"slut" - angielskie tłumaczenie

SV

"slut" po angielsku

volume_up
slut- {przym.}
volume_up
slut {przym.}
volume_up
slut {przysł.}
EN
volume_up
slut {przyim.}
EN
EN

"slut" po szwedzku

volume_up
slut {rzecz.}

SV slut
volume_up
{nijaki}

volume_up
decision {rzecz.}
Parlamentet måste också fatta beslut om budgetplanen före årets slut.
The House will also need to take a decision on the financial perspectives before the end of the year.
Kiril överklagade beslutet och fick till slut rätt.
Kiril challenged the decision and the fine was eventually cancelled.
Det måste bli ett slut på förstelnade metoder för beslutsfattande.
There has to be an end to decision-making methods which tend to end in deadlock.
slut (też: avslutning, del, ända, ände)
volume_up
end {rzecz.}
Det är ett dramatiskt slut, ett plötsligt slut och ett chockerande slut.
It is a dramatic end, it is a sudden end, and it is a shocking end.
slut (valfritt) är slutet på värdeintervallet vars sannolikheter ska summeras.
End (optional) is the end of the value interval whose probabilities are to be summed.
Det måste bli ett slut på förstelnade metoder för beslutsfattande.
There has to be an end to decision-making methods which tend to end in deadlock.
slut (też: avslutning)
volume_up
ending {rzecz.}
Slut är väldigt väldigt viktiga och, i det här fallet, dominerade slutet.
Endings are very, very important and, in this case, the ending dominated.
Det är en viktig förutsättning för verklig jämställdhet och för att få slut på våldet.
This is an essential condition for real equality and ending violence.
Detta samförstånd innebär inte i sig självt någon möjlighet att få ett slut på krisen.
This consensus does not, in itself, allow for any possibility of ending the crisis.
volume_up
finish {rzecz.}
Från början till slut har utarbetandet av stadgan givit upphov till en rad maktövertaganden.
From start to finish, the framing of the Charter gave rise to a series of takeovers by force:
Ordförande, det tycks aldrig bli ett slut på denna debatt om viltfälleaffären.
Mr President, it seems as if the debate on leghold traps will never finish.
Jag föreslår att kommissionären talar och sedan är det slut, och vi röstar!
I suggest that the Commissioner speak, that we finish and take the vote.
slut
volume_up
cessation {rzecz.}
Krävde inte ministerrådet snarare ett slut på fientligheterna än eldupphör?
Did our Council of Ministers not call for a cessation of hostilities rather than a ceasefire?
Följaktligen kan inte ens ett slut på en konflikt garantera att våldet mot kvinnor upphör.
So not even the cessation of conflict will guarantee an end to violence against women.
Detta kan inte påbörjas förrän det blir ett slut på terrorismen och så sent som i går var det ännu en självmordsbombning i Jerusalem.
This cannot begin until there is a cessation of terrorism and only yesterday there was another suicide bomb attack in Jerusalem.
Det må vara hur det vill med den saken, men ryktena om att EU närmar sig sitt slut kan inte stå emot fakta.
Be that as it may, talk of the impending demise of the EU does not stand up to scrutiny.
Till slut var det emellertid kommissionen själv som orsakade sitt eget fall.
Ultimately, however, this Commission was the author of its own demise.
Den första är slutet på det kalla kriget och den andra tillkomsten av GUSP.
The first one is the demise of the Cold War and the second is the advent of the CFSP.
volume_up
passing {rzecz.}
Det får vara slut med att skylla allt på varandra.
No more passing the buck.
Jag hoppas verkligen att Wilfried Martens före årets slut kommer att kunna rapportera om en överenskommelse om hur man kan komma vidare.
Second, Bosnia has to recognise that passing laws has little utility if they are not implemented properly.
För det första kan ett kontrakt inte sägas upp ensidigt förrän vid säsongens slut.
Firstly, unilateral termination of a contract will be authorised only at the end of a season.
I stället för en påle kunde ett ännu mer dödligt slut vara möjligt, i form av en silverkula.
Instead of a stake there might be an even more deadly termination, in the form of a silver bullet.
Helst skulle jag vilja se ett omedelbart slut på överföringen av personuppgifter ur bokningsregistret till USA tills vi har fått till stånd en permanent rättslig lösning.
Ideally I would like to see an immediate termination of PNR transfers to the US until we have a permanent legislative solution in place.
Men eftersom tiden tar slut så vill jag inte förlänga den här sessionen.
But as our time is drawing to a close I do not wish to prolong this sitting.
Jag anser att en viktig arbetsperiod når sitt slut i och med denna debatt.
Madam President, I believe this debate brings an important period of work to a close.
Så här vid sammanträdets slut vill jag med kraft protestera mot detta beslut.
I should like once again, at the close of the sitting, to protest strongly against this.
- Stängning av interneringscentrum för invandrare och slut på den omänskliga policyn med deportering.
- The closure of immigrant detention centres and an end to the inhuman policy of deportation;
Detta kraftverk har inte alls nått slutet av sin livslängd.
Closure, however, is likely to be carried out by companies from the large, old Member States.
Den utgör slut- och hörnpunkten i en likriktningspolitik som bedrivs från Kreml och av president Putin själv.
The closure of TV-6 is a scandal that cries out to heaven, and stands out as the conclusion of a coordinated policy engaged in by the Kremlin and by President Putin himself.
Detta betyder att konsekvenserna endast kan vara: slut med denna dinosaurieteknologi!
So the only conclusion to be drawn is: out with this dinosaur technology!
Förebuden från toppmötet i Nice ger inte mycket hopp om ett gott slut.
It does not bode well for a successful conclusion to the Nice Summit.
Till slut: Varför skulle det inte i Europa finnas en mångfald högskoleprofiler?
In conclusion: what is wrong with the varied profiles of European colleges and universities?
slut (też: klack, häl, fot, sista del)
volume_up
heel {rzecz.}

