"sätta upp" - angielskie tłumaczenie

SV

"sätta upp" po angielsku

SV sätta upp
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

sätta upp (też: kanta, sno, bandkanta)
sätta upp (też: avbilda, tappa, få ut, vinna)
volume_up
to draw {czas.}
Inte bara när det gäller att sätta upp ambitiösa målsättningar utan även när det gäller att genomföra dem.
Not only in drawing up ambitious objectives, but also with regard to their implementation.
Att sätta upp tabeller med konkreta indikatorer där man kan jämföra medlemsstaterna är ett utmärkt exempel.
Drawing up tables with concrete indicators by which Member States can be compared is an excellent example.
Du har nämnt detta, men varför är det, om vi nu anser att energieffektivitet är så viktigt, så svårt att sätta upp mål som vi vill förverkliga i våra medlemsstater?
You have mentioned this, but why, if we consider energy efficiency so important, is it so hard to draw up objectives that we mean to enforce in our Member States?
sätta upp (też: hårdna, fastställa, fästa, sätta på)
volume_up
to fix {czas.}
sätta upp (też: öppna, gå upp, öka, höja sig)
Jag skall be att få tacka kommissionen för det programmet och särskilt Perez Latorre för hennes hjälp i att sätta upp utställningen.
May I thank the Commission for that programme and Mrs Perez Latorre in particular for her help in mounting the exhibition.
sätta upp (też: falla, anpassa, hålla, resa)
Det bästa sättet att förbereda sektorn är att sätta upp ett stabilt, långsiktigt stödsystem för våra familjejordbruk.
The best method of preparing the sector is to put in place a stable, long-term support system for our family farms.
Jag ber honom i dag att svara på om han är beredd att i vilket fall sätta upp frågan på dagordningen för att granskas av rådet så att man kan gå vidare i frågan.
I am asking him today if he is prepared to at least put that item on the agenda for consideration by the Council so that the matter can be progressed.
sätta upp (też: framföra, spela in, visa upp, utlösa)
EU bör sätta upp bestämda mål för avfallsminskning och föra fram icke-bindande ambitioner för något avlägset framtida datum.
The EU should be setting firm targets for waste reduction, not producing non-binding aspirations for some far-distant future date.
Vad vi behöver är ett ambitiöst, otvetydigt och bindande direktiv och i det måste man sätta upp mål i två steg.
So what we need is an ambitious, unambiguous and binding directive and it needs to set targets in two stages.
Som ett andra steg menar vi att vi bör sätta upp mål på 95 g år 2020 och 70 g år 2025, med en mellanliggande tidsfrist 2016 för att se till att vi är på rätt spår.
As the second stage, we believe it is essential to set targets of 95g for 2020 and 70g for 2025, with an intermediary deadline in 2016 to ensure that we are on track.
Jag föreslår Europaparlamentets talman Jerzy Buzek att vi rättar till situationen genom att bjuda in Shen Yun att sätta upp en föreställning i parlamentet på tidigaste passande datum.
I would like to suggest to the President, Mr Buzek, that we redress the situation by inviting Shen Yun to stage a sample performance in the Parliament at the earliest convenient date.

2. "sätta upp affisch(er)"

sätta upp (też: kommendera, placera, förlägga, postera)
volume_up
to post {czas.}
Vi bör alltså sträva efter att sätta upp tydliga riktmärken i avtalet efter Bonnöverenskommelsen.
So we should aim to incorporate clear benchmarks in the post-Bonn compact.
Your job, post them up.
Att sätta upp 158 skyltar i Kärnten är ett första steg, ett litet åtagande byggt på ett avgörande i högsta domstolen och på villkoren i 1955 års fördrag.
Putting up 158 sign posts in Carinthia is a first step, a small obligation based on a supreme court verdict and the terms of the 1955 treaty.

3. potoczny

sätta upp (też: hälla, komma av sig, stoppa, lura)
Vi har försökt hålla oss till det som är vår uppgift på EU-nivå, nämligen att sätta upp mål för den gemensamma strategi som vi skall ha på EU-nivå.
We have tried to stick to our task at EU level, namely that of setting up objectives for the common strategy we are to have at EU level.

Synonimy (szwedzki) dla "sätta upp":

sätta upp

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "sätta upp"

sätta czasownik
upp przysłówek
English
upp czasownik
English
upp przyimek
English

Przykłady użycia - "sätta upp" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDet är ännu ett skäl till att vi borde försöka sätta upp mål som är enkla att nå.
This is a further reason why we should try to set targets that are easier to meet.
SwedishVi uppmanar USA att sätta upp mål som är jämförbara med dem som EU har satt upp.
We call on the US to set targets that are comparable to those set by the EU.
SwedishVi borde sätta upp Hizbullah på EU:s lista över terrororganisationer omedelbart.
We should put Hizbollah on the European list of terrorist organisations immediately.
SwedishNär det gäller fattigdomsbekämpning måste vi verkligen sätta upp ambitiösa mål.
When it comes to combating poverty, our goals really must be more ambitious.
SwedishDetta är avgörande, även om EU beklagligt nog inte ville sätta upp en styrka.
This is crucial, even though, regrettably, it did not want to put a force together.
SwedishDet låter dig sätta upp kriterier för vilka typer av saker man vill titta på.
It allows you to set your own criteria for what sort of things you want to look at.
SwedishMan skall inte sätta upp begränsningar på marknaderna, varken legislativa eller tekniska.
No barriers to the market should be set up, either legislative or technological.
SwedishMan måste sätta upp mer ambitiösa mål och visa starkare politisk vilja.
It must promote more ambitious targets and demonstrate a stronger political will.
SwedishVi ska därför gång på gång sätta upp denna fråga på parlamentets dagordning.
Therefore we shall put this issue on the agenda of the Parliament over and over again.
SwedishKanske borde vi också faktiskt sätta upp denna fråga på parlamentets dagordning.
Perhaps, too, we might actually put this item on Parliament’ s agenda.
SwedishEU bör sätta upp ambitiösa mål för att minska beroendet av olja och öka besparingarna.
The EU should set ambitious targets to reduce dependence on oil and increase savings.
SwedishKanske borde vi också faktiskt sätta upp denna fråga på parlamentets dagordning.
Perhaps, too, we might actually put this item on Parliament’s agenda.
SwedishVi har inte heller för avsikt att sätta upp samma mål för de olika fiskeflottorna.
We do not intend, either, to set the same targets for different fleets.
SwedishVi kan pressa på för innovation och arbetstillfällen och vi kan sätta upp ambitiösa mål.
We can push for innovation and job creation and we can set ambitious targets.
SwedishFår jag och alla mina kolleger här då be dig att sätta upp bindande mål?
Could I and all my fellow Members here then ask that you establish binding targets?
SwedishDet vi måste göra är att sätta upp politiska prioriteringar för alla delarna.
What we must do is set out political priorities for all of the strands.
SwedishJag ber därför dem, som åker dit, att sätta ämnet högst upp på listan.
So I ask those travelling to Geneva to consider this subject especially carefully.
SwedishDet betyder dock inte att EU skall sätta upp ännu en byråkrati för ändamålet.
This does not, however, mean that the EU should set up another bureaucracy for the purpose.
SwedishDet brådskar och därför har vi beslutat att sätta upp denna fråga på föredragningslistan.
Action is needed quickly, which is why we decided to include this item on the agenda.
SwedishDet betyder dock inte att EU skall sätta upp ännu en byråkrati för ändamålet.
Equal treatment of women and men is an imperative demand that all EU countries must fulfil.