"straffrätt" - angielskie tłumaczenie

SV

"straffrätt" po angielsku

SV straffrätt
volume_up
{rodzaj wspólny (utrum)}

1. ogólne

straffrätt
Harmonisering av straffrätt på Europanivå är någonting annat än att skapa europeisk straffrätt.
Harmonising criminal law at European level is quite different from creating European criminal law.
Det handlar om rättsväsen, straffrätt och polisbefogenheter.
We are talking here about the judicial system, criminal law and police powers.
Vi ställer inte upp på en gemensam straffrätt eller myndighet på gemenskapsnivå.
We are not in favour of a common European criminal law or authority.

2. Prawo

straffrätt
Men vi skall inte ha en gemensam åklagarmyndighet eller en gemensam straffrätt.
But we do not want a common prosecution service or a common criminal justice system.
Är den ett stöd för rättvisan och i så fall för vilken straffrätt i EU?
Is it an aid to justice, and, if so, to what European criminal justice?
Kan man använda internationell straffrätt och samtidigt politisk krishantering?
Can you have international criminal justice, on the one hand, and proper political management of a crisis, on the other?

Przykłady użycia - "straffrätt" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishÄven England och Skottland har helt olika straffrätt och rättstraditioner.
Even England and Scotland have very different criminal laws and legal traditions.
SwedishTrots att tvångsarbete är avskaffat i Burmas straffrätt har läget inte förändrats.
Despite the fact that the Burmese penal code has banned forced labour, the situation has not changed.
SwedishSäger betänkandet något om författning, om straffrätt?
Does he say anything about a constitution or about penal law?
SwedishI Grekland säger man att man behöver ändra sin straffrätt.
Greece reports that it needs to amend its penal law.
SwedishSanktioner är varken ett straff eller en tillämpning av något slags EU-straffrätt för internationellt bruk.
Sanctions are neither a punishment nor the application of a kind of European criminal code for international use.
SwedishDen första är behovet av en straffrätt, eftersom straffrättsliga åtgärder bara får vidtas när det är nödvändigt.
The first is the need for criminal legislation, because criminal sanctions can only be imposed when necessary.
SwedishInvandringsrätt och straffrätt är områden där rättsskyddet länge har varit ganska omfattande i alla medlemsstaterna.
There was also the question about the directive for minimum standards with regard to the asylum procedure.
SwedishInte ett ord om tortyr, försvinnanden, mord på fångar, allt detta som sker med stöd av denna författning och denna straffrätt.
Not a word about the torture, the disappearances, the murder of detainees under the penal code in force.
SwedishJag vill poängtera att kommissionen tillskriver genomförandet av ytterligare reformer rörande straffrätt och kriminalvård stor betydelse.
I should like to stress that the Commission attaches great importance to further judicial and penal reform.
SwedishKommunisterna är och har alltid varit motståndare till brott enligt vanlig straffrätt, vilka ofta står i samband med den urbana statens mekanismer.
The new text on the table seeks to improve the effectiveness of the fight against organised crime.
SwedishDen 24 februari 2005 gav rådet därför sin arbetsgrupp för materiell straffrätt i uppdrag att fortsätta diskussionerna om förslaget.
Despite intensive discussions in the Council, it did not prove possible to reach agreement on this proposal in February 2003.
SwedishDessa omfattar bland många andra saker kravet på att klassificera brott som ännu inte täcks av någon europeisk straffrätt.
This includes, among many other issues, calling for the classification of crimes that are still not covered by some European criminal legislation.
SwedishSamarbetet är såväl rättsligt som polisiärt, och en dag kommer det utan tvekan att leda fram till en harmoniserad eller enhetlig straffrätt.
This is both legal and police cooperation, which will no doubt one day lead to the harmonisation or unification of criminal charging systems.
SwedishDefinitioner och sanktioner avviker starkt från varandra och i somliga medlemsstaters straffrätt existerar inte ens deliktet "människohandel".
Definitions and penalties differ widely, and in many Member States, 'human trafficking' does not even exist as an offence in the criminal code.
SwedishFör att skapa ett pluralistiskt system enligt rättstatsprincipen måste Ukraina börja genom att effektivt förändra sin vallag och straffrätt.
To create a pluralistic system of the rule of law, Ukraine must start by efficiently making changes to its electoral law and criminal legislation.
SwedishDefinitioner och sanktioner avviker starkt från varandra och i somliga medlemsstaters straffrätt existerar inte ens deliktet " människohandel ".
Definitions and penalties differ widely, and in many Member States, 'human trafficking ' does not even exist as an offence in the criminal code.
SwedishSlutligen spelade kommissionen en viktig roll när det gällde att utarbeta lagar om att fastställa minimistandarden för att harmonisera tillämplig straffrätt.
Lastly, the Commission played a large part in drafting laws laying down minimum standards for harmonising applicable criminal legislation.
SwedishVi har dessutom frågan om utlämning, frågan om harmonisering av straffrätt som ställer till stora problem, frågan om borgensåtaganden och många andra.
There is the harmonization of judicial penalties which is creating considerable problems. There is the question of bail arrangements and many others.
SwedishJag skulle vilja ha en europeisk straffrätt, en europeisk civilrätt, en europeisk lag om rättegångar i civilmål och en europeisk lag om rättegångar i brottmål.
I should like a European criminal code, a European civil code, a European code of civil procedure and a European code of criminal procedure.
SwedishVi bör också se, erkänna och kännas vid att det finns avsevärda skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller nationell straffrätt om miljön.
We should also see, recognise and acknowledge that there are considerable differences in national criminal laws on the environment between the Member States.