"nya ord" - angielskie tłumaczenie

SV

"nya ord" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "nya ord" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "nya ord"

nya przymiotnik
English
ord rzeczownik

Przykłady użycia - "nya ord" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishAtt hitta på nya ord har dock aldrig varit en del av en god kommunikationsstrategi.
Coining new words, however, has never been part of a good communication strategy.
SwedishI den här dialogrutan har du möjlighet att mata in nya ord eller redigera existerande poster.
In this dialog you have the option to enter new terms or edit existing entries.
SwedishGalileoprogrammet är redo för sin nya START, med andra ord har projektet nått ett slut.
The Galileo programme is ready for its new START, in other words, the project has reached an end.
SwedishFöredraganden tar om sin gamla refräng, men med nya ord.
The rapporteur is repeating his old refrain with new words.
SwedishDärför var jag mycket förvånad över era berömmande ord om nya stängningsdatum för Bohunice år 2006 och 2008.
In the light of this, I was extremely surprised by your laudatory acceptance of the new shutdown dates for Bohunice in 2006 and 2008.
SwedishJag är mycket nöjd när jag ser att den nya kommissionens linje ord för ord motsvarar det finska ordförandeskapets viktigaste betoningar.
I am very happy to see that the new Commission's policy corresponds word for word with the key aims of the Finnish Presidency.
SwedishOm du är nykomling på Internet stöter du säkert på många nya ord, som t.ex. browser, bookmark, e-mail, hemsida, sökmotor.
If you are a newcomer to the Internet, you will be confronted with unfamiliar terms: browser, bookmark, e-mail, homepage, search engine, and many others.
SwedishI stället för att få bidrag efter anslutningen, har Slovakien och de andra nya medlemsstaterna med andra ord blivit nettobidragsgivare till Europeiska unionens budget.
I think the conservatives had good reason to abstain, and that there are very, very good reasons for voting against.
SwedishDet finns 7 000 fler ord i den nya upplagan, och jag skulle vilja be Hannes Swoboda - som verkar vara expert - att förklara innehållet i dessa 7 000 nya ord.
There are 7 000 more words in the new edition, and I would like Mr Swoboda - who seems to be the expert - to explain what the content of those 7 000 new words is.
SwedishI stället för att få bidrag efter anslutningen, har Slovakien och de andra nya medlemsstaterna med andra ord blivit nettobidragsgivare till Europeiska unionens budget.
This situation means that instead of receiving post-entry aid, Slovakia and the other new Member States have become net contributors to the European Union budget.
Swedish. - (FR) Spridningen av nya ord är ett av symtomen på ett obotligt problem: bristen på talang eller expertkunskaper, trots den rika befintliga vokabulären.
in writing. - (FR) The proliferation of new words is one of the symptoms of an incurable problem: a lack of talent or expertise despite the wealth of existing vocabulary.
SwedishJag vill emellertid betona att de nya finanserna måste vara genuint nya: med andra ord ska de utgöra ett tillägg till, och inte en ersättning för, redan befintliga utvecklingsbudgetar.
I would stress, however, that the new finances must be genuinely new: in other words, additional to, and not a substitute for, existing development budgets.
SwedishDet är också fel att tro att man kan främja solidaritet genom att införa nya skatter, med andra ord genom att införa vad som är liktydigt med ett ekonomiskt straff för dem som skall hjälpa.
It is also illusory to believe that solidarity is fostered by introducing new taxes, in other words by imposing what is tantamount to a financial penalty on those who are actually supposed to help.

Pozostałe hasła

Swedish
  • nya ord

Dalsze tłumaczenia oferuje rosyjsko-polski słownik bab.la.