"nya varor" - angielskie tłumaczenie

SV

"nya varor" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "nya varor" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "nya varor"

nya przymiotnik
English
varor rzeczownik

Przykłady użycia - "nya varor" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishEnligt de nya bestämmelserna måste alla varor som beställs på distans levereras inom 30 dagar.
According to the new regulations, all goods ordered remotely must be delivered within 30 days.
SwedishFör EU kommer handeln med nya varor och tjänster att omfatta så mycket som 19 miljarder euro.
For the European Union there will be a substantial new trade in goods and services with a value of up to EUR 19 billion.
SwedishEnligt EU-lagstiftningen har du en reklamationsfrist på två år för alla nya varor som du köper av en näringsidkare i EU.
Hopefully you still have the receipt with the seller's details.
SwedishAvtalet kommer att bidra till den totala ekonomiska tillväxten och skapa verkliga nya möjligheter för europeiska varor och tjänster.
It will contribute to overall economic growth and open up effective new opportunities for European goods and services.
SwedishUtvidgningen av reducerade momssatser till nya kategorier av varor bör undvikas, då risken är alltför hög för att man snedvrider konkurrensen.
The extension of reduced rates to new categories of goods should be avoided, as the risk of creating distortions of competition is too high.
SwedishFrån irländskt perspektiv bidrar det sjunde ramprogrammet till att utveckla forskning som i sin tur skapar arbetstillfällen och tillhandahåller nya varor och tjänster till vårt folk.
From an Irish perspective, the FP7 is helping to develop research that is, in turn, creating jobs and delivering new goods and services for our people.
SwedishDetta garanteras genom att den nya politiken integreras i det nya paketförslaget för varor, och genom att införa strängare dokumentationskrav och krav på spårbarhet.
This is guaranteed by integrating the new policy in the new goods package, and by introducing stricter dossier requirements and requirements in the area of traceability.
SwedishÄven om man i rapporten nämner de senaste ändringarna som antogs i februari 2005 förbereddes fortfarande genomförandet av kommissionens beslut om de nya varor som berördes.
While the report mentions the last amendments adopted in February 2005, the Commission implementing decisions concerning the new goods covered were still under preparation.

Pozostałe hasła

Swedish
  • nya varor

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-rosyjskim.