"rigorös" - angielskie tłumaczenie

SV

"rigorös" po angielsku

SV rigorös
volume_up
{przymiotnik}

1. ogólne

rigorös (też: krävande, fordrande)
volume_up
exacting {przym.}

2. "mycket sträng och noggrann"

rigorös
volume_up
rigorous {przym.}
Jag upprepar: vi kräver öppenhet och vi vill ha en tydlig och rigorös lagstiftning.
I repeat: we demand transparency, and we want clear and rigorous legislation.
Han har alla egenskaper som krävs för att bli en rigorös ordförande för ECB.
He has all the qualities to make a rigorous president of the ECB.
Detta kommer att vara en seriös, rigorös uppgift.
This will be a serious, rigorous exercise.

Synonimy (szwedzki) dla "rigorös":

rigorös

Przykłady użycia - "rigorös" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishOckså jag vill ta upp en rigorös kommissionspolitik.
Mr President, I also want to address a rigid Commission policy.
SwedishEn rigorös hållning är liktydig med återhållsam och effektiv förvaltning.
What is does mean is strict and efficient management.
SwedishVi ger hög prioritet åt en rigorös kontroll av vapenexporten.
We attach high priority to strict controls on arms exports.
SwedishEuropa måste förbli gästvänligt, men med rigorös respekt för lagen: ingen tolerans mot de nya slavhandlarna.
Europe must continue to be a land which welcomes the stranger, but with strict regard for the law.
SwedishMen här är en varning på sin plats: Europaparlamentets kontroll över detta kommer att vara särskilt rigorös.
But on a note of caution: the European Parliament's control over this will be particularly unbending.
SwedishAtt vara rigorös är inte detsamma som att vara sparsam.
SwedishHerr ordförande, ärade ledamot, vi kan alltid räkna med Fontaine när det gäller total konsekvens och rigorös exakthet.
Mr President, Commissioner, we can always rely on Mrs Fontaine to be totally relevant and scrupulously precise.
SwedishDet är omöjligt för ett land att öppna sin ekonomi samtidigt som det håller politiken under fullständigt rigorös kontroll.
It is impossible for a country to open up its economy whilst keeping politics under absolutely rigid control.
SwedishD'Hondts metod är helt enkelt för rigorös.
SwedishNaturligtvis kommer det att kräva en rigorös etik, eftersom de fonderna också skall vara en del av pensionsutbetalningarna.
Of course this would require a strict professional code of ethics as these funds are also supposed to go towards the payment of pensions.
SwedishBara om det finns ett antal skräddarsydda regler kommer marknaderna att spela en disciplinerande roll och garantera en rigorös företagsstyrning.
Only if there a number of tailored rules will markets play their disciplining role and ensure diligent business conduct.
SwedishDärför behöver vi en mer rigorös kontroll på EU-nivå, vad vi än tycker om det, och därför är jag övertygad om att vi behöver en europeisk kustbevakning.
That is why - like it or not - we need tougher control at European level, and that is why I am convinced we need a European coastguard.
SwedishDen senaste tidens domar har visat att de europeiska domstolarna bedriver en mycket noggrann och rigorös kontroll av kommissionens analys av koncentrationsfallen.
Recent judgments have shown that the European courts exert strict, meticulous control over the Commission's analyses in merger cases.
SwedishDärför är det viktigt att EU har en rigorös vapenkodpolitik som stämmer överens med EU: s värden om vi skall kunna erbjuda ett globalt ledarskap i denna fråga.
First of all, there is nothing wrong with legitimate arms trade and legitimate EU arms exports consistent with a working code of conduct.
SwedishSjälva syftet med denna förordning är att åstadkomma en hållbar harmonisering på en tillräckligt rigorös nivå, med en flexibilitetsmekanism för undantag.
The very purpose of this regulation is to bring about a solid harmonisation at a strict enough level, with a flexibility mechanism for exceptions.
SwedishParlamentet kunde därför bekräfta att sammanfattningen av konsekvensanalysen, som vi också ville lägga fram som ett separat dokument, var mycket rigorös.
This House was therefore able to verify the absolute rigour of the impact assessment summary which we also wanted to provide as a separate document.
SwedishDärför är det viktigt att EU har en rigorös vapenkodpolitik som stämmer överens med EU:s värden om vi skall kunna erbjuda ett globalt ledarskap i denna fråga.
It is essential therefore that the EU have a strict arms code policy that equates with EU values if we are to offer global leadership on this issue.
SwedishFörutom att att förordningen är rigorös kommer den även att göra uppgifterna enhetliga genom att gemensamma standarder blir tillämpliga i hela Europeiska unionen.
Apart from rigorousness, this regulation will also bring about the uniformity of these data by common standards applicable across the European Union.
SwedishVi önskar hellre att kommissionen snarast ger oss de resurser som krävs för en rigorös och effektiv hantering av Med- och Meda-programmen.
We would rather the Commission equipped itself, as soon as possible, with the necessary resources and rules to manage the MED and MEDA programmes rigorously and effectively.
SwedishVid Europeiska rådets möte i Wien kom man överens om att Agenda 2000 borde tas upp, och jag citerar, " i solidarisk anda men med vidmakthållande av en rigorös budget ".
At the Vienna European Council it was agreed that Agenda 2000 should be approached in a spirit of solidarity and budgetary rigour should be guaranteed.