SV

pass {nijaki}

volume_up
1. ogólne
Vid utvisningen fråntogs hon sitt pass och sitt marockanska medborgarskap.
When deported, she had her passport and her Moroccan citizenship withdrawn.
För det första måste ett fullvärdigt europeiskt pass för värdepappersföretag införas.
Firstly, a fully operational European passport needs to be created for investment firms.
Vi kommer att inrätta ett europeiskt pass för pensionsfonderna.
We are going to create a European passport for pension funds.
pass
volume_up
pass {rzecz.} (no bid)
Well, John Pass and John Stow cast the bell.
På passet står det uttryckligen: " Gäller endast inom Europeiska unionens område ".
It clearly states in the pass that it is only valid within the European Union.
Och den kommer så pass nära oss att den faktiskt kommer in lägre än våra vädersatelliter.
And it's going to pass us so close that it's actually going to come underneath our weather satellites.
Kosovos medborgare kommer till Europeiska unionen med UNMIK-pass och vi avvisar dem eftersom vi inte erkänner deras handlingar.
The citizens of Kosovo arrive in the European Union holding UNMIK passports and we turn them away because we do not respect their documents.
De utnyttjar våra tvivel och förvrider delar av våra egna debatter till sina egna argument när det passar dem.
They take advantage of our doubts and turn parts of our debates into their own arguments whenever it suits them.
Jag vänder mig i stället till kommissionär Gradin: framför allt passar jag på tillfället att tacka henne för hennes verk och hennes arbete.
Instead I would turn to the Commissioner, Mrs Gradin, and begin by taking this opportunity to thank her for her hard work.
2. Geografia
pass (też: sänka, sadel)
3. "mellan branta klippor"
pass (też: hals, svalg, maginnehåll)
4. Geologia
pass (też: bergsklyfta)
EN

