"säkert" - angielskie tłumaczenie

SV

"säkert" po angielsku

volume_up
säkert {przysł.}

SV säkert
volume_up
{przysłówek}

1. ogólne

säkert (też: javisst, absolut)
volume_up
sure {przysł.}
Men herr Prodi, är det så säkert att denna vilja delas på andra sidan Atlanten?
Mr President, are you sure that this view is shared on the other side of the Atlantic?
Denna process fortskred sakta men säkert fram till den 11 september.
This tactic was on a slow but sure course up to 11 September.
Och visst, David, om det är någon annans höft så är det säkert både sant och vackert.
Sure David, if it's not your hip, it's truth and beauty.
säkert (też: tydligen, tydligt, klart, uppenbarligen)
volume_up
clearly {przysł.}
Det är helt säkert att fördragens konstitutionalisering kommer att skjutas på framtiden.
Clearly the constitutionalisation of the Treaties will have to be postponed to a later date.
Många ledamöter skulle säkert hålla med om det och det hör till en anständig politisk debatt.
Clearly many Members would agree with that and that is decent political debate.
Vi kommer säkert att godkänna denna text, men med stor skepsis.
We are clearly going to approve this text, but with great scepticism.
Europa har aldrig varit och kommer helt säkert aldrig att bli en isolerad ö.
Europe never has been and doubtless never will be an isolated island.
Men ni kommer säkert att tycka att jag är näsvis.
But you will doubtless think I am trying to cause trouble.
Katastroffonden kommer säkert också rådets ordförande snart att åter ta ställning till.
The President-in-Office will doubtless make a statement on the disaster fund in a moment.
säkert (też: bestämt, hårt, fast, beslutsamt)
volume_up
firmly {przysł.}
Many of you will be glad to know that I firmly believe that the Irish people have banished them forever from here.
Det jag kan säga säkert är att jag är övertygad om att vårt beslut att välja alternativet med multilaterala förvaltningsfonder var absolut rätt.
What I can say, firmly, is that I am convinced that our decision to take the multilateral, trust fund route was absolutely the right one.
Som parlamentet har noterat kommer vi att behöva garantera att bankens framtida externa aktiviteter är säkert förankrade inom ramen för gemenskapens politik för yttre förbindelser.
As Parliament has noted, we will need to ensure that the bank’s future external activities are firmly framed in the context of the Community’s external relations policies.
säkert (też: tryggt, välbehållet)
volume_up
safely {przysł.}
Under de rätta förhållandena kan produkterna användas säkert inom industrin.
These products can be used safely industrially in the right conditions.
Cyklister och fotgängare måste kunna ta sig fram på ett säkert och snabbt sätt.
Cyclists and pedestrians must be able to proceed safely and quickly.
Bränslet kan användas säkert för de ändamål som det har tillverkats.
The fuel can be safely used for the purposes for which it was manufactured.
säkert (też: utdraget)
volume_up
securely {przysł.}
Kan den identifierare som väljs sättas fast tryggt och säkert ur djurets synpunkt?
Can the chosen identifier be securely and safely located as far as the animal is concerned?
AFS systemet är till för att säkert lagra filer på centrala filservrar.
AFS system is designed to securely store files on central file servers.
Som han sa i inledningen vill vi alla resa tryggt och säkert.
As he said in his introduction, we all want to travel safely and securely.
säkert (też: nog, visst, säkerligen)
volume_up
surely {przysł.}
Det brister alldeles säkert i efterlevnaden av detta direktiv, herr kommissionär.
Commissioner, there is surely something wrong with the implementation of these rules.
Företag som kontrolleras av myndigheterna är säkert den bästa garantin för detta.
Plants supervised by the public authorities are surely the best safeguard.
Det är säkert en av de positiva utvecklingarna i Republika Srpska, som vi kan notera.
We can surely record this as one of the positive developments in Republic Srpska.
säkert (też: förvisso, absolut)
volume_up
assuredly {przysł.}
säkert (też: ofelbart, utan minsta tvivel)
volume_up
infallibly {przysł.}
säkert (też: ofelbart, osvikligt, träffsäkert)
volume_up
unerringly {przysł.}

