"straffa" - angielskie tłumaczenie

SV

"straffa" po angielsku

SV straffa
volume_up
[straffade|har straffat] {czasownik}

1. ogólne

volume_up
to penalise {czas.} [Bryt.]
En stark euro kommer alltså att straffa exporten av europeiska jordbruksprodukter.
A strong euro will therefore penalise European agricultural exports.
 Kommer kommissionen att vidta åtgärder för att straffa dessa företag?
 Will the Commission take action to penalise these undertakings?
När man inte kan bota sjukdomen väljer man att straffa dess offer.
Since they are unable to cure the illness, they opt to penalise the victims.
Penningmarknaderna kommer sannolikt att straffa Europa för dess regeringars brist på budgetdisciplin genom att sänka eurons värde.
The money markets will supposedly punish Europe for its governments ' lack of budgetary discipline by depressing the value of the euro.
Penningmarknaderna kommer sannolikt att straffa Europa för dess regeringars brist på budgetdisciplin genom att sänka eurons värde.
The money markets will supposedly punish Europe for its governments' lack of budgetary discipline by depressing the value of the euro.
Vi känner alla till att stabilitets- och tillväxtpakten inte har fungerat eftersom medlemsstaterna har bestämt sig för att straffa varandra för samtliga överträdelser av budgetdisciplinen.
We all know that the Stability and Growth Pact (SGP) has not worked because the Member States have decided not to punish each other for any violation of budgetary discipline.
straffa (też: , hämta, förarga, höra)
De ryska myndigheterna måste ta tag i detta, utreda händelserna och straffa de skyldiga.
The Russian authorities must get to grips with this state of affairs, investigate the events and punish those responsible.
Tanken är att få tillbaka pengarna i form av tillväxt och sysselsättning för Irland och inte att straffa landet.
The idea is to get the money back, in the form of growth and employment for Ireland, and not to punish the country.
Jag anser att det är viktigt att gå till botten med saker, att identifiera de riktiga brottslingarna och att straffa dem.
I believe that it is important to get to the bottom of things, and to identify the real culprits and punish them.
Socialistgruppen stöder punkt 32 som lades fram, för att inte ge kommissionen carte blanche att straffa och sanktionera medlemsstater som har ett lågt utnyttjande av medlen.
The Socialist Group amendment to paragraph 32 was tabled in order not to give carte blanche to the Commission to penalize or sanction Member States for the non-utilization of resources.

2. Religia

3. "ge straff åt"

Förslaget att straffa arbetsgivare som använder illegala medborgare kommer lägligt.
The proposal to punish employers who use illegal citizens is timely.
Bosnien och Hercegovina måste straffa förövarna och göra mer för att stödja dessa kvinnor.
Bosnia and Herzegovina must punish the perpetrators and give these women more support.
Det är inte vår avsikt att straffa det civila samhället i Vitryssland.
It is not our intention to punish the civil society of Belarus.

Synonimy (szwedzki) dla "straffa":

straffa

Przykłady użycia - "straffa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishGenom vår önskan att hjälpa kvinnorna riskerar vi att straffa dem på arbetsmarknaden.
In wishing to help women, there is a risk of penalising them in the job market.
SwedishVi behöver beskatta finansmarknaderna snarare än att straffa staterna och medborgarna.
Rather than penalising States and citizens, we need to tax the financial markets.
SwedishMan måste ta hänsyn till skillnader utan att straffa vissa företagsformer.
Differences must be taken into account without penalising certain business models.
SwedishVi ska inte straffa de produktionsdugliga, som är denna industris framtid.
We should not be penalising the efficient, who are the future of the industry.
SwedishTvärvillkoren får inte bli ett system för att straffa och kontrollera jordbrukare.
Cross-compliance must not become a system that allows farmers to be penalised and policed.
SwedishJag är inte emot att straffa de skyldiga, men inte genom att tillämpa dödsstraff.
I do not militate in favour of not punishing guilty people, but not by using the death penalty.
SwedishGivetvis måste vi samarbeta med industrin, och Chris Davies talar om att straffa industrin.
Of course we have to work with industry, and Mr Davies talks about punishing industry.
SwedishDenna leverantör är ibland ute efter att straffa medlemsstaterna, andra gånger att splittra dem.
Sometimes it is bent on punishing the Member States, at other times dividing them.
SwedishFör första gången i historien ger oss artikel 7 möjligheten att straffa medlemsstater som misskött sig.
It is precisely for that reason that we need to act with the greatest caution.
SwedishVi politiker har, förutom ett ansvar att straffa, även ett etiskt ansvar.
As politicians, we also have moral responsibilities above and beyond our criminal responsibilities.
SwedishOm jag dessutom skall straffas för att presidiet inte håller tidsplanen, så får ni väl straffa mig.
If I too must be punished because the Bureau does not keep to the timetable, then so be it.
SwedishJag vill att de visar tibetaner rättvisa och drar tillbaka sitt hot om att straffa deras Panchen Lama.
The Chinese Government is mercilessly exterminating the people of Tibet.
SwedishGenom att straffa piratkopieringen av Canal+-dekoder skapade man de facto ett mottagningsmonopol.
By penalising the pirating of Canal+ decoders, we effectively created a monopoly on reception.
SwedishGenom att straffa piratkopieringen av Canal + -dekoder skapade man de facto ett mottagningsmonopol.
By penalising the pirating of Canal+ decoders, we effectively created a monopoly on reception.
SwedishLyckligtvis vidtar dock Ryssland nu några åtgärder för att straffa de ansvariga för några av grymheterna.
These are the realities of today ’ s Russia, and they make me worried.
SwedishMen medlemsstaterna själva ska straffa de skyldiga.
However, Member States should themselves deal with punishing the guilty.
SwedishDen översyn som föreslås för närvarande syftar till att straffa dem som är mest konkurrenskraftiga.
The revision that is currently being proposed is aimed at punishing those who are most competitive.
SwedishVi får inte straffa landet nu för att det på många områden har lyckats bättre än andra länder.
It should not now be punished because it has achieved better results in many areas than other countries.
SwedishVi har ingen önskan att straffa Ryssland, eftersom det är ett land som vi vill ha ett nära samarbete med.
We have no desire to chastise Russia, as it is a country with which we wish to cooperate closely.
SwedishJag vill att de visar tibetaner rättvisa och drar tillbaka sitt hot om att straffa deras Panchen Lama.
I want them to bring justice to the Tibetans and withdraw their threat of imposing their Panchen Lama.