SV stöd
volume_up
{nijaki}

1. ogólne

Ert stöd, men också fortsatt stöd, kommer att bidra till att skapa mer utrymme.
Your support, but also further support, will help to create more space.
Givetvis är ekonomiskt stöd viktigt, men symboliskt stöd är ännu viktigare.
Of course, financial support is important, but symbolic support is even more important.
De saknar helt juridiskt stöd och ibland tyvärr även diplomatiskt stöd.
They are deprived of all legal support and, unfortunately, sometimes of diplomatic support also.
Det kan inte få förekomma någon tillåten väpnad intervention i Irak utan uttryckligt stöd från Förenta nationerna.
There can be no lawful armed invention in Iraq without express United Nations authority.
Denna myndighet kan både tjäna som en garanti för personer under utredning och som ett stöd för Olaf.
This authority could be both a safeguard for investigated individuals and a support for OLAF itself.
Ni är en mycket viktig budgetmyndighet, så snälla ge oss en chans i framtiden och ert fulla stöd.
You are a very important budget authority so please give us a chance in the future and really support us on that.
stöd (też: foder, hjälp, baksida, rygg)
volume_up
backing {rzecz.}
Allting som får Portsmouth Football Clubs fulla stöd får också mitt fulla stöd.
Anything that gets the backing of Portsmouth Football Club gets my backing as well.
Dessa ansträngningar får inget stöd av ledningen för Fiat-koncernen.
These efforts are not receiving the backing of the Fiat management.
Det är alltid välkommet med stöd i ryggen på Europanivå för sådan företagaranda.
European backing for such entrepreneurial spirit is always welcome.
stöd (też: bekräftelse, endossement)
Det första är ett tydligt och otvetydigt stöd för stabilitets- och tillväxtpakten.
The first is a clear and unequivocal endorsement of the Stability and Growth Pact.
Allt annat kommer att uppfattas som ett beklagansvärt stöd för sådana kränkningar.
Anything else will be seen as a pitiful endorsement of such abuses.
Detta är också ett bra stöd för statistiken om uppgifterna angående bekämpningsmedel.
This is also a good endorsement for the statistics on pesticide data.
stöd (też: märke, bevis, belägg, spår)
volume_up
evidence {rzecz.}
Inga som helst belägg framförs till stöd för detta upprörande påstående.
Absolutely no evidence is produced for this outrageous statement.
Något stöd från Europeiska unionens sida på plats är inte skönjbar.
There is no evidence of support in the field from the European Union.
Vilka bevis har kommissionen för att ge stöd åt detta argument?
What evidence does the Commission have to support this argument?
Stöd för jämställdhet inbegriper också att bekämpa våld mot kvinnor.
The promotion of equality also involves combating violence against women.
Ett effektivt stöd till unga jordbrukare är oeftergivligt.
The efficient promotion of young farmers is indispensable in this.
Kampanj 1 benämns ”Stöd, rättvisa och värdighet”.
Campaign 1 is entitled 'Promotion, justice and dignity'.
EU:s strategiska stöd för att bekämpa skogsbränder visade sig än en gång vara användbar.
The EU's strategic backup for combating the forest fires proved, therefore, to be useful once again.
Rovsings betänkande ger ett kritiskt och berikande stöd till kommissionens åtgärd.
Mr Rovsing's report provides a critical and enriching back-up to the approach of the Commission.
Kommer det att finnas ett tillräckligt logistiskt stöd?
Will there be sufficient logistical back-up?
Av den anledningen ges allt regionalt stöd på villkor att den berörda investeringen underhålls i minst fem år.
To this end all regional aid is made conditional on the maintenance of the investment in question for a minimum period of five years.
 Har EU bidragit med ekonomiskt stöd till den maltesiska regeringen för att uppföra denna underhållsanläggning?
 Did the EU provide financial assistance to the Maltese Government to set up the maintenance facility?
Skillnader när det gäller stöd och jordbrukares inkomster har lett till att dessa disproportioner har levt kvar, och till och med ökat.
Differences in subsidies, and so in the incomes of farmers, lead to the maintenance of these disproportions, and even to their increase.
Slutligen erbjuder också kommissionen regelbundet sitt stöd till utvalda evenemang för att synliggöra finansiell utbildning.
Finally, the Commission regularly offers its patronage to selected events giving visibility to financial education.
Konkurrensen är alltid orättvis när det saknas öppenhet och när det finns dolt stöd och hemliga subventioner.
