"nya systemet" - angielskie tłumaczenie

SV

"nya systemet" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "nya systemet" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "nya systemet"

nya przymiotnik
English
system rzeczownik

Przykłady użycia - "nya systemet" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishVilka är fördelarna med det nya systemet jämfört med befintliga kontrollmetoder?
What are the benefits of the new system compared to existing screening methods?
SwedishAv dessa skäl är det väsentligt att en utvärdering av det nya systemet genomförs.
For these reasons, conducting an assessment of the new system is of the essence.
SwedishDetta saknas i det nya systemet, eller så är det bara där i embryoform.
That is lacking in this new system, or at least is only there in embryonic form.
SwedishI Lissabonfördraget införs nya regler som gör systemet mer rationellt och öppet.
The Treaty of Lisbon introduces new rules making the system more rational and transparent.
SwedishMen vissa hävdar fortfarande att ett löst regelverk borde vara normen för det nya systemet.
But some still argue that soft regulations should be the norm of the new system.
SwedishJag förstår att ett antal passageraruppgifter används för det nya systemet.
I understand that a number of PNR data are being used for the new system.
SwedishHär görs det ett verkligt steg framåt med det nya systemet som man har enats om.
Here is a real step forward, in the new system that has been agreed.
SwedishMen vi vill veta hur det nya systemet kommer att fungera i praktiken om vi skulle behöva det.
But we want to know how the new system will work in practice in case we need it.
SwedishDet krävs att en viss tid avsätts för att det nya permanenta systemet ska kunna utformas.
A certain amount of time must be given in order to develop the new permanent system.
SwedishDet är sant att vi nu ges ett första frö till en sådan befogenhet med det nya systemet.
True, we are now given the beginning of such a power in this new system.
SwedishEuropeiska rådet har enats om att det nya systemet ska börja gälla 2014.
The European Council agreed that the new system will take effect in 2014.
SwedishDet nya systemet bör enligt min åsikt vara en kombination av ett nytt och ett gammalt.
The new system should, in my opinion, be a combination of new and old.
SwedishI fråga om det nya finansiella systemet är kommissionen tämligen oambitiös.
As for the new financial architecture, the Commission is being quite unambitious about this.
SwedishJag minns gärna den tid då det nya systemet från Olivetti infördes.
I fondly recall the time when the new system from Olivetti was introduced.
SwedishStarten av det nya systemet planerades ursprungligen till mars 2007.
The new system was originally scheduled to begin operating in March 2007.
SwedishDen nya förordningen och det nya systemet med delegerade akter ger oss mycket breda befogenheter.
The new regulation and the new system of delegated acts gives us very wide powers.
SwedishKonstigt, eftersom det är där som läckor kan uppstå i det nya systemet.
This is rather strange, for leaks in the new system can be sprung in precisely those areas.
SwedishNär det nya systemet har skapats och genomförts skulle det ändå bara gälla betalt arbete.
Even when the new system has been devised and implemented, it would only refer to paid work.
SwedishJag har förstått att det nya systemet kommer att användas för att framställa 2005 års räkenskaper.
We should all accept that these problems are not the fault of the Presidency.
SwedishJag har förstått att det nya systemet kommer att användas för att framställa 2005 års räkenskaper.
The new system, I understand, will be used to produce the accounts for 2005.

Pozostałe hasła

Swedish
  • nya systemet

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także niemiecko-polski słownik bab.la.