"ringa" - angielskie tłumaczenie

SV

"ringa" po angielsku

volume_up
ringa {przym.}

SV ringa
volume_up
{przymiotnik}

ringa (też: blygsam, modest, anständig, ärbar)
volume_up
modest {przym.}
Enligt min ringa erfarenhet uppfyller emellertid användningen av detta exceptionella instrument kriterierna i det interinstitutionella avtalet.
In my modest experience, however, use of this exceptional instrument rarely meets the criteria laid down in the interinstitutional agreement.
Vi ungrare kan erbjuda ett lämpligt säte för institutet till ett ringa pris, en ekonomisk lösning, men med en mycket stark intellektuell bas.
We Hungarians are able to provide an appropriate location for an Institute that is modest in size, economical, but all the more rigorous in terms of its intellectual basis.
I enlighet med denna Eurobarometer är dessutom 75 procent av dem som känner till konstitutionen väl för och till och med 60 procent av dem som endast har en ringa kännedom om den är för.
Furthermore, according to that Eurobarometer, 75% of those who know the Constitution well are in favour and even 60% of those who have only a modest knowledge are favourable.
ringa (też: stackars, dålig, mager, förfallen)
volume_up
poor {przym.}
– Jag vill kommentera ämnet sett från de länder som har ringa energikällor.
I would like to comment on the subject from the viewpoint of the countries with poor energy sources.
   – Jag vill kommentera ämnet sett från de länder som har ringa energikällor.
   I would like to comment on the subject from the viewpoint of the countries with poor energy sources.
Tyvärr har det inte varit möjligt på grund av de ringa framsteg som skett, inte minst i samband med identifieringsprocessen.
Unfortunately, that did not prove possible because of the poor progress made with the identification process.
När man ser allt som är tillgängligt på marknaden kan man mycket väl tycka att pirattillverkning är en ringa förseelse.
When you see everything available on the market, you might well think that product piracy is a trifling offence.
När allt kommer omkring är det ett ringa område för transportsektorn, men ett område som innebär bortkastade pengar och som har skadliga effekter på miljön.
After all, it is a trifling area for the transport sector, but one that wastes money and has adverse effects on the environment.
.– Vi motsätter oss dagens gemensamma jordbrukspolitik och vänder oss emot förändringar av ringa principiell betydelse inom det rådande systemet.
   We are opposed to the common agricultural policy as it stands and object to changes that, in terms of principle, are of trifling significance within the prevailing system.
ringa (też: blygsam, ödmjuk, enkel, låg)
volume_up
humble {przym.}
Enligt min ringa mening är dessa frågor förhållandevis små - kanske lika små som de här morötterna.
In my humble opinion these matters are relatively small - perhaps as small as these pieces of carrot.
ringa (też: dålig, elak, simpel, enkel)
volume_up
mean {przym.}
Låt oss till sist inte glömma att ringa in de som framför allt berörs, jag talar om de små och medelstora företagen.
Finally, let us not forget to target those who are the most interested, and I mean the SMEs.
För det andra är det inte meningen att direktivet skall skydda programvara av ringa betydelse.
Secondly, the directive is not meant to protect trivial software.
Det går ut på att en stege får användas för att arbeta på om det är under kort tid och om det endast innebär en ringa risk.
It means that a ladder can be used for work, provided the work is short-term and it poses a limited risk.
ringa (też: obetydlig, småsint, liten, trivial)
volume_up
petty {przym.}
Av detta skäl skulle inte ringa brott vara straffbara enligt direktivet.
For this reason, petty offences would not be punishable under the directive.
Förenta staterna kommer att få tillträde till känsliga uppgifter och även kunna använda dem i fall av ringa brott, vilka inte gäller kamp mot terrorism.
The US will be able to have access to sensitive data and even to use it in cases of petty crime, which is not fighting terrorism.
ringa (też: knapp, klen, gles, otillräcklig)
volume_up
scanty {przym.}

Przykłady użycia - "ringa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDe årliga fattigdomsapporterna i medlemsstaterna borde få larmklockorna att ringa.
The annual poverty reports in our Member States should set alarm bells ringing.
SwedishJag är besviken över de ringa framgångar som uppnåtts avseende direkt förvaltning.
I am disappointed that there has been so little progress on direct management.
SwedishEuropeiska unionen har ringa möjlighet att direkt påverka sysselsättningen.
The European Union is little able to tackle the question of employment directly.
SwedishDe får den största chansen om den demokratiska kontrollen av penningflödena är ringa.
They are most likely to occur if there is little democratic control on cash flow.
SwedishDet finns några områden som jag tycker att man har givit för ringa prioritering.
There are some areas to which I think too little priority has been given.
SwedishAv den nuvarande möjligheten till informationsutbyte använder man sig i ringa grad.
To date, moderate use has been made of the current capacity to exchange information.
SwedishTidigare fall som gäller beskattning av besparingar bör få varningsklockorna att ringa.
The precedent in the field of taxation of savings should set alarm bells ringing.
SwedishVad programmets omfattning beträffar har det redan sagts att den är relativt ringa.
It has already been said that the cost of this programme is relatively low.
SwedishÄven detta program vittnar om den ringa uppmärksamhet som EU ägnar sina medborgare.
Even this programme is testimony to the scant attention that the EU pays its citizens.
SwedishTrots de ringa framstegen tar arbetet ändå 6 procent av hela Ukrainas BNP.
Progress is slow; the work consumes 6 % of Ukraine's gross national income.
SwedishAtt pensionärerna skulle vinna ett mål i Luxemburg är en ringa tröst.
It is small consolation that these pensioners would win their case in Luxembourg.
SwedishVi hade varit där i ungefär tio minuter innan cheferna bestämde sig för att ringa polisen.
And we were there probably 10 minutes before the managers decided to dial 911.
SwedishDe här projektens effekter på konkurrensläget tycker jag verkar vara ganska ringa.
It seems to me that the effect of these projects on the competitive sphere is rather minor.
SwedishPå denna marknad finns det ringa utrymme för speciella ställningstaganden på EU-nivå.
In this market, there is little scope for special positions at EU level.
SwedishÖppenheten är naturligtvis av ringa betydelse, om ingen har något intresse för vårt arbete.
Openness makes little sense, of course, if nobody is interested in the work we do.
SwedishJag är tacksam för kommissionär Lamys svar, trots dess ringa omfattning.
I am grateful to Commissioner Lamy for his answer, as far as it went.
SwedishDet kanske skulle gå att göra något åt detta, eller så skulle klockan kunna ringa lite tidigare.
Perhaps something could be done about this, or the bell could be rung a bit earlier.
SwedishDetta ringa antal nyheter visar vilka etiska frågor som är förenade med och väcks av detta ämne.
These few cases show what kind of ethical questions this technology can give rise to.
SwedishI denna kammare ägnas den institutionella konkurrensen tyvärr ingen eller ringa uppmärksamhet.
Unfortunately, this Chamber devotes little or no attention to institutional competition.
SwedishAvståndet märks i det ringa antalet konkreta åtgärder som föreslås.
The gap can be seen in the small number of concrete actions proposed.