2. "fullständigt, helt, ovillkorligt"

volume_up
certainly {przysł.} (completely, unconditionally)
Ändringsförslag 1 hör i detta sammanhang helt säkert inte till ordningsreglerna.
Amendment 1 is certainly not consistent with the rules of the code of conduct.
Detta kommer helt säkert inte att föreskrivas i det avtal som vi nu diskuterar.
This will certainly not be established by the agreement under discussion.
Detta kommer i framtiden säkert inte att vara möjligt i ett s.k. neutralt utskott.
This will certainly not be possible in future for a so-called neutral committee.

Synonimy (szwedzki) dla "säkert":

säkert

Przykłady użycia - "säkert" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishMen ni är säkert medveten om att vi knappt gör några framsteg alls i denna fråga.
However, you will be aware that we are making hardly any progress on this issue.
SwedishDet är inte säkert att det nya förslaget kommer att vara lika bra som detta var.
It is not certain that the new compromise proposal will be as good as this was.
SwedishVi vet fortfarande inte säkert om de potentiella användarna kan och vill betala.
We still know too little about whether potential users are willing or able to pay.
SwedishDen bidrar verkligen till att skapa ett säkert luftrum för Europeiska unionen.
Commissioner, it really is a contribution to creating a safe European airspace.
SwedishNi kommer säkert ihåg att Pakistan införde undantagstillstånd den 3 november.
You will recall that the country was placed under emergency rule on 3 November.
SwedishNi håller säkert med mig om att fotbollens framtid hänger på ungdomsträningen.
You will agree with me that the future of football hinges upon our youth training.
SwedishEn viktig nyhet som införts är inrättandet av ett säkert telekommunikationsnät.
A key innovation is the establishment of a secure telecommunications network.
SwedishÖverföringssystemet drevs under denna period på gränsen av vad som var säkert.
At that time the transmission system was operating close to its safety limits.
SwedishNi är säkert medveten om, herr kommissionsledamot, att vårt mål är ökad öppenhet.
You will appreciate, Commissioner, that our wish is for greater transparency.
SwedishEfter alla våra diskussioner är du säkert medveten om hur mycket det betyder.
After all the discussions we have held, you will be aware of how much this means.
SwedishVad bidrar Europa med för att se till att unga människor har ett säkert Internet?
What is the European subsidy for providing a safe internet for young people?
SwedishOönskade ämnen och produkter måste uteslutas på ett säkert och kontrollerat sätt.
Unwanted substances and products must be excluded in a secure and controlled manner.
SwedishAnser ni att det är godtagbart, och vad vill ni göra nu för att säkert få veta?
Do you consider it conceivable and what will you do now to know for certain?
SwedishKort sagt förstår ni säkert att jag inte heller kan stödja ändringsförslag 13.
In brief, you should understand that I cannot support Amendment No 13 either.
SwedishMen det är inte heller säkert att straffbeläggning i alla avseenden är det rätta.
Nor, however, is it clear that punishment is justified in all circumstances.
SwedishIngen vet säkert vad som händer sedan, men den version jag gillar är den här:
No one knows exactly what happens next, but the version I like goes like this:
SwedishDet är säkert helt på sin plats att vissa undantag och lättnader också ingår.
It is quite proper that certain exceptions and allowances have also been made.
SwedishAllt det måste ske säkert, och därför måste vi ta vårt ansvar som regelstiftare.
It must all be safe, so we, the legislators, must assume our responsibility for this.
SwedishSå har inte skett, så detta direktiv kommer säkert snart att följas av ett nytt.
This has not happened, and so this directive is bound soon to be followed by another.
SwedishVad som är säkert är att vi absolut inte skall inleda en debatt om denna punkt.
One thing which is certain is that we are not going to start a debate on the matter.