"nya steg" - angielskie tłumaczenie

SV

"nya steg" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "nya steg" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "nya steg"

nya przymiotnik
English
steg rzeczownik
stiga czasownik

Przykłady użycia - "nya steg" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Swedish(EN) Det är hög tid för detta nästa steg innan nya obestämda dokument läggs fram.
It is high time for this next step now before new unattributed documents surface.
SwedishDessutom tog vi de nya kollektiva steg som jag beskrev i mitt inledningsanförande.
In addition, we took the new collective steps I described in my opening statement.
SwedishDet nya partnerskapsavtalet går ett steg längre och begär ett gott styre.
The new Partnership Agreement goes further and asks for good governance.
SwedishGruppen kommer att bistå kommissionen när det gäller att dra upp nya steg i medielandskapet.
This group will assist the Commission in outlining new steps for the media landscape.
SwedishEU måste ta nya, ambitiösa steg som en fortsättning på Lissabonstrategin.
The EU needs to take a new, ambitious step that constitutes a continuation of the Lisbon Strategy.
SwedishDen nya budgetförordningen är ett steg i rätt riktning mot enklare och öppnare styrelseformer.
The new Financial Regulation is a step forward towards simpler and more transparent governance.
SwedishDetta är det nya steg framåt som har saknats ända tills nu.
This is the new step forward which has been lacking until now.
SwedishDetta nya steg är också särskilt viktigt vid hävandet av den stora snedfördelningen mellan nord och syd.
This fresh step is certainly also of importance in the removal of inequalities between North and South.
SwedishDetta nya steg är ett förlorat tillfälle för Europaparlamentet att visa att det lyssnar på medborgarna.
This new move is a lost opportunity for the European Parliament to show that it is listening to its citizens.
SwedishDet är dags för Serbien att avsluta detta smärtsamma kapitel och ta nya steg mot försoning i regionen.
The time has come for Serbia to close this painful chapter and to make a new step towards reconciliation in the region.
SwedishBeslutet att utelämna det armeniska folkmordet i den nya resolutionen är ett steg tillbaka som jag inte kan stödja.
The decision to omit the Armenian genocide from the new resolution is a step backwards and one that I cannot support.
SwedishVi litar på att du tar ledningen nu i detta nya steg mot utvecklingen av den europeiska energipolitiken.
We are counting on you to take the lead at that moment, in this new step towards the development of that European energy policy.
SwedishUnder de första sex månaderna av detta år, steg antalet nya utredningar med 32 procent i jämförelse med samma period 1999.
During the first six months of this year, the number of new inquiries rose by 32% over the same period in 1999.
SwedishUnder de första sex månaderna av detta år, steg antalet nya utredningar med 32 procent i jämförelse med samma period 1999.
During the first six months of this year, the number of new inquiries rose by 32 % over the same period in 1999.
SwedishAntagandet av förslaget till resolution är ett mycket betydelsefullt steg mot nya lösningar, och därför röstade jag som jag gjorde.
The adoption of this draft resolution is a very important step towards finding new solutions, hence my vote.
SwedishFör att undvika liknande katastrofer tar vi nu nya steg för en gemensam europeisk säkerhets- och försvarspolitik.
To avoid similar disasters in the future, we are now taking new steps to establish a common European defence and security policy.
SwedishMen i Cancún tog vi även nya steg.
SwedishDet är uppenbart att stora ansträngningar har gjorts för att införa nya teman och ta nya steg inom Europas audiovisuella politik.
It is clear that a great effort has been made to introduce new issues and to take new steps in European audiovisual policy.
SwedishVi som skall sköta lagstiftningen för en ständig kamp för att hålla jämna steg med nya produkter som introduceras på marknaden.
We who make the legislation are fighting a continuous battle to keep up with new products which are introduced onto the market.
SwedishI så måtto är detta nya program ett viktigt steg för oss alla för att förbättra den gemensamma europeiska utbildningssituationen.
That makes this new programme an important step for us all in improving the situation as regards a shared European education.

Pozostałe hasła

Swedish
  • nya steg

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.