Przykłady użycia - "slut" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishNär kommer EU till slut att ta situationen för dess största minoritet på allvar?
When will the EU finally take seriously the situation of its largest minority?
SwedishLiksom kommissionären hoppas jag att det snabbt blir ett slut på Cyperns delning.
I share the Commissioner's hope that the division in Cyprus will be resolved soon.
SwedishLiksom kommissionären hoppas jag att det snabbt blir ett slut på Cyperns delning.
I share the Commissioner' s hope that the division in Cyprus will be resolved soon.
SwedishDetta skulle få ett slut på inköpslistorna och skapa en större politisk fokusering.
This would get away from the shopping-list approach and give more political focus.
SwedishEnkelt uttryckt så är det slut med billig olja, och billig energi över huvud taget.
Put simply, we are leaving the era of cheap oil, and cheap energy in general.
SwedishMen så, till slut ... ~~~ Det var en herre här på främre raden som utbrast: "Mmm."
And then finally ... (Piano) There was a gentleman in the front row who went, "Mmm."
SwedishMen inte heller det väcker någon större förhoppning om ett lyckligt slut på kort sikt.
But even so, it does not give much hope of a positive outcome in the short term.
SwedishVad mig beträffar kan det till slut även innebära att finansieringen upphör.
This may, as far as I am concerned, eventually lead to the cutting off of funding.
SwedishSlutkontrollen i finansministeriet fungerar definitivt inte och måste få ett slut.
Ultimate Treasury control most certainly does not work and has to be ended.
SwedishOch till slut ägde det historiska interkoreanska toppmötet rum i juni förra året.
And, at last, the historic inter-Korean summit was held in June last year.
SwedishJag hoppas, att vi nu kommer fram till ett lyckligt slut och att detta direktiv antas.
I hope we are finally getting there, and that this directive will be approved.
SwedishTill slut skall jag säga några ord om de handelspolitiska konsekvenserna.
I want finally to say a little about the consequences in terms of trade policy.
SwedishDet gjorde de, till slut med uppenbart planerade och kriminella våldshandlingar.
In 1999, we went to war to stop the expulsion and repression of the Albanians in Kosovo.
SwedishDe blir inte riktigt nyfikna förrän det riktiga förfarandet lider mot sitt slut.
Their curiosity only gets the better of them once the real procedure reaches completion.
SwedishEfter att ha suttit i samtal med rådet i cirka 40 dagar lyckades vi till slut med detta.
After sitting for some 40 days in talks with the Council, we finally succeeded.
SwedishFirandet fick ett brutalt slut och vi har knappt hunnit hämta oss från chocken.
These celebrations were brutally disrupted, and we have barely recovered from the shock.
SwedishFörr betonade man " undervisning och utbildning under hela livet ", slut citat.
In the White Paper, the stress was put on " lifelong learning and continuing training ".
SwedishTillfoga " + A3 " (utan citationstecken) vid formelns slut och tryck på returtangenten.
Add " + A3 " (without the quotation marks) to the formula and press the Enter key.
SwedishFör andra gången, vi måste få ett slut på detta - det har vi sagt i 30 år nu.
I repeat for the second time: we must put a stop to that state of affairs.
SwedishPresident Obama gjorde också slut på CIA:s användning av ”förstärkta” förhörsmetoder.
President Obama also ended the use of 'enhanced' interrogation techniques by the CIA.