"skydda sig" - angielskie tłumaczenie

SV

"skydda sig" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "skydda sig" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "skydda sig"

skydda czasownik
sig zaimek

Przykłady użycia - "skydda sig" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDet demokratiska samhället måste skydda sig självt och kunna hantera verkliga faror.
Democratic society needs to protect itself and be able to deal with real dangers.
SwedishDe utsätts inte bara för riskerna, utan kan inte heller skydda sig från dem.
Not only are they exposed to the risks, they cannot protect themselves from them either.
SwedishDe svaga som inte förfogar över tillräckliga medel kan inte skydda sig på samma sätt.
It is the weak and the have-nots who cannot protect themselves from it.
SwedishDet står alldeles klart att EU måste skydda sig.
   Mr President, it is abundantly obvious that Europe needs to protect itself.
SwedishDet första skälet är att världen utanför Afghanistan vill skydda sig.
The first argument is self-protection for the world outside of Afghanistan.
SwedishVi rekommenderar att alla lär sig att skydda sig mot och ta bort skadlig programvara.
We recommend that everyone learns how to prevent and remove malware.
SwedishFörebyggandet skulle kanske snarare bestå i att skydda sig mot ultraliberalismen.
Part of the prevention may be to guard against ultraliberalism.
SwedishDessa efterträdare har hela tiden identifierat hot mot vilka staten måste skydda sig.
These successors have constantly identified threats against which the state has to protect itself.
SwedishTrots beslutsamma åtgärder har EU inte lyckats skydda sig mot sådana händelser.
Despite taking firm action, the European Union has not succeeded in protecting itself from such events.
SwedishSängnät är en enkel metod att skydda sig mot myggor, men mycket få familjer har sådana nät.
Bed nets are a low-tech method of protection from mosquitoes, but very few families have them.
SwedishHans kritiker säger sig vilja skydda moraliska värderingar, vilket är fel.
His critics assume the moral high ground, and this is wrong.
SwedishVilket land skulle när allt kommer omkring inte skydda sig självt från en utrikes konspiration?
Indeed, which country would not protect itself from outside plotting?
SwedishÄndå är det svårt att skydda sig: antingen finns det inga skydd tillgängliga, eller så är de för dyra.
Still, the protection is a problem: it is either unavailable or too costly.
SwedishVi behöver särskilt skydda dem som inte kan skydda sig själva.
In particular, we need to protect those who cannot protect themselves.
SwedishMekanismerna för att skydda arbetstagare skiljer sig historiskt mellan olika delar av EU.
The mechanisms for the protection of workers differ historically from one part of Europe to another.
SwedishDet finns ingen anledning att skydda egenföretagarna mot sig själva.
There is no need to protect the self-employed from themselves.
SwedishVi är fullt medvetna om att länder ofta vill skydda sig själva mot ekonomiska invandrare.
We are perfectly well aware that countries often wish to protect themselves against economic migrants.
SwedishDet är väldigt bra att tala om stränga kontroller, men man kan inte skydda sig mot mänskliga fel.
It is all very well to speak of stringent controls, but you cannot guard against human failure.
SwedishDe har inga möjligheter att skydda sig eller att överklaga.
They have no opportunity to defend themselves or to lodge an appeal.
SwedishFrågan är hur moderligt måste Europeiska unionen skydda sina medborgare mot sig själv.
The question is, how motherly should the European Union be in the quest to protect itself from its subjects?

Pozostałe hasła

Swedish
  • skydda sig

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.