunden till ett sunt liv.
We want to stay healthy, and food is the overall basis for healthy living.
SwedishInte ambitioner, utan den mest sällsynta av de mänskliga dygderna - sunt förnuft.
Not for ambition, but, for that rarest of all human virtues - common sense.
SwedishAndra linjer är fortfarande i drift när sunt förnuft säger att de inte borde vara det.
Others are still in service when common sense suggests that they should not be.
SwedishUngrarna fokuserar på nationell identitet, sin egen stat och sunt förnuft.
Hungarians are focusing on national identity, their own state and common sense.
SwedishDu måste se till att detta gemensamt förvaltade bestånd förblir sunt även i framtiden.
You must ensure that this jointly managed stock remains healthy in the future.
SwedishDet allra bästa sättet att skydda marken är att bedriva ett sunt jordbruk.
The very best way of protecting the soil is through sound agriculture and farming.
SwedishIngen har velat lyssna på dessa varningar som innehåller sunt förnuft och verklighet.
No-one ever listened to these warnings which were full of common sense and realism.
SwedishJag tycker det vore på tiden att lite sunt förnuft kom in i hela denna process.
I think it is time some common sense was brought into this whole process.
SwedishDet är således tydligt att det också är sunt ekonomiskt förnuft att stödja initiativet.
It is clear, then, that supporting this initiative also makes good economic sense.
SwedishLåt oss återvinna ett sunt och givande samarbete på alla nivåer och inom alla sektorer.
Let us restore healthy, fruitful cooperation at all levels and within all sectors.
SwedishHär bör dock tonvikten ligga på måttlighet och sunt förnuft, snarare än ideologi.
The emphasis here should be on moderation and good sense, however, rather than ideology.
SwedishDet strider mot all logik och allt sunt förnuft, och är ett av våra stora problem.
It runs counter to all logic and common sense and lies at the base of all our problems.
SwedishSunt förnuft är inte nödvändigtvis den vanligast förekommande egenskapen i världen.
Common sense is not necessarily the most commonplace quality in the world.
SwedishEtt sunt banksystem är en nödvändig förutsättning för en hållbar ekonomisk återhämtning.
A healthy banking system is a prerequisite for a sustainable economic recovery.
SwedishPolitikerna i Kosovo måste nu skapa sin stat med sunt omdöme och beslutsamhet.
Politicians in Kosovo must now create their state with sound judgment and determination.
SwedishAtt föreslå ett uttömmande direktiv är nödvändigt och rent sunt förnuft.
Proposing a comprehensive directive is a necessity and is plain common sense.