"strama" - angielskie tłumaczenie

SV

"strama" po angielsku

volume_up
stram {przym.}

SV strama
volume_up
{czasownik}

strama

Synonimy (szwedzki) dla "strama":

strama
Swedish
stram

Przykłady użycia - "strama" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishSlutligen är vi tveklöst förespråkare av strama och tydliga prejudicerande regler.
Finally, we most certainly support strict and clear rules of jurisprudence.
SwedishMed tanke på detta har jag i mina ändringsförslag försökt strama upp dessa aspekter.
In this respect, I have tried in my amendments to tighten up these aspects.
SwedishDetta är också ett välkommet klargörande, men ordalydelsen skulle gå att strama upp.
That is also a welcome clarification but the wording could be tightened up.
SwedishVi behöver strama och rättsligt bindande regler om begränsning av ändamål och tillgång.
We need strict and legally-binding purpose- and access-limitation provisions.
SwedishJag vill tacka föredraganden för hans sakkunniga, om än strama tag.
Mr President, I would like to thank the rapporteur for his competent, if brief, extract.
SwedishVi kan inte endast uppmana övriga institutioner att strama åt sina svångremmar.
We cannot just call on the other institutions to tighten their belts.
SwedishUppenbarligen ger dialog normalt bättre resultat än strama åtgärder.
Obviously, dialogue normally yields better results than severing relations.
SwedishDärför är det nödvändigt att strama åt lagstiftningen om identifiering.
Therefore, it is necessary to tighten up legislation on identification.
SwedishDet måste därför nu vara vår uppgift att strama upp och konkretisera kraven i direktivet.
Therefore, our task is to make the requirements in the directive tighter and more concrete.
SwedishMen det är oundvikligt att kriminalpolitiken måste användas för att strama upp detta område.
However, it is inevitable that penal policy will have to be used to tighten up this area.
SwedishResolutionen sätter tryck på EU-kommissionen att man skall strama åt tyglarna när det gäller nitrater.
The resolution will force the Commission to snap out of its lax attitude to nitrates.
SwedishVad som också kommer att bestå är en rad strama gemenskapsbudgetar.
What will also remain is a string of rigorous Community budgets.
SwedishVi måste överväga att strama upp reglerna för att starta företag.
We must think about tightening the rules on setting up companies.
SwedishDärför måste vi omedelbart strama åt reglerna för import, export och handel med falska läkemedel.
That is why we urgently need to tighten the rules on import, export and trade in fake medicines.
SwedishVi har vidtagit åtgärder, försökt att strama åt och försökt att förstå vad som skulle kunna hända.
We took measures, we tried to tighten up our use of antibiotics and to understand what could happen.
SwedishEn orsak till den alltför strama politiken är utformningen av stabilitets- och tillväxtpakten.
One cause of the unduly restrictive policy is the way in which the Stability and Growth Pact has been designed.
SwedishVissa avsevärda förbättringar har gjorts i en ansträngning att omstrukturera, förenkla och strama upp texterna.
In an effort to restructure, simplify and streamline texts some serious improvements were made.
SwedishDessutom vill kommissionen stryka de alltför strama juridiska villkoren vad gäller avtalsinnehållet.
The Commission also wants to drop the excessively strict legal conditions in the area of contractual content.
SwedishAvtalet föreskriver ett stegvis genomförande, som progressivt kommer att strama åt bestämmelserna i överenskommelsen.
The agreement envisages a phased implementation which progressively tightens its provisions.
SwedishFör att uttrycka det mycket konkret: att strama åt tyglarna för den styrelse som är knuten till byrån.
In quite concrete terms, this means reducing the influence of the Governing Board associated with the agency.