"nya mediciner" - angielskie tłumaczenie

SV

"nya mediciner" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "nya mediciner" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "nya mediciner"

nya przymiotnik
English
medicin rzeczownik

Przykłady użycia - "nya mediciner" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishAtt nya mediciner inom EU får tio års marknadsskydd är något som jag nätt och jämnt kan ge mitt samtycke till.
I can just about endorse the ten-year market protection for new medicines within the EU.
SwedishVi måste förhindra att forskningen efter nya och mer användbara mediciner förhindras av monopol på mänskliga gener.
We must prevent monopolies on human genes impeding research into new and useful drugs.
SwedishJag kommer också att lansera ett nytt initiativ med syftet att garantera tillgången till nya mediciner.
I am also going to launch a new initiative aimed at guaranteeing the availability of new medicines.
SwedishPatienterna är fattiga, det lönar sig inte att forska för dem och då får vi inga nya mediciner.
The patients are poor, and it is not profitable to do research on their behalf, so we do not get any new medicines.
SwedishI fråga om nya mediciner borde kommissionen fastställa riktlinjer på grundval av utvecklingskostnaderna.
For new medicines, the Commission should lay down a guideline on the basis of the development costs involved.
SwedishMan uppskattar denna marknad till 80 miljarder ecu år 2000, varav en fjärdedel för nya mediciner.
It is estimated that this market will be worth 80 billion ecus in the year 2000, a quarter of which will be spent on new drugs.
SwedishDärför gläder det min grupp att miljön nu också kommer att beaktas i bedömningen av nya mediciner.
This is why my group is very pleased that consideration will now also be given to the environment in the assessment of new medicines.
SwedishJag är glad över ett så viktigt tillfälle att låta barn få samma tillgång till nya, utvecklade mediciner som vuxna redan åtnjuter.
It is for these reasons that the parliamentary group of the Communist Party of Greece voted against the relevant texts.
SwedishAv de 50 nya mediciner som varje år kommer ut på marknaden har mellan 10 och 15 producerats med hjälp av bioteknologi.
Of the 50 new medicinal products which come onto the market annually, between 10 and 15 are the fruits of biotechnological research.
SwedishJag kommer också att lansera ett nytt initiativ med syftet att garantera tillgången till nya mediciner.
As you know, this problem is critical in the countries that are trying to enhance their actions within the framework of the fight against the three diseases.
SwedishMellan åren 1975 och 1999 var till exempel mindre än en procent av nya mediciner till för behandling av tropiska och epidemiska sjukdomar.
For example, between the years 1975 and 1999, less than 1% of new medicines was for the treatment of tropical and epidemic diseases.
SwedishOm godkännandet av nya mediciner påskyndas för att hantera falska pandemier kommer vi dock att ställas inför enorma problem.
However, if the authorisation of new medicines is rushed through in order to deal with illusory pandemics, then we are faced with an enormous problem.
SwedishAv de cirka 1 450 nya mediciner som kommit ut på marknaden de senaste tjugo åren är endast tretton avsedda för tropiska sjukdomar.
Of the more than 1 450 new medicines which have come onto the market in the last twenty years, only thirteen are intended for tropical diseases.
SwedishAtt vi har 500 ändringsförslag har att göra med de olika påtryckningsgrupperna och framför allt kampen mellan nya och generiska mediciner.
The fact that we have 500 amendments is to do with the different lobbies and, above all, with the conflict between new and generic medicines.
SwedishJag är glad över ett så viktigt tillfälle att låta barn få samma tillgång till nya, utvecklade mediciner som vuxna redan åtnjuter.
I am delighted that such an important opportunity has arisen for children to enjoy the same access to innovative new medicines as adults already enjoy.
SwedishMen läkarvetenskapen gör det möjligt att hysa hopp: tidiga diagnoser, nya mediciner, specialistsköterskor, nya terapier och kunskap som leder till förebyggande.
But medical science is making hope possible: early diagnosis, new drugs, specialist nurses, new therapies and knowledge leading to prevention.
SwedishOrsakerna till detta är de höga utvecklingskostnaderna för mediciner och den relativt korta återvinningstiden, som leder till att nya mediciner har oöverkomliga priser.
Reasons for this are the high development costs of medicines and the relatively short recoup time, as a result of which new medicines are prohibatively expensive.
SwedishNya mediciner och behandlingsformer har förbättrat situationen för hiv-patienterna så att viruset håller på att bli mindre skrämmande och tanklösheten har blivit en livsstil för många.
New medicines and therapies have improved the situation of HIV patients, so that the virus is losing its horror and thoughtlessness has become a way of life for many.
SwedishVid sidan av arbetet för förebyggande måste vi naturligtvis främja områdena forskning och innovation, som kommer att möjliggöra nya mediciner och eventuellt vaccin.
At the same time, of course, together with the prevention efforts, we must promote the fields of research and innovation that will give us the ability to have new medications and possibly vaccines.
SwedishNya mediciner och behandlingsformer har förbättrat situationen för hiv-patienterna så att viruset håller på att bli mindre skrämmande och tanklösheten har blivit en livsstil för många.
Commissioner, I am therefore very much looking forward to the global action plan which the Commission will be presenting to us in the spring of 2005, because a global approach is indeed what we need.

Pozostałe hasła

Swedish
  • nya mediciner

W słowniku angielsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.