"och arbetstider" - angielskie tłumaczenie

SV

"och arbetstider" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "och arbetstider" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "och arbetstider"

och spójnik
English
och przyimek
English
arbetstider rzeczownik
arbetstid rzeczownik

Przykłady użycia - "och arbetstider" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDetta betyder förbättrade arbetsförhållanden och arbetstider ombord.
That means improvements in working conditions and working hours on board ship.
SwedishSäkerhet och arbetstider hänger samman, och det får inte gå ut över konkurrenskraften.
Safety and working time go together, and that must not be at the expense of competitiveness.
SwedishFlexibla arbetstider och säkerhet påverkar turismen precis lika mycket som sociala förändringar.
Flexible working hours and safety influence tourism just as much as social changes.
SwedishHur mycket kan man jobba på obekväma arbetstider och samtidigt behålla en hög säkerhetsnivå?
Also at issue are the precise limits of human ability under difficult and dangerous conditions.
SwedishHur mycket kan man jobba på obekväma arbetstider och samtidigt behålla en hög säkerhetsnivå?
To what extent is it possible to work difficult hours and still maintain a high level of safety?
Swedish—ensamrätt för företaget att fatta beslut om justering av de anställdas arbetstider och arbetsuppgifter.
—autonomy for local branches for decisions on flexible working hours and staff duties.
SwedishFlexibla arbetstider och säkerhet inverkar på turismen på samma sätt som sociala förändringar.
Flexible working hours and safety have an influence on tourism, in the same way as social changes do.
Swedish Vilken lön får sändebudet och vilka arbetstider gäller?
 What salary is paid to the envoy and what are the hours of work?
SwedishDe yngre läkarna väljer inte att ha dessa arbetsvillkor och dessa arbetstider, utan tvingas till det.
Young doctors do not choose these working conditions and working hours but are forced to accept them.
SwedishI brist på tillräckligt med personal har sjuksköterskor, undersköterskor och läkarkandidater orimliga arbetstider.
Because of staff shortages, nurses, carers and junior doctors have horrendous timetables.
SwedishHär är flexibla arbetstider, deltidsanställningar och andra vårdvänliga anställningsavtal viktiga.
Here, flexible working time, part-time jobs and other care-friendly employment arrangements are important.
SwedishDetta kräver i sin tur fasta anställningar och arbetstider och respekt för mödrars och fäders sociala roll.
This in turn requires stable employment and working hours, and respect for the social role of mothers and fathers.
SwedishDels handlar det om partnerskap och konsultation för arbetstagare, dels om nya former för arbete och arbetstider.
It partly deals with partnership and consultation of employees and partly with new types of work and working times.
SwedishSom ledamöter av det nya parlamentet ombes vi att besluta om våra arbetstider, arbetsplatser och arbetsmetoder 2005.
As Members of the new Parliament, we are being asked to decide upon our times, places and methods of work for 2005.
SwedishMen det behövs dokumentation som visar vilka löntagare som är anställda och arbetar och vilka löner och arbetstider de har.
However, documentation is needed to show who is employed and working and what wages and working hours they have.
SwedishJag ser fram emot kommissionens förslag till ett kommande direktiv om den totala frågan om arbetstider och fiskare.
I look forward to the Commission's proposals for a forthcoming directive on the whole issue of working time and fishermen.
SwedishVi förstärkte de sociala bestämmelserna, särskilt i frågor som arbetsvillkor, arbetstider och semesterrättigheter.
We reinforced the social provisions, especially on matters such as working conditions, working hours and leave entitlements.
SwedishDet skulle bana vägen för långa arbetstider och lågavlönad ekonomi, vilket är den exakta motsatsen till det vi vill uppnå.
That would be the path to a long-hours, low-pay economy, which is the exact opposite to what we are trying to achieve.
SwedishVissa uttryck förebådar t.o.m. en försämring, framför allt i fråga om längre arbetstider och ett angrepp mot pensionerna.
Some points even threaten a worse situation, particularly in terms of longer working hours and attacks on retirement age.
SwedishDet handlar också om balans mellan hälsa och säkerhet – inte för långa arbetstideroch samtidigt flexibilitet.
This is also about achieving a balance between health and safety – no unduly long working hours – and, at the same time, flexibility.

Pozostałe hasła

Swedish
  • och arbetstider

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-niemiecki.