"räkna" - angielskie tłumaczenie

SV

"räkna" po angielsku

SV räkna
volume_up
[räknade|har räknat] {czasownik}

1. ogólne

Ordförandeskapet kan under dessa månader räkna med kommissionens partnerskap.
It can count on the partnership of the Commission over the next few months.
Men man valde att räkna pengarna, låta handelsintressena vara avgörande.
But instead it chose to count pennies and allow commercial interests to prevail.
Ordförandeskapet kommer att kunna räkna med kommissionens fulla stöd och samarbete.
The Presidency will be able to count on the Commission ’ s full support and cooperation.
. ~~~ Nu behöver jag räkna, men jag tycker faktiskt inte om att räkna.
Here I have to calculate, but actually, I don't like to calculate.
Med tanke på att vi har inflation kan jag räkna med att det blir en minskning med 20 procent.
Taking into account inflation, I can calculate that there is a reduction of 20 %.
Med tanke på att vi har inflation kan jag räkna med att det blir en minskning med 20 procent.
Taking into account inflation, I can calculate that there is a reduction of 20%.
Utvidgning, herr talman, innebär inte att räkna upp ett antal tekniska krav.
Enlargement is not a matter of meeting a certain number of technical requirements.
Antalet aktiviteter kan man dock räkna även på kortare tid.
The number of opportunities can surely be counted in a shorter space of time than this.
Vi måste därför räkna med ett ökande antal invandrare som arbetar inom dessa områden.
We must therefore envisage an increasing number of immigrants working in these fields.
Min grupp kan ni i vilket fall som helst räkna med.
You can count on my group at any rate.
Vilken konstig personlighetsstörning vi måste haft, att räkna barn så noga trots den höga barnadödligheten.
What a strange personality disorder we must have, counting the children so meticulously in spite of a high child death rate.
Räkna till exempel bort de tyska export- och tillväxtsiffrorna, och du kommer att förstå vad jag talar om.
Remove the German export rates and the German growth rates for example and then you will see what I am talking about.
Dessa måste utan tvivel räkna med krav för att passa in i den närmaste framtiden.
These will undoubtedly have to reckon with requirements to match in the near future.
I alla händelser har vi att räkna med en fördubbling av den gränsöverskridande genomfartstrafiken.
The doubling of cross-border journeys is still something we have to reckon with.
Måste vi dessutom räkna med mer differentiering?
In addition, will we have to reckon with more differentiation?
Jag är säker på att vi kan räkna upp många andra nödvändiga politiska åtgärder på det här området.
I am sure we could refer to many other necessary policies in this area.
Jag kommer inte att räkna upp dem nu, men jag vill dock nämna några av de punkter som har kommit upp under debattens gång.
Although I am not going to list them, I would like to refer to certain points which have been highlighted during the debate.
Vi kan räkna med mer bistånd från världssamfundet, i form av 4,5 miljoner US-dollar i återuppbyggnadsbistånd efter Tokyokonferensen, som Didier Rod precis nämnde.
More support can be expected from the international community in the shape of USD 4.5 million in reconstruction aid following the Tokyo conference, to which Mr Rod has just referred.
Det är mycket lätt att räkna ut det, och det behövs ingen konsekvensbedömning för det.
It is quite easy to work out, and you do not need an impact assessment to get the answer.
Ni kan räkna med att PPE kommer att hjälpa er påskynda arbetet.
You can count on the PPE to help work progress quickly.
Den enda europeiska sociala modell att räkna med är den som bevarar vårt gemensamma välstånd för framtiden.
Governments must free people to work the hours they choose and keep the flexibility they need.
Let me compute this out.
Jag skulle kunna räkna upp ännu fler punkter, men avslutar här och uppmanar kommissionen att noga uppmärksamma utvecklingen inom dessa områden.
I could recite even more points, but I will leave it there and call upon the Commission to pay strict attention to progress in these areas.

