"sträcka ut" - angielskie tłumaczenie

SV

"sträcka ut" po angielsku

SV sträcka ut
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

sträcka ut (też: framföra, erbjuda, pressa, förlänga)
Eurokraterna ser dem som möjligheter att sträcka ut sina makttentakler.
Eurocrats see them as opportunities to extend their tentacles of power.
Bara på det sättet kan man faktiskt sträcka ut en vänskaplig hand till andra.
Only in that way can you actually extend the hand of friendship to others.
Vi måste sträcka ut en hjälpande hand till dem och stå på deras sida mot regimen.
We need to extend a helping hand to them against the regime.
sträcka ut (też: uppgå till, sträcka, sträcka ut sig, ge)
Låt oss sträcka ut en europeisk hand och välkomna det vitryska folket.
Let us reach out a European hand to welcome the Belarusian people.
Det är mycket enkelt att sträcka ut handen och trycka på den knappen, det borde inte vara svårt för någon ledamot.
It is very easy to reach out and press this button, it should not be difficult for any Member.
Jag uppmanar nu båda sidor att sträcka ut handen den sista centimetern för att nå en överenskommelse med den andra parten.
I now ask both sides to go the last few centimetres to reach an agreement with the other.
sträcka ut (też: öppna, veckla ut, utveckla, utvidga)
sträcka ut (też: hålla ut, räcka, stå ut)
We should therefore hold out our hand to them.
Men vi har förberett att sträcka ut en vänskapens hand till Iran och erkänna att det är en stor förislamisk civilisation.
But we have been prepared to hold out a hand of friendship to Iran, recognising that it is a great pre-Islamic civilisation.

2. staromodne

sträcka ut (też: överstiga, sträcka sig utöver)

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "sträcka ut"

sträcka rzeczownik
sträcka czasownik
ut przymiotnik
English
ut przysłówek
ut- przymiotnik
English
UT rzeczownik
English

Przykłady użycia - "sträcka ut" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishMan gör det genom att sträcka ut handen när detta bedöms vara bättre än att stänga dörren.
It does so where we feel that offering our hand is better than closing the door.
SwedishFloras försvar var att uppmana serber och albaner att sträcka ut en hand.
Flora defended herself, and asked Serbs and Albanians to shake hands.
SwedishVi bör sträcka ut en hand mot dem och utveckla gemensamma idéer med kandidatländerna.
We should actively seek such cooperation and develop joint strategies with the applicant countries.
SwedishEtt europeiskt associeringsavtal vore ett realistiskt sätt att sträcka ut en hjälpande hand till Ukraina.
A European Association Agreement would be a realistic way of lending a hand to Ukraine.
SwedishDet internationella samfundet, inklusive företrädare för EU, kan sträcka ut en hjälpande hand här.
The international community, including representatives of the EU, can offer a helping hand here.
SwedishDet betyder att vi inte bara ska predika för andra på ett förmyndaraktigt sätt, utan också sträcka ut en hjälpande hand.
That means not just preaching to others in a paternalistic way, but also offering a helping hand.
SwedishLåt oss sträcka ut en hjälpande hand till detta land, i enlighet med europeiska normer och ett europeiskt rättssystem.
Let us give this country a helping hand, on the basis of European standards and a European legal system.
SwedishI mitt hemland Skottland har vi fått se skotska asiater sträcka ut en hjälpande hand till sina vänner och släktingar i Kashmir.
At present, however, only goods are permitted to pass through these crossing points, and not people.
SwedishOm ni nu tänker på tarmarna, tarmarna, om man kunde sträcka ut dem, hade de varit 40 meter långa. ~~~ En tennisbanas längd.
Now if you think about the gut, the gut is -- if you could stretch it -- 40 meters long, the length of a tennis court.
SwedishEfter vår erfarenhet av den gemensamma fiskeripolitiken i sydvästra England fruktar vi dock att den kommer att sträcka ut sina tentakler ännu längre.
I too believe that the inshore fishing community is very much the backbone of our fishing community.
SwedishVi kan uppnå den genom att sträcka ut våra händer mot varandra, och för att kunna göra det måste vi börja med att veta vad som är rätt.
We will achieve it by extending our hands to each other and in order to do so we must begin by knowing what is right.
SwedishEfter vår erfarenhet av den gemensamma fiskeripolitiken i sydvästra England fruktar vi dock att den kommer att sträcka ut sina tentakler ännu längre.
However, after our experience with the common fisheries policy in the south-west of England we dread it extending its tentacles even further.
SwedishVi skulle vara mogna för en genuin solidaritet, då vi rika skulle sträcka ut en hand för att ge och för att stödja, snarare än för att ta och för att krossa.
We were ready for true solidarity, where the rich - as indeed we are - offer a helping hand to give and to support rather than to take and to trample.
SwedishPå det sättet kan vi visa att vi är beredda att sträcka ut en hjälpande hand till dem som väljer demokrati - och visa att demokrati är en förelöpare till framgång.
In this way we can show that we are there to lend a helping hand to those who opt for democracy - and demonstrate that democracy is the precursor to success.
SwedishAtt sträcka ut en hand till städerna i de nya medlemsstaterna är således mycket viktigt för att uppnå den jämställdhet som EU eftersträvar för samtliga medlemsstater.
Extending a hand to the cities of the new Member States is therefore a vital means of creating the equality to which the EU aspires for all its Member States.
SwedishHar ni aldrig tänkt på att det kanske vore bättre om Irland gick ur valutasamarbetet i stället för att sträcka ut en tiggande hand mot de EU-länder som bidrar?
Has it ever occurred to you that it might be better if Ireland left the euro, rather than stretching out its begging hand to the contributing countries of the European Union?
SwedishParadoxalt nog har kommissionen varit tvungen att ”sträcka ut” vissa argument och grunda dem på själva fördraget (etableringsfrihet) snarare än på direktivet.
So when the Hungarian law was being analysed, the Commission had to 'stretch' certain arguments and base them on the actual Treaty (freedom of enterprise) rather than the Directive.
SwedishVi måste sträcka ut en hand till andra länder som kan bli medlemmar. I dag gör vi inte det, och vi måste vänta tills saker och ting verkligen fungerar i de tio nya medlemsstaterna.
We must put ourselves in a position to welcome other countries as members; today, we are not, and we have to wait until things are really up and running in the ten new Member States.