"skjuta" - angielskie tłumaczenie

SV

"skjuta" po angielsku

SV skjuta
volume_up
[sköt|har skjutit] {czasownik}

Kort sagt vi måste på gemenskaps- och unionsnivå göra de saker som bara kan göras på de nivåerna och skjuta resten åt sidan.
In short, we must do at Community and Union level the things that can only be done at those levels and push the rest down.
Jordens ultimatum är absolut, och att vattna ur och skjuta upp utsläppsminskningarna är det dyraste alternativet av alla.
The planet's ultimatums are absolute, and it is the most expensive option of all to water down and postpone emission reductions.
Om den tillämpas på östländerna kommer det att på obestämd tid skjuta upp deras anslutning till klubben.
When applied to the countries of Eastern Europe, this boils down to postponing indefinitely their membership of the club.
Jag noterade att Bushill-Matthews också sade att han kommer att skjuta skarpt nästa gång.
I noted that Mr Bushill-Matthews also said that next time he will fire live rounds.
Kan ni tänka er att poliser till och med vågat skjuta med riktiga kulor mot asylsökande!
Just imagine that police officers have even dared to fire real bullets at asylum seekers!
Fortsätt skjuta tills inkräktarna förintats.
Continue to fire until the invaders have been destroyed.
skjuta (też: leda, driva på, knuffa, pressa)
Nu handlar det om att också skjuta undan guldridån i Europa.
Now we need to push aside the golden curtain in Europe.
Små och medelstora företag är lika värdefulla för att skjuta på spjutspetsforskningen.
SMEs are equally valuable in pushing forward cutting-edge research.
Detta kan emellertid inte utgöra grund för att alltjämt skjuta de tre miljarderna ecu framför oss som ett berg.
But that is no reason for us to go on pushing the ECU 3 000 m along in front of us like a mountain.
skjuta (też: sila, fotografera, filma, spela in)
De fattigaste i Zimbabwe vill inte skjuta, döda, plundra och bränna skördar.
The poorest in Zimbabwe do not want to shoot, kill, loot and burn crops.
Denna mannen, till exempel, Mullah Mustafa, försökte skjuta mig.
This man, for example, Mullah Mustafa, tried to shoot me.
Om de inte kan skjuta tillräckligt många sälar kommer det inte att finnas någon fisk som de kan fånga.
If they are unable to shoot enough seals, then there will be no fish for them to catch.
skjuta (też: lagra, fälla, pösa, fånga)
skjuta (też: ha, framföra, leda, bära)
Vi kan inte fortsätta med en kommission i ruiner eller skjuta upp dess tillsättande till nästa år.
We can neither carry on with a Commission in total ruin, nor delay its investiture until next year.
Vi får inte skjuta upp ursprungsmärkningen genom utredningar, vi måste genomföra detta här och nu!
We must not defer the origin marking by carrying out studies; we need to implement it right now.
Jag är därför för att skjuta upp avslutandet av räkenskaperna för budgetåret 2009 så att ytterligare förvaltningskontroller kan genomföras.
I am therefore in favour of postponing the closure of accounts for the financial year 2009 so that further management checks can be carried out.
skjuta (też: lirka, slipa, öka, utvecklas)
Små och medelstora företag är lika värdefulla för att skjuta på spjutspetsforskningen.
SMEs are equally valuable in pushing forward cutting-edge research.
skjuta (też: smälla, skjuta ut, poppa)
I hoppet att jag skulle skjuta någon av er... kanske alla er.
ln the hopes that I would pop one of you... if not all of you.
skjuta (też: knuffa, knuffas, stoppa, skuffas)
skjuta
volume_up
to zap {czas.}

Synonimy (szwedzki) dla "skjuta":

skjuta

Przykłady użycia - "skjuta" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishVi måste övertyga dem om att det skulle vara dyrare att skjuta upp reformerna.
We must convince them that putting off those reforms would prove more expensive.
SwedishDet finns ingen tid att förlora, vi får inte skjuta upp allt till sista minuten.
We have no time to lose - we should not leave everything to the last minute.
SwedishAv respekt för honom och hans arbete anser jag att vi kan skjuta upp omröstningen.
I think we can postpone this vote out of respect for him and the work he has done.
SwedishJag skulle vilja stödja föredragandens rekommendation om att skjuta upp omröstningen.
I would like to support the rapporteur' s recommendation that we defer the vote.
SwedishEfter tragedin i Göteborg skulle det ha varit klokt att skjuta på G8-mötet.
After the Gothenburg tragedy, it would have been wise to suspend the G8 meeting.
SwedishVi kan inte alltid vänta till sista minuten och få brist på tid och skjuta upp det.
We cannot always wait until the last minute, run out of time, and put it off.
SwedishMed talmannens tillåtelse vill vi även skjuta upp Thijs Bermans betänkande.
Mr President, with your permission, we will also move to defer Mr Berman's report.
SwedishVi anser att besluten måste fattas omedelbart, så vi kan inte skjuta upp omröstningen.
We think that decisions need to be made urgently, so we cannot postpone the vote.
SwedishEftersom det är en känslig fråga, så kan vi inte skjuta upp den till april.
As it is a sensitive issue, we could not postpone it until the month of April.
SwedishJag låter nu Hannes Swobodas förslag om att skjuta upp omröstningen gå till omröstning.
I now put to the vote Mr Swoboda's proposition that the vote should be delayed.
SwedishSjälvklart fanns det länder i Köpenhamn som ville skjuta samtalen i sank.
Of course, at Copenhagen there were countries that wanted to torpedo the talks.
SwedishVi måste rösta mot interimsavtalet och vi får inte skjuta upp omröstningen.
We must vote against the interim agreement and we must not postpone our vote.
SwedishDärför undrar jag om kammaren inte kan skjuta upp omröstningen om den här texten.
So I wonder whether Parliament could not consider postponing the vote on this document.
SwedishOm detta inte upphör måste vi också vara beredda att skjuta upp förhandlingarna.
If a stop is not put to it, we must also be ready to defer negotiations.
SwedishDetta ändringsförslag syftar till att skjuta upp översynen av Eurovinjettdirektivet.
This amendment is aimed at delaying a review of the Eurovignette Directive.
SwedishAllmänheten har fel om den tror att euron har fått priserna att skjuta i höjden.
The public is mistaken in believing that the euro has made prices soar.
SwedishAlternativet är att skjuta upp omröstningen tills vi lyckats lösa språkproblemet.
The alternative is to postpone the vote until we get the linguistic problems ironed out.
SwedishJag skulle vilja be er överväga att skjuta upp denna debatt till senare i kväll.
I would ask you to consider postponing that debate until later tonight.
SwedishTurkiet måste äntligen sluta att skjuta skulden på EU och att utöva påtryckningar.
Turkey must stop passing the buck to the EU and trying to exert pressure.
SwedishEn smolk i bägaren utgör talet om att skjuta upp tidpunkten två månader.
One snag is the fact that there are moves to postpone the deadline by two months.