"spritt" - angielskie tłumaczenie

SV

"spritt" po angielsku

volume_up
spritt {przym.}
volume_up
sprit {r.wsp.}
volume_up
sprit {tylko l.mn.}
EN

SV spritt
volume_up
{przymiotnik}

spritt (też: spretig)
volume_up
straggly {przym.}

Synonimy (szwedzki) dla "spritta":

spritta
Swedish
sprit

Przykłady użycia - "spritt" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishMattecoach.se startade på KTH 2009 och sedan dess har verksamheten spritt sig.
Mattecoach.se started at KTH in 2009 and since then the operation has spread.
SwedishJournalisten åtalades och dömdes för att ha vidarebefordrat och spritt falska och tendentiösa nyheter.
A journalist has been tried and condemned for publishing false and biased news.
SwedishOch det har sedan dess spritt sig till hennes skelett och hjärna.
Yeah. ~~~ And it has since moved to her bones and her brain.
SwedishDärmed ger jag också direkt en reaktion på ett andra missförstånd som är allmänt spritt.
This is, in fact, a reaction to a second common misconception.
SwedishLagrade uppgifter har spritt ljus över många narkotika- och terroristbrott i våra medlemsstater.
Retained data have shed light on many drug crimes and terrorist crimes in our Member States.
SwedishLagrade uppgifter har spritt ljus över många narkotika- och terroristbrott i våra medlemsstater.
My request is that we should all be more ‘ European-minded ’ when it comes to fighting crime.
SwedishAndra frågan: Har kommissionen hållit tillbaka information eller spritt vilseledande information?
Secondly, did the Commission withhold information or even conduct a policy of disinformation?
SwedishMen jag vill i detta sammanhang ändå påpeka att händelserna i Gujarat inte har spritt sig till övriga Indien.
I would, however, note that the incidents in Gujarat did not spread to the rest of India.
SwedishÖverallt där Internationella valutafonden har befunnit sig har den spritt förstörelse skulle man kunna säga.
Wherever the International Monetary Fund has been, it has - one might say - sown destruction.
SwedishAgence Europe tyckte i dag att ett visst obehag spritt sig i diskussionen om utvidgningen österut.
Agence Europe reported today that a certain unease had emerged in the discussions about eastward enlargement.
SwedishJag hoppas att alla politiska grupper väljer det maximala beloppet på 200 miljoner euro, om än spritt över två år.
Let us not forget that if the EUR 500 million is rejected then our position is EUR 30 million.
SwedishInfektionen har spritt sig snabbare än vad vi trott.
The infection is spreading faster than anyone anticipated.
SwedishKommissionen har även spritt sitt meddelande externt.
The Commission has also distributed its note externally.
SwedishDen allvarliga ekonomiska kris som har spritt sig över hela världen har märkts mycket tydligt inom EU.
The serious economic crisis that has spread across the entire world has made itself very keenly felt in the EU.
SwedishAllergierna har spritt sig i Europa efter andra världskriget och i dag är en tredjedel av alla barn allergiska.
Allergies are the epidemic of today, and have typically spread throughout Europe since the Second World War.
SwedishDärmed ger jag också direkt en reaktion på ett andra missförstånd som är allmänt spritt.
It is not the case that the charter would only contain rights for which the European Union would be the first authorised port of call.
SwedishResultatet är att fårens skrapie spritt sig till korna i form av BSE.
It is not just the cows that went mad, and as a result, ovine scrapie spread to bovine animals in the form of BSE.
SwedishJag hoppas att alla politiska grupper väljer det maximala beloppet på 200 miljoner euro, om än spritt över två år.
I would hope that all the political groups opt for the maximum of EUR 200 million, albeit spread over two years.
SwedishDetta borde leda fram till att man utvecklar ett effektivt och allmänt spritt partnerskap mellan Nord och Syd.
This should lead to the development of an effective and widespread partnership between those in the North and the South.
SwedishDen har påträffats i Sétubalregionen i Portugal, och har redan spritt sig till andra delar av Portugal och Spanien.
It has been detected in the Sétubal region of Portugal, and has already spread to other areas of Portugal and Spain.