There is unfair competition whenever there is a lack of transparency, when there is concealed patronage and when there are hidden subsidies.
På den positiva sidan har vi noterat en blomstrande kreativ verksamhet, kulturellt utbyte med utlandet och stöd till kulturella evenemang.
On the positive side, we have noted a flourishing of creative activity, cultural exchanges abroad and patronage for cultural events.
Jag undrar om 150.000 pund kan vara det stöd som håller Referendum Party representerat i en grupp i detta parlament genom Nicholson?
I wonder if£150, 000 is the prop that keeps the Referendum Party represented in a group in this Parliament by Mr Nicholson?
Jag undrar om 150.000 pund kan vara det stöd som håller Referendum Party representerat i en grupp i detta parlament genom Nicholson?
I wonder if £150, 000 is the prop that keeps the Referendum Party represented in a group in this Parliament by Mr Nicholson?
Det är inte naturligt att man genom stöd skruvar upp priserna på en bestämd produktkategori för att säkra en näringsgren.
It is artificial to prop up the prices of a particular category of products in order to safeguard one occupation.
stöd (też: inköp, tag, grepp, köp)
volume_up
purchase {rzecz.}
Vi känner till att Europeiska unionen i detta fall har ett visst stöd genom artikel 96 i Cotonoupartnerskapsavtalet.
We are aware that in this case the European Union has some purchase through Article 96 of the Cotonou Partnership Agreement.
Subject: EU support for computer purchases for schools
Vi fruktar faktiskt att EU:s stöd olyckligtvis till stor del används för att köpa vapen.
Indeed, we fear, Commissioner, that EU aid is unfortunately used in large part for purchasing arms.
stöd (też: hjälp, reserv, ersättare, jour)
volume_up
standby {rzecz.}
Vidare avsteg från genomförandet av det ekonomiska programmet för 1997/1998 med stöd av ett bekräftande beslut från Internationella valutafonden i storleksordningen 549 miljoner dollar.
Secondly, there were changes beyond our control in the implementation of the 1997/98 economic programme, which was supported by an IMF stand-by arrangement of US$ 549 million.
Detta slags stöd är som, som ni vet, förknippat med vissa krav på ekonomisk politik och de föreslås inom ett stand by -avtal på ett år som Internationella valutafonden har godkänt.
This type of aid, as you know, is conditional upon certain economic policy demands and is proposed within a stand-by programme of the International Monetary Fund for one year.
Vidare avsteg från genomförandet av det ekonomiska programmet för 1997 / 1998 med stöd av ett bekräftande beslut från Internationella valutafonden i storleksordningen 549 miljoner dollar.
Secondly, there were changes beyond our control in the implementation of the 1997/ 98 economic programme, which was supported by an IMF stand-by arrangement of US$ 549 million.
Unionen är den som ger mest stöd till Afrikanska unionens fredsbevarande uppdrag i Sudan.
The Union is the biggest supporter of the African Union’ s African Mission in Sudan peacekeeping operation.
EU är ett viktigt stöd för fred på den koreanska halvön och utbyte och samarbete mellan söder och norr.
The EU is an important supporter of peace on the Korean Peninsula and exchanges and cooperation between the South and North.
Unionen är den som ger mest stöd till Afrikanska unionens fredsbevarande uppdrag i Sudan.
The Union is the biggest supporter of the African Union’s African Mission in Sudan peacekeeping operation.
stöd (też: stödjepunkt)
volume_up
abutment {rzecz.}
För det landet förblir vi det viktiga stödet.
For that country, we remain the fundamental anchor.
Den internationella säkerhetsstyrkans uppdrag i Afghanistan är viktigt för Tadzjikistans framtid på lång sikt och dess önskan att finna ett stöd i väst.
The ISAF mission in Afghanistan is vital to Tajikistan's long-term future and its desire to find a security anchor westwards.
Vi ger stöd till dem som säger att ett godkännande av räkenskaperna bara är parlamentariskt trams, att det inte betyder någonting och att vi kan fortsätta att lura folk.
We are backing up those who say that approving the accounts is just parliamentary chit-chat, that it does not mean anything and that we can carry on swindling people.
volume_up
buttress {rzecz.}
För de länder där den förebyggande lagstiftningen är otillräcklig, skulle det innebära ett lyft och ett stöd.
For those whose precautionary legislation is defective it would be a boost and a buttress.

