"skäl" - angielskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o skal,skål,skål!
SV

"skäl" po angielsku

volume_up
skäl [przykład]
EN

SV skäl
volume_up
{nijaki}

skäl (też: anledning, hänsyn, grund, rätt)
volume_up
reason {rzecz.}
Dagens händelser ger emellertid Europa skäl att hoppas, inte skäl att kritisera.
Yet this gives Europe reason for hope, not reason for criticism.
Fru talman, det finns ett andra skäl till Europaparlamentets ihärdighet.
Madam President, there is a second reason for the European Parliament's perseverance.
Av detta skäl har kommissionen beslutat att göra följande förklaring:
For this reason the Commission has decided to make the following declaration:
Är det enbart en ogrundad europeisk protektionism eller finns det övertänkta skäl?
Is it just a matter of groundless European protectionism or are there serious reasons?
Av alla dessa skäl ser jag mig föranledd att uttrycka min röst för detta betänkande.
For all of these reasons I am persuaded to vote in favour on this matter.
Det finns goda skäl att godkänna ett sådant makroekonomiskt stöd som en brådskande fråga.
There are good reasons to approve such macro-financial aid as a matter of urgency.
skäl (też: anledning, grund, sak, orsak)
volume_up
cause {rzecz.}
Graviditeten får aldrig vara ett skäl för att diskriminera kvinnan.
In no circumstances must pregnancy be a cause for discrimination against women.
Vad gäller Cañetes betänkande finns det skäl till tillfredsställelse.
On the Cañete report, there is cause for satisfaction.
Medan det finns vissa skäl till optimism i kommissionens svar, finns också vissa skäl till oro.
While there is some cause for optimism in the Commissioner's response, there are also some worries.
Det är en oacceptabel situation, och det är skäl nog att göra särskilda överväganden.
It is an unacceptable situation, and that alone requires special consideration.
Av dessa skäl förtjänar betänkandet den största uppmärksamhet.
For these reasons, this report deserves to be given the highest consideration.
Om detta inte är möjligt bör man överväga om det finns skäl att skjuta upp besök generellt.
Should this not be possible, consideration should be given to a general suspension of visits.
Av samma skäl begränsades också förordningen i tid.
Mr President, excuse me for laughing but we are not alone anymore, Mr Monti!
Därför ber jag er allvarligt att ursäkta hans frånvaro, som beror på tvingande skäl.
I would therefore earnestly request that you excuse his absence; it really is for urgent reasons.
Det finns inte ett enda skäl, inte en enda ursäkt som kan mildra eller berättiga svälten 1932-1933.
There is not one reason, not one excuse for qualifying or justifying the famine in 1932 and 1933.
skäl (też: anledning, område, grund, motiv)
volume_up
ground {rzecz.}
Det föreligger mer vittfamnande moraliska skäl att agera gentemot Burma.
There are other broader moral grounds for taking action against Burma.
Av både etiska och vetenskapliga skäl måste vi överge kannibalismen.
Both on ethical and scientific grounds, we must abandon cannibalism.
Men vi har flera skäl att glädja oss åt Sammanhållningsfondens verksamhet 1999.
We have further grounds to be satisfied with the activity of the Cohesion Fund in 1999.
skäl (też: anledning, ämne, motiv, orsak)
volume_up
motive {rzecz.}
Utan dessa vinster har de inga skäl att fortsätta sin skadliga handel.
Without these profits, they have no motive for continuing their harmful trade.
Men det holländska polderlandskapet kan exempelvis också utgöra ett topografiskt skäl till ett trafikförbud.
However, the Dutch polder landscape can also form a topographical motive for a driving ban, for example.
Jag har inget skäl att ifrågasätta motiven hos de kandidater som valts ut.
I have no reason to question the motives of the candidates chosen.

Synonimy (szwedzki) dla "skäl":

skäl

Przykłady użycia - "skäl" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishKvinnor bör inte få sämre förutsättningar än män utan goda och välgrundade skäl.
Women should not be given a worse deal than men without good and sound reasons.
SwedishAv detta skäl kan man inte säga att handel och bistånd är ohjälpligt oförenliga.
It cannot therefore be said that trade and aid are irreconcilably incompatible.
SwedishRepubliken Moldavien är ett europeiskt land av historiska och geografiska skäl.
The Republic of Moldova is a European country through its history and geography.
SwedishDe olympiska spelen avskaffades år 393 av rent politiska skäl, som vi alla vet.
The Olympic Games stopped in 393 for purely political reasons which we all know.
SwedishAv dessa skäl är det väsentligt att en utvärdering av det nya systemet genomförs.
For these reasons, conducting an assessment of the new system is of the essence.
SwedishJag röstade mot Roure-betänkandet av flera grundläggande skäl.
(NL) Mr President, I voted against the Roure report for a number of basic reasons.
SwedishDet måste finnas tungt vägande skäl för informationsutbyte mellan EU-länderna.
There must be weighty reasons for information exchange between the EU countries.
SwedishIrländarna förtjänar att gratuleras till detta resultat av en mängd olika skäl.
The Irish must be congratulated on this result for a host of different reasons.
Swedish. - (NL) Två huvudsakliga skäl hindrade mig från att stödja resolutionen.
in writing. - (NL) Two key reasons prevented me from supporting this resolution.
SwedishAv detta skäl, vore det inte gynnsamt att speciellt nämna endast några sektorer.
Moreover, it would not be advisable to refer specifically to just certain sectors.
SwedishDet skulle vara ett muntligt ändringsförslag, som skulle bli ett nytt skäl 12.
Madam President, it would be an oral amendment, which would be a new Recital 12.
SwedishDetta är tillräckligt bra skäl för att socialdemokraterna ska godta resultatet.
These are good enough reasons alone for the Social Democrats to accept the result.
SwedishDet andra muntliga ändringsförslaget om att stryka skäl N lades fram samtidigt.
The second oral amendment on suppression of recital N was tabled at the same time.
SwedishAv dessa skäl hoppas jag att parlamentet kommer att stödja det här viktiga avtalet.
For these reasons, I hope that Parliament will support this important agreement.
SwedishDet skulle vara svårt att integrera Turkiet i denna helhet av ett antal skäl.
Integrating Turkey into this whole would be problematic for a number of reasons.
SwedishAv alla dess skäl behöver de politiska myndigheterna vara uppmärksamma och aktiva.
For all these reasons, the political authorities need to be attentive and active.
SwedishKan jag få veta på vems begäran och vilka skäl som angavs för att ta tillbaka den?
Can I be told at whose request, and what reasons were given for withdrawing that?
SwedishAv dessa skäl, herr Schulz, hoppas jag att ni kan stödja detta ändringsförslag.
For all these reasons, Mr Schulz, I hope that you will support this amendment.
SwedishDet finns goda skäl att vara starkt kritisk till händelseutvecklingen i Ryssland.
There are good reasons for being very critical of what is happening in Russia.
SwedishMånga människor i Europa motsätter sig detta av moraliska skäl, och med all rätt.
There is a huge need – and I repeat this – for the social stigma to be lifted.