to pass [passed|passed] {czasownik}

volume_up
I will pass on to the great political priority for 1998, employment.
Låt mig så över till de stora, prioriterade politiska frågorna under 1998.
Under no circumstances must we Europeans let this opportunity pass us by!
Denna chans får européerna inte under några omständigheter låta förlorade!
But it will pass unnoticed amongst those it is intended to help.
Men detta kommer att dem som programmet har för avsikt att hjälpa obemärkt förbi.
I do not think we can or should pass laws on that kind of basis.
Jag anser inte att vi kan eller bör anta lagar på sådana premisser.
Finally, I would stress that this House should not pass legislation that cannot be complied with.
Till sist vill jag betona att kammaren inte bör anta lagstiftning som inte kan följas.
Därför är det bråttom att anta förordningen.
The Member States are obliged to allow these to pass through their territory.
Medlemsstaterna förpliktas att låta försändelserna passera deras territorium.
We are counting on you not to let this simply pass unchallenged.
Vi räknar med att ni inte låter detta passera oemotsagt, fru kommissionsledamot.
Hordes of illegal immigrants can hardly pass by unnoticed.
För tusentals illegala invandrare kan omöjligen passera obemärkt.
We have noted your request and will pass the matter on for examination.
Vi har noterat er begäran och kommer att skicka vidare frågan för undersökning.
Of course the company has to pass it on in its costs.
Naturligtvis måste företaget skicka kostnaderna vidare.
We will of course pass your request on to the Council, not only this time, but whenever necessary.
Nåväl, vi skall skicka er begäran vidare, i dag och även andra gånger.
I urge the Council to approve this directive this month so that it will pass at first reading.
Jag uppmanar rådet att godkänna detta direktiv så att det går igenom vid första behandlingen.
Mr President, one of the reports we are going to pass is the report on the international fisheries agreements.
Herr ordförande, vi skall bland annat godkänna betänkandet om de internationella fiskeavtalen.
As far as Parliament is concerned, I am sure Mr Prodi will pass with distinction.
Ur parlamentets synvinkel skulle jag vilja säga att detta parlament troligen kommer att godkänna professor Prodi med högt betyg.
She would not pass any examination at all in Poland.
Hon skulle inte godkännas i några prov över huvud taget i Polen.
Clearly, the text that will be passed is a dynamic compromise.
Självfallet är den text som kommer att godkännas en dynamisk kompromiss.
Jag hoppas att detta även kommer att godkännas i plenum.
Certain among you have - and quite rightly - had comments to make on the ethical framework, with warnings as to what might come to pass.
Vissa av er har med rätta kommenterat de etiska ramarna, och varnat för vad som kan komma att ske.
And let me say in passing, it is even more astonishing that the Council allowed it to.
Det är än mer skandalöst att rådet har låtit detta ske, så att säga "i förbigående".
Mr Hernández Mollar, that message will be passed on.
Herr Hernández Mollar, detta kommer att ske.
to pass (też: to go through)
Amendment No 1 is key and needs to pass if the group line will be to support the report.
Ändringsförslag 1 är centralt, och måste antas om gruppens ståndpunkt skall vara att stödja betänkandet.
If these amendments are passed I would hope that the Commission might still reject them.
Om dessa ändringsförslag antas, hoppas jag att kommissionen förkastar dem.
Today, 70 % of all laws are passed by junior civil servants in working groups.
I dag antas 70 procent av lagstiftningen av lägre tjänstemän i arbetsgrupperna.
In contrast, US productions and US-UK co-productions must pass the UK cultural test to benefit from the tax scheme.
Däremot måste amerikanska produktioner och amerikansk-brittiska produktioner igenom det brittiska kulturtestet för att åtnjuta stöd.
Here I must stress that under Czech constitutional rules it is essential to have a constitutional majority to pass this Treaty.
Här måste jag betona att det enligt tjeckiska grundlagar krävs en konstitutionell majoritet för att fördraget ska igenom.
If this is passed we will be forced to rewrite this legislation and it will become totally and utterly useless.
Skulle detta igenom, skulle vi bli tvungna att skriva om denna lag och den skulle bli helt och hållet urvattnad.
We ask international donors, both governmental and non-governmental, to cease their activities in certain fields should the bill pass.
Vi ber internationella biståndsgivare, både statliga och icke-statliga, att upphöra med sin verksamhet på vissa områden om lagförslaget går igenom.
I believe that it should actually end now, because the deadline for the implementation of Directive 220/ 90 has already passed.
Jag anser att det egentligen måste upphöra nu, eftersom tidsfristen för genomförandet av direktiv 220 / 90 redan har utlöpt.
I believe that it should actually end now, because the deadline for the implementation of Directive 220/90 has already passed.
Jag anser att det egentligen måste upphöra nu, eftersom tidsfristen för genomförandet av direktiv 220/90 redan har utlöpt.
However, what would happen if all this data was passed on only to third countries?
Men vad skulle hända om alla dessa uppgifter fördes vidare endast till tredjeländer?
What came to pass in Ivory Coast with the waste from the ship Proba Koala is appalling and should never have happened.
Det som kom att hända i Elfenbenskusten med avfallet från fartyget Probo Koala är skrämmande och skulle aldrig ha fått hända.
When you pass on our condolences, could you please also tell the European Commission how worried we are about what is happening.
Samtidigt som ni beklagar sorgen, påtala då också för kommissionen vår oro för vad som håller på att hända.
Kan du räcka mig baconen?
As no one wishes to speak against the motion, we shall pass to the vote.
Eftersom ingen vill uttala sig för begäran om brådskande förfarande skall vi nu genomföra omröstningen.
In failing to pass judgement on this, we are giving the impression that we have accepted it.
Genom att inte uttala oss verkar det som om vi godtar detta.
Neither is it able to pass judgement on the way a legal institution is run in one of the Member States.
Rådet kan inte heller uttala sig om hur den rättsliga institutionen i en av medlemsstaterna fungerar.
This, in my opinion, is an assault on all rural areas, which we should not let pass.
Det är enligt min mening ett angrepp mot alla landsbygdsområden, som vi inte får släppa igenom.
I will pass on to the great political priority for 1998, employment.
Låt mig så över till de stora, prioriterade politiska frågorna under 1998.
Allow me to pass on quickly to our priorities for 1998.
Låt mig snabbt över till prioriteringarna för 1998.
In this context, I would like, if I may, to pass on a question which is often put to me.
I det här sammanhanget skulle jag, om jag får, vilja över till en fråga som ofta ställs till mig.
In that respect, both parties have allowed opportunities to pass.
Båda parter har i detta avseende låtit flera chanser förbi.
With due respect, would you pass by on the other side?
Med all respekt, skulle du förbi på andra sidan vägen?
The finance administration is trying to improve economics...... by trying to pass the 9th legislation on...
Finansdepartementet försöker att förbättra ekonomin...... genom att förbi den 9: e lagstiftningen för...
I shall now pass on to other points, Mr President, Commissioner.
Jag skall nu övergå till andra punkter.
Let me now pass to the internal-market mechanisms.
Låt mig nu övergå till att tala om mekanismer på den inre marknaden.
This is evidence that, if the Council agrees, we will effectively be able to pass...
Det tyder på att vi, om rådet samtycker, faktiskt kommer att kunna övergå ...
At present, it is probably premature to pass overall judgment on the European Union ’ s keeping of this promise.
Det är just nu för tidigt att avge något övergripande omdöme om hur EU uppfyller detta löfte.
At present, it is probably premature to pass overall judgment on the European Union’s keeping of this promise.
Det är just nu för tidigt att avge något övergripande omdöme om hur EU uppfyller detta löfte.
You cut me off because the debate is to be held tomorrow, whereas what I was trying to tell you was that I have a proposal for tomorrow's debate and that is that we pass a resolution.
Ni avbröt mig, därför att debatten skall äga rum i morgon, medan jag försökte säga att jag har ett förslag inför morgondagens debatt: att parlamentet skall avge en resolution.
What we had expected came to pass: the crisis has expanded.
Sedan inträffade det vi trodde skulle inträffa: krisen spred sig.
Like all Europeans, we MEPs are entitled to ask how this tragedy came to pass, and whether it was unavoidable.
Liksom alla européer måste vi som parlamentsledamöter fråga oss hur denna tragedi kunde inträffa, och om den hade kunnat undvikas.
Please could you pass on to Mrs Swinburne that there are no indications at all that what she is afraid of will happen, provided that the budget is sufficiently large.
Vänligen framför till Kay Swinburne att det inte finns något alls som tyder på att det hon är rädd för ska inträffa, under förutsättning att budgeten är tillräcklig.
These additional costs would be passed on to the consumer.
Dessa extra kostnader skulle tillfalla konsumenterna.

