"och allt annat" - angielskie tłumaczenie

SV

"och allt annat" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "och allt annat" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "och allt annat"

och spójnik
English
och przyimek
English
allt rzeczownik
English
allt przymiotnik
English
allt zaimek
annat przysłówek
English
annat zaimek
English

Przykłady użycia - "och allt annat" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishMen folk kunde komma in -- och det här var innan piratfilmerna och allt annat.
But people would come in -- and this was before the pirate movies and everything!
SwedishHjälp dem att tillverka nät, så att de kan fortsätta fiska, och allt annat de behöver.
Help them make nets for continued fishing and everything else that they need.
SwedishHjälp dem att tillverka nät, så att de kan fortsätta fiska, och allt annat de behöver.
Eight-and-a-half weeks on from 26 December, here we are offering a few clapped-out boats.
SwedishVi har ett fritt samhälle, så vi låter pornografi och allt annat -- vi skakar det av oss.
We're a free society, so we let pornography and all these things -- we shrug them off.
SwedishLåt oss fördöma den oproportionerliga reaktionen i Georgien och allt annat av det slaget.
Let us condemn the disproportionate reaction in Georgia and anything else of that kind.
SwedishDå är först och främst kvalitet och pris utslagsgivande och allt annat saknar betydelse.
Then it is quality and price that count, and nothing else matters.
SwedishKrig däremot utgör en kortsiktig och allt annat än hållbar lösning.
War would be a short-sighted and anything but long-term solution.
SwedishDe kliniska prövningarna och allt annat som rör er kan faktiskt övervägas och avgöras allteftersom.
Clinical trials and all the other things which concern you can be examined and decided subsequently.
SwedishOch allt annat som ni vill säga till oss, stämmer inte!
And everything else you are trying to tell us is inaccurate.
SwedishOch brudarna, och allt annat... är skrik ifrån ruset.
And the chicks, the whatever... is an offs hoot of the buzz.
SwedishOmedelbart så ordnade hon med lärarna och föräldrarna och eleverna och allt annat, och plötsligt så var det fullt varenda dag.
And what we were trying to offer every day was one-on-one attention.
SwedishDet är därför som folket i Förenade kungariket fortfarande kräver en folkomröstning, och allt annat skulle vara lurendrejeri.
That is why the people of the United Kingdom still demand a referendum, and anything less would be a cheat.
SwedishJag tar med tacksamhet emot alla anmärkningar som rör utvidgningens hastighet, Köpenhamnskriterierna och allt annat.
I am grateful for all the comments made regarding the speed of enlargement, the Copenhagen criteria and everything else.
SwedishJag talar om bättre lagstiftning i fråga om rättvisa, bonusar och aktieoptioner och allt annat ni talade så klokt om.
I am talking about better regulation on fairness, bonuses and stock options and all the rest you talked so wisely about.
SwedishVi måste först och främst koncentrera oss på utvecklingsagendan från Doha, och allt annat bör ses som en avvikelse från det.
We must put our eggs in the DDA basket first and foremost, and anything else should be seen as a digression from that.
SwedishAtt sticka våra huvuden, halsar och allt annat i sanden och glömma att vi verkar på en global marknad är inget bra sätt att hantera situationen.
We could have done as the trade unions requested, and removed the self-handling clause from the directive.
SwedishPunkterna 2 och 4 förändrar, förvränger dock de verkliga målsättningarna - när det gäller sammanhållning och allt annat som utlovas.
However, within the report, paragraphs 2 and 4 pervert and distort the real aims of cohesion and everything else which has been promised.
SwedishDet är det enda verkliga bidrag som den grekiska regeringen kan lämna, och allt annat vänligt tal är fullständigt innehållslöst.
That is the only real contribution the Greek Government can make and any friendly noises it might otherwise make are completely empty gestures.
SwedishMina synpunkter ledde till en konstruktiv debatt i utskottet och resulterade i en kompromiss som var väl genomtänkt och allt annat än menlös.
My views provoked constructive debate in committee, resulting in a compromise that was well thought through, and anything but toothless.
Swedishoch allt annat en utbytestermin kan bjuda på.
The requested page is not available in the preferred language.

Pozostałe hasła

Swedish
  • och allt annat

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-rosyjski słownik bab.la.