2. "av metall"

stöd
volume_up
brace {rzecz.} (made of metal)

3. przenośny

stöd (też: gren, krycka, skrev, klyka)
volume_up
crutch {rzecz.}
Deras arbete är ett absolut nödvändigt stöd för hälsoministerier i hela EU.
While the work of home carers is often overlooked, it is said to represent almost EUR 4 billion annually to the European economy, and is a vital crutch to health ministries across the EU.
Till följd av Tysklands konstitutionella problem utgör tillägget till fördraget endast ett politiskt stöd för en vidareutveckling av räddningspaketet, varken mer eller mindre.
Because of Germany's constitutional problems, the addition to the treaty is simply a political crutch for the further development of the rescue package, nothing more and nothing less.

4. budownictwo

stöd
volume_up
support {rzecz.}
Ert stöd, men också fortsatt stöd, kommer att bidra till att skapa mer utrymme.
Your support, but also further support, will help to create more space.
Givetvis är ekonomiskt stöd viktigt, men symboliskt stöd är ännu viktigare.
Of course, financial support is important, but symbolic support is even more important.
De saknar helt juridiskt stöd och ibland tyvärr även diplomatiskt stöd.
They are deprived of all legal support and, unfortunately, sometimes of diplomatic support also.

Przykłady użycia - "stöd" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDenna bestämmelse, såsom parlamentet utformat den, får kommissionens fulla stöd.
This provision as formulated by Parliament is fully supported by the Commission.
SwedishMedborgarna i båda länderna har gett sina regeringar starkt stöd i detta arbete.
The people of both countries strongly supported their governments in this work.
SwedishDet finns fördelar med att ha sådana uppgifter till stöd för beslutsfattandet.
Indeed it is not without interest to have such data to help in making decisions.
SwedishVårt stöd krävs dock också för att förbindelserna inom Korea ska kunna förbättras.
However, the improvement of inter-Korean relations requires our assistance, too.
SwedishMen jag vill trots allt återigen uttrycka mitt fulla stöd i kampen mot hiv/aids.
Nevertheless, I would reiterate my total commitment to the fight against HIV/AIDS.
SwedishAtt plötsligt dra in stöd efter 2013 skulle vara katastrofalt för de regionerna.
The sudden removal of subsidies after 2013 would be devastating for these regions.
SwedishBorde inte rådet och ordförandeskapet ta ett initiativ till stöd för Leila Zana?
Should the Council and the presidency not have made a move to help Leila Zana?
SwedishDet gläder mig också att kommissionens förslag får stöd i betänkandet av Maaten.
I am also delighted that Mr Maaten' s report supports the Commission proposal.
SwedishJordbruksnäringen har förvisso också under många år fått betydande stöd från EU.
Indeed, the agriculture business has for many years been well supported by the EU.
SwedishAllt som behövdes i plenum var därför att ratificera ett beslut med brett stöd.
All that was needed in plenary, therefore, was to ratify a consensual decision.
SwedishDet fanns inte med i den gemensamma ståndpunkten och fick inte stöd av min grupp.
This was not present in the common position and was not supported by my group.
SwedishDetta stöd kan även ges till berikning av floran för biodling i vissa områden.
This measure may also include enrichment of apicultural flora in certain areas.
SwedishKommissionen har gett sitt stöd till idén om gemensam förvaltning från början.
From the beginning, the Commission has supported the idea of shared management.
SwedishExakt var i fördraget finns det skriftliga tillståndet till detta statliga stöd?
Where exactly in the Treaty are the written permissions for these state aids?
SwedishDärför är ändringsförslagen 17 och 19 onödiga och vi kan inte ge dem vårt stöd.
Therefore, Amendments Nos 17 and 19 are unnecessary and cannot be supported by us.
SwedishVi tycker att det ger för snäva gränser för hur detta stöd skall kunna användas.
We think the limits it creates on how these grants can be used are too restrictive.
SwedishHandeln är en viktig arbetsgivare och borde alltså omfattas av ett sådant stöd.
Shops are important employers and so they should come in for this kind of subsidy.
SwedishDetta är ett viktigt, om än kortsiktigt, mål som fordrar adekvat ekonomiskt stöd.
This is an important albeit short-term goal that requires appropriate funding.
SwedishFrågan handlar inte om att dra till sig statligt stöd i detta slags regioner.
The issue is not about actually attracting state aids in those kinds of regions.
SwedishVi behöver ett riktat stöd inom områden som försäkringar och säkerhetskostnader.
We need targeted assistance in areas like insurance and the cost of security.