2. Polityka

räkna
Till och med ett barn kan räkna ut vilka länder som minister Zalm betraktar som hysteriska.
Even a child could tell which countries Mr Zalm was calling hysterical.
Låt mig här och nu försäkra premiärminister Viktor Orbán att han kan räkna med kommissionens fulla stöd i detta.
Let me tell Prime Minister Orbán here and now that he can count on the Commission's full support on this.
Jag kan dock helt ärligt säga er att ni kan räkna med att jag kommer att samarbeta med er i en kompromissvillig anda.
I can tell you in all honesty, however, that you can count on me to work with you, in a spirit of compromise.

Synonimy (szwedzki) dla "räkna":

räkna
Swedish

Przykłady użycia - "räkna" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishFör det första har möjligheterna att räkna en flygplats som närflygplats utökats.
First of all, the scope to designate airports as city airports has been widened.
SwedishDetta är ämnet för omröstningen och jag hoppas kunna räkna med ert stöd i morgon.
This is the subject of the vote and I hope I shall have your support tomorrow.
SwedishJag hoppas att vi i september kan räkna med nya anslag till dessa budgetposter.
I hope that in September new appropriations will be provided for these lines.
SwedishOm ni vill ha med Bulgarien och Rumänien bör vi alltså räkna med detta i vår budget.
So, if you want to have Bulgaria and Romania, we should have this in our budget.
SwedishKan vi räkna med åtgärder för att bromsa de redan alltför snabba löneökningarna?
Can we expect measures to check the already over-accelerated wage increase?
SwedishEn genomsnittlig japansk flicka kan till exempel räkna med att bli 83 år gammal.
An average Japanese girl, for example, can expect to live to the age of 83.
SwedishVi kan inte räkna med att hitta mirakelkurer inom de kommande tre eller fyra månaderna.
We cannot expect miracle cures to be found within the next three or four months.
SwedishMetoden för att räkna ut stödet är komplicerad och statistiskt tvivelaktig.
The method of calculation of the premium is complicated and statistically suspect.
SwedishJag hoppas att vi kan räkna med ert stöd vid omröstningen här i parlamentet i morgon.
I hope that we will have your support tomorrow in the vote here in Parliament.
SwedishDet sägs att detta är lågt räknat och att man i stället bör räkna med det dubbla.
It is also said that these costs are underestimated and may even be twice that amount.
SwedishVi kan inte räkna med att amerikanerna alltid kommer att göra detta för oss i framtiden.
However, we cannot always expect the Americans to be there for us in the future.
SwedishVar och en vet numera att man från och med den 1 januari 1999 måste räkna med euron.
Everyone now knows that the euro will be a fact of life from 1 January 1999.
SwedishNär kan vi räkna med att det föreligger kriterier om hur dessa produkter skall märkas?
Just when can we expect labelling criteria to be available for these products?
SwedishRäkna med leveranstid ca 3 veckor för svensk litteratur och 4-6 veckor för utländsk.
Expect delivery approximately 3 weeks of Swedish literature and 4-6 weeks for foreign.
SwedishJag tänker naturligtvis inte räkna upp alla de punkter som föredraganden redan nämnt.
I will not, of course, list the points already mentioned by the rapporteur.
SwedishJag har inte tid att räkna upp alla dessa frågor, men en av dem är offentlig upphandling.
I do not have time to list all those issues, but they include public procurement.
SwedishVi kan heller inte räkna med att byråkratin kommer att minska den närmaste tiden.
Nor can we anticipate any reduction of bureaucracy in the near future.
SwedishVi kan nog räkna med att det kommer att brytas en del även mot dessa regler.
We can no doubt anticipate the new rules too being broken to some extent.
SwedishNi kommer att kunna räkna med vårt stöd om ni till sist gör verklighet av detta.
You will be able to rely on us if you finally put this into practice.
Swedish2.Inom vilken tidsperiod kan man räkna med att granskningsförfarandet avslutas?
2.Within what timeframe is the investigation expected to be completed?