"serie" - angielskie tłumaczenie

SV

"serie" po angielsku

volume_up
serie {r.wsp.}
EN

"series" po szwedzku

volume_up
series {rzecz.}

SV serie
volume_up
{rodzaj wspólny (utrum)}

1. ogólne

serie (też: ordningsföljd, rad, räcka, sekvens)
volume_up
sequence {rzecz.}
En animerad GIF-bild består av en serie av pixelbilder som på ett mycket utrymmessnålt sätt har placerats i en enda fil.
An animated GIF picture is a sequence of pixel pictures that are assigned in a single file and use space efficiently.
Linjära tjänster, som utgör den första gruppen, motsvarar tv-sändning som omfattar en kronologisk serie program.
Linear services, which constitute the first group, correspond to television broadcasting involving a chronological sequence of programmes.
Till att börja med måste vi inse att det handlar om en serie insatser och att inget av dessa direktiv eller andra rättsakter ensamt kan lösa problemen.
Firstly, we need to realise that this is a sequence of events, and that no single one of these directives or other legal acts will resolve the problem on its own.
serie (też: följetong)
volume_up
serial {rzecz.}
USR, demolition robot, serial 9- 4.
We have serial monogamy.
Vi tar upp ett nytt avsnitt i dag i denna tragiska serie som utspelar sig i Demokratiska republiken Kongo.
. - (ES) Mr President, we have a new episode today in this tragic serial set in the Democratic Republic of Congo.
serie (też: följd, rad, följetong, tv-serie)
volume_up
series {rzecz.}
Värden och tidpunkter: en serie betalningar och de tillhörande datumvärdena.
Values and dates: a series of payments and the series of associated date values.
Värden och tidpunkter: en serie betalningar och tillhörande datumvärden.
Values and dates: a series of payments and the series of associated date values.
Här kan du skapa en serie med femdagarsräkning, d.v.s. utan att veckosluten inkluderas.
Use the Date series type and this option to create a series of five day sets.
serie (też: stycke, skena, remsa, list)
volume_up
strip {rzecz.}
Det gäller en informationsbroschyr, och det är en tecknad serie.
It is an information brochure and a comic strip.
Jag har broschyren här, och alla kan se att det är en tecknad serie och alltså en fiktiv berättelse.
I have the brochure here, and everyone can see that it is a comic strip and therefore fictional.
Jag kräver i varje fall att alla ledamöter skall få denna tecknade serie, och jag anser också att den bör översättas till alla europeiska språk.
In any event, I would ask that all representatives be given a copy of this comic strip, and I also think that it should be translated into all European languages.
volume_up
battery {rzecz.} (collection or set)
serie (też: sammanlänkning)
serie (też: förlopp, sätt, följd, bana)
volume_up
course {rzecz.}
Det är det första i en serie angående luftfart som vi kommer att behandla i år.
It is the first in a series of reports on aviation which we will be dealing with in the course of this year.
Modellen är skalbar och kan därmed användas i en serie av projektkurser med olika komplexitet hos projekten.
The model is scalable and can be applied to project courses with differing levels of complexity.
Jag välkomnar alla åtgärder som förhindrar stöd till familjeplaneringsprogram som omfattar en serie abortprogram och påtvingad sterilisering.
I welcome any measure that prevents the funding of family planning programmes which will involve a course of abortion programmes and forced sterilisations.
serie (też: följd, cykel, period, kretslopp)
volume_up
cycle {rzecz.}
serie (też: liga, förbund)
volume_up
league {rzecz.}
serie (też: tur, kretslopp, klot, parti)
volume_up
round {rzecz.}
För att lösa detta problem har EG antagit en serie harmoniseringsdirektiv för speciella yrken (s.k. vertikala direktiv).
To get round these problems, the EC adopted a set of harmonization directives concerning particular professions (vertical directives).
serie (też: förlopp, tillgång, följd, sats)
volume_up
run {rzecz.}
Här skapar du inom det markerade cellområdet uppåt i kolumnen en serie med angivet inkrement fram till maxvärdet.
This option creates an upwards running series in the cell range of the column using the defined increment to the end value.
I detta syfte kommer vi att anordna en serie diskussioner vid alla relevanta rådssammanträden under upptakten till Europeiska rådets möte i mars.
To that end, we will organise a series of debates in all relevant Council meetings in the run-up to the March European Council.
Detta specifika fall - frågan om ett transitavtal med Schweiz - har vairt föremål för en serie överläggningar under lång tid.
This particular issue - the issue of a transit agreement with Switzerland - has involved a long-running series of negotiations.
serie (też: följd, rad)
volume_up
streak {rzecz.} (series)
serie (też: blixt, drag, inslag, period)
volume_up
streak {rzecz.}

2. IT

serie
volume_up
suite {rzecz.}
Jag vill presentera en serie av sex mykologiska lösningar och dessa lösningarna är baserade på mycel.
I want to present to you a suite of six mycological solutions, using fungi, and these solutions are based on mycelium.

