"nyanserat" - angielskie tłumaczenie

SV

"nyanserat" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "nyanserat" w kontekście.

Przykłady użycia - "nyanserat" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishEn regional, sektorspecifik strategi kräver nyanserat språk i detta avseende.
A regional, sector-specific approach calls for nuanced language in this respect.
SwedishVi behöver också ett nyanserat svar på frågan om olika sträckningar och vägar.
We also need a nuanced response to the issue of the various routes and paths.
SwedishDetta språk som har europeiska rötter är lätt att lära, rikt och nyanserat.
It is a language with European roots and easy to understand, but also rich and subtle.
SwedishDet är därför viktigt att det vi kommer överens om är nyanserat och till hjälp för alla.
It is therefore important that what we agree upon is balanced and of help to everyone.
SwedishOmstruktureringar av företag måste betraktas ur ett nyanserat perspektiv.
The restructuring of businesses needs to be seen in a nuanced light.
SwedishI detta fall måste man dock se saken i ett mer nyanserat ljus.
In this instance, though, the subject matter has to be seen in a more nuanced light.
SwedishNär dessa och andra ändringar antogs blev betänkandet mer nyanserat.
Adoption of these and other amendments made the report more balanced.
SwedishJag anser att denna punkt visar att betänkandet både är genomtänkt och nyanserat.
I believe that this paragraph demonstrates that the report is both well thought-out and well-balanced.
SwedishFör det andra innehållet i själva direktivet: Det är nyanserat och kan därigenom i stora drag godtas.
Secondly, the content of the directive itself is balanced and therefore by and large acceptable.
SwedishOm ni läser lite om det någon gång kommer ni att märka att ni sedan talar om Tjetjenien på ett mer nyanserat sätt.
If you read up on it, you will notice that you will speak of Chechnya in a yet more balanced way.
SwedishSvaret är mer nyanserat och komplicerat än så.
Actually, the answer is more nuanced and subtle than that.
SwedishJag skulle dock vilja fokusera på yttrandet, som är nyanserat och har lett fram till ett samförstånd.
I would like to focus on the draft opinion, however, which is a balanced opinion that has allowed a consensus to be achieved.
SwedishMed sådana säkerhetsgarantier får vi ett starkt komplement till ett rättvist och nyanserat gemensamt europeiskt asylsystem.
With these safeguards, we will have a strong addition to a fair and balanced common European asylum system.
SwedishDetta betänkande är dock långt ifrån nyanserat.
SwedishOostlander för ett nyanserat och sakkunnigt betänkande, och jag instämmer till stor del i slutsatserna.
I would like to begin with very warm thanks to Mr Oostlander for a balanced and expert report, with the conclusions of which I can largely agree.
SwedishDet är nyanserat och tar upp de stora utmaningar Kroatien kommer att möta på vägen mot EU-medlemskap, inte minst på det politiska området.
It is a balanced report, which addresses the main challenges that Croatia will face on the road to membership of the European Union, not least in the political sphere.
SwedishDet är konstruktivt och nyanserat, trots att detta är ett komplicerat område utan enkla svar.
However, today we have a result that we can be proud of and that is constructive and discriminating, because the matter is complicated and there is no simple answer to it.
SwedishOostlander till detta betänkande, som är mycket bra och nyanserat.
   – Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I would like to start by congratulating Mr Oostlander on this very fine and balanced report.
SwedishOostlander för ett nyanserat och sakkunnigt betänkande, och jag instämmer till stor del i slutsatserna.
Mr President, ladies and gentlemen, today ’ s debate is a very good opportunity to review the interim scoreboard on the progress Turkey has made in its efforts to bring about reform.
SwedishDet är också viktigt att vi samarbetar när det gäller att kontrollera Europeiska unionens yttre gränser effektivt och att nyanserat stöd ges till de stater som bär den tyngsta bördan på detta område.
At the same time this is a clear sign that we have joined a community of democratic States which respect and safeguard human rights and freedoms.

Pozostałe hasła

Swedish
  • nyanserat

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-niemieckim.