"nya idéer för" - angielskie tłumaczenie

SV

"nya idéer för" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "nya idéer för" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "nya idéer för"

nya przymiotnik
English
idéer rzeczownik
English
för rzeczownik
English
för przysłówek
English
för czasownik
English
för przyimek
för spójnik
English
för- przymiotnik
föra czasownik
fara rzeczownik
fara czasownik

Przykłady użycia - "nya idéer för" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishPionjärerna är inte de som har nya ideér, för nya ideér är lätta att få.
The pioneers are not the ones who have new ideas, because new ideas are so easy to have.
SwedishVi bör också föra fram nya idéer för ett ömsesidigt fördelaktigt samarbete.
We should also bring new ideas for mutually beneficial cooperation.
SwedishKan rådet föreslå nya idéer för en utökad och effektivare politisk dialog?
Could the Council come up with new ideas for an enhanced and more effective political dialogue?
SwedishDe går förvisso fram med nya idéer för undervattensteknologi.
Certainly they are pushing forward new ideas for undersea technology.
SwedishVi måste alltså fundera över originella och nya idéer, för att inte göra samma misstag som Frankrike.
We must therefore find new and original measures which do not repeat the mistakes made in France.
SwedishJag vill fråga kommissionsledamoten om han eller kommissionen har någon plan eller några nya idéer för att förbättra situationen?
I ask the Commissioner whether he or the Commission has any plan or any new ideas for improving matters?
SwedishVi behöver alla bygga nya broar och hantera nya idéer för att genomföra en europeisk union där alla skall erkännas helt och hållet.
We all need to build new bridges and deal with new ideas to implement a European Union where everyone could be fully recognised.
SwedishVi behöver också uppfinningsrika nya idéer för att hålla ungdomarna borta från problem och hjälpa missbrukare tillbaka till ett normalt liv.
We are also in need of imaginative new schemes for keeping young people out of trouble and helping addicts back to a normal life.
SwedishVi behöver alla bygga nya broar och hantera nya idéer för att genomföra en europeisk union där alla skall erkännas helt och hållet.
Nowadays we have to listen and learn: learn from old mistakes, such as trying to build a European Union only on nation states; and listen to European citizens.
SwedishVi har verkligen haft en mycket livlig debatt där det har lyfts fram nya idéer för att uppmuntra oss att sikta ännu högre när det gäller den havspolitik som vi bedriver.
Indeed, we had a very lively debate which has thrown up fresh ideas to encourage us to aim even higher in terms of the maritime policies that we pursue.
SwedishJag anser att utskottets för sysselsättning och socialfrågor rekommendation om tillgång till utbildning ger oss en åtgärdsplan och ett antal nya idéer för att göra framsteg till en verklighet.
I believe that the recommendation of the Employment and Social Affairs Committee on access to training provides an action plan and some new ideas to make progress a reality.
SwedishVi tillstår att det behövs nya idéer för att förbättra situationen, men det är uppenbart att de flesta nya idéer och goda exempel kommer från medlemsstaterna och yrkesfiskarna själva.
Whilst we acknowledge the need for new innovation to improve the situation, most such innovation and best practice has clearly originated with Member States, and the fishermen themselves.
SwedishJag tillstår att det behövs nya idéer för att förbättra situationen, men det är uppenbart att de flesta nya idéer och goda exempel har kommit från medlemsstaterna och yrkesfiskarna själva.
Whilst I acknowledge the need for new innovation to improve the situation, most such innovation and best practice has clearly originated with Member States, and with the fishermen themselves.

Pozostałe hasła

Swedish
  • nya idéer för

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.