Synonimy (szwedzki) dla "serie":

serie

Synonimy (angielski) dla "series":

series

Przykłady użycia - "serie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDen serie problem som järnvägsindustrin står inför kan inte underskattas.
The scale of the problems facing the railway industry cannot be underestimated.
SwedishMot bakgrund av denna serie selektiva mord som har begåtts i Främre Asien undrar jag följande:
With regard to this targeted assassination campaign unleashed in the Middle East:
SwedishDen globala ekonomiska krisen kan liknas ved en serie dominobrickors fall.
The worldwide economic crisis is like the falling of a row of dominoes.
SwedishSå låt oss idag titta på en serie av fotografier av människor som förlorade så att vi kunde vinna.
And if we look at our lives, we have indeed taken the best part of the meat.
SwedishDet finns med andra ord en hel serie förslag som kan fördjupas och förstärkas.
In short, a whole range of initiatives can be expanded on.
SwedishVia en serie av formulärfält kan han ändra den visade sidan.
The speaker is now able to modify the displayed slide using the displayed form fields.
SwedishSå vitt jag vet så finns det i Europa inte ett enda penningsystem som består av en så stor serie mynt.
As far as I know, there is not a single currency set which has so many different coins.
SwedishYttrandefriheten och media har utsatts för en serie kränkningar.
Freedom of expression and the media have been serially breached.
SwedishHär var vi tvungna att rösta om en av kompromisserna i denna serie om fyra.
   Mr President, here we had to vote on one of the compromises of this set of four so this is a bit confusing.
SwedishModellen är skalbar och kan därmed användas i en serie av projektkurser med olika komplexitet hos projekten.
The model is scalable and can be applied to project courses with differing levels of complexity.
SwedishJag skulle vilja uppehålla mig vid en serie politiska krav som åtföljer de planerade insatserna.
I would like to focus on a number of political requirements which go hand in hand with the action programme.
SwedishDet är på sin plats att påpeka att kommissionen har lagt fram en serie förslag på ekonomisk styrning.
What I have to say is that the Commission has presented a package of proposals for economic governance.
SwedishVi skall gå vidare till en lång serie omröstningar, som kommer att ha ett nytt inslag.
Ladies and gentlemen, we shall now proceed to a long list of votes which contains a new element.
SwedishI sitt betänkande tar Gutiérrez hänsyn till denna situation och lägger fram en serie viktiga förslag.
The Gutiérrez-Cortines report takes this situation into account and contains a number of important proposals.
SwedishDet går alltid att göra något med det och varför skulle det inte kunna tas med i en hel serie åtgärder?
There is always something that can be done with it, and why should it not be included in a list of measures?
SwedishGalileoprojektet syftar till att placera ut en serie satelliter i en omloppsbana på 20 000 km höjd.
Remember that the GALILEO project is intended to deploy a set of satellites orbiting about 20 000 km above the Earth.
SwedishEn serie iakttagelser avseende innehållet i de aktuella programmen stärker de ovannämnda allmänna iakttagelserna:
A number of observations on the substance of the specific programmes bears out the general comments made above:
SwedishOch av den anledningen måste vi fokusera på en serie prioriterade områden.
We must improve the effectiveness of active employment policies. We must strengthen the synergies between adaptability, education and lifelong training.
SwedishDet finns också en annan serie förslag från tillfälliga undersökningskommittén angående kontroll av alla hälsoaspekter.
The Committee of Inquiry is also proposing another set of measures aimed at improving the monitoring of all health issues.
SwedishDe skulle ha drabbats av en hel serie påföljder, först och främst i form av dubbla kontroller av ankommande passagerare.
They would have faced a whole range of penalties, starting with the practice of secondary inspections of arriving passengers.