Przykłady użycia - "pass" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishHar man inte utfärdat ryska pass till den georgiska befolkningen i Sydossetien?
Did it not issue Russian passports to the Georgian population of South Ossetia?
SwedishDet är ju ett tecken på hur pass känsliga för störningar moderna samhällen är.
It says something about just how susceptible modern societies are to disruption.
SwedishFlytta bara axeln så pass mycket att de båda objektvyerna inte överlappar varandra.
Move the axis only far enough that the two object representations do not overlap.
SwedishSäkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar (debatt)
Security features and biometrics in passports and travel documents (debate)
SwedishÄven vi beklagar givetvis att vi måste diskutera dessa frågor så pass snabbt.
We, too, of course, regret having to discuss these issues with relative speed.
SwedishJag anser att den här frågan är så pass allvarlig att särskilda åtgärder krävs.
I believe this question is so serious that it requires some special action.
SwedishJag välkomnar därför användningen av biometriska uppgifter på pass och andra dokument.
I therefore welcome the use of biometric data on passports and other documents.
SwedishDen erfarenhet detta ger kommer naturligtvis väl till pass under senare faser.
The experience gained in this way will naturally come in useful at subsequent stages.
SwedishJag vet att vi så här pass nära valtider drabbas av valfeber och går upp i varv.
I know that near election time we suffer from election fever and our temperatures go up.
SwedishAvtalet gäller innehavare av diplomatpass, tjänstepass och officiella pass.
This agreement affects holders of diplomatic, service and official passports.
SwedishAvslutningsvis måste EU reagera på den pågående spridningen av ryska pass utomlands.
Finally, the EU has to react to the ongoing distribution of Russian passports abroad.
SwedishÄven jag gratulerar föredraganden till ett så pass omfattande betänkande.
I join others in congratulating the rapporteur for such a wide-ranging report.
SwedishDet gläder mig att kammaren äntligen uttalar sig i en så pass viktig fråga.
I am glad that Parliament is finally taking a decision on such an important subject.
SwedishMen jag vill gärna veta hur pass allvarligt det är med räkenskaperna för 1999.
However, I should like to know how serious the situation is regarding the 1999 accounts.
SwedishJag betraktar en så pass hög dioxinbelastning på vattnet som ett hälsovådligt Waterloo.
I regard this high level of dioxin pollution as a kind of Waterloo in health terms.
SwedishVid utvisningen fråntogs hon sitt pass och sitt marockanska medborgarskap.
When deported, she had her passport and her Moroccan citizenship withdrawn.
SwedishPresident Traian Băsescus tillkännagivande om pass har också ökat spänningarna.
President Băsescu's announcement on passports also added to tensions.
SwedishJag är mycket glad över att så pass många har röstat för att stoppa denna grymma handel.
I am very pleased that we have voted in such large numbers to stop this cruel trade.
SwedishDå behöver man väl inte avkräva denna person sitt pass eller körkort.
Surely there is then no need to seize their identity cards or driving licences?
SwedishDet skulle åtminstone ha varit värt att undersöka hur pass trovärdigt detta var.
This would at least have been worth putting to the credibility test.