"montera" - angielskie tłumaczenie

SV

"montera" po angielsku

SV montera
volume_up
[monterade|har monterat] {czasownik}

to assemble to order
montera (też: inviga, installera)
volume_up
to instal {czas.} [Amer.]
montera (też: inviga, installera)
När man bygger eller moderniserar stålverk är det obligatoriskt att montera in utsläppsfilter och anläggningar för att avlägsna svavel.
It is compulsory to install flue-gas desulphurization systems and exhaust gas filters when constructing or modernizing steel works.
Förslaget att montera in hastighetsbegränsare i bilarna skulle få negativa konsekvenser för företagen och skulle minska deras konkurrenskraft på den internationella marknaden.
The proposal to install speed limiters in cars would have a negative impact on businesses and would reduce their competitiveness in the international market.
Så låt mig bara montera några diskar.
So let me just mount some drives.
montera (też: tackla, rigga, fixa)

Synonimy (szwedzki) dla "montera":

montera

Przykłady użycia - "montera" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishVäljarna kommer att rösta för att vi ska lämna Europeiska unionen och börja montera ned den.
They will vote for us to leave the European Union and begin the unravelling.
SwedishRumänien är redo att montera ned de interna kontrollerna vid sina lands-, luft- och sjögränser.
Romania is prepared to remove its internal controls at its land, air and sea borders.
SwedishVi måste bygga upp demokratin i EU och inte montera ned den.
I believe that we have to build up democracy in the EU, not dismantle it.
SwedishMan började faktiskt att montera ned de första båtarna i förra veckan.
In fact, the first boats began decommissioning last week.
SwedishVissa personer fruktar att detta arbete handlar om att montera ned välfärdsstaten och det sociala skyddet.
Some people fear this work is about dismantling the welfare states and social protection.
SwedishGenomförandet av direktivet innebär att förarna tvingas montera nya ljuddämpare på sina motorcyklar.
Implementation of this directive means that riders are being forced to fit new silencers to their bikes.
SwedishSom en följd av dessa beslut kommer vissa länder att börja montera in dessa takometrar i juli i år.
As a result of these decisions some countries will begin to fit this type of tachometers in July of this year.
SwedishDet andra är att montera in hastighetsbegränsare vilket också skulle leda till en avsevärd minskning av utsläppen.
The other is to fit a speed limiter, which would also result in a significant fall in emissions.
SwedishDärför anser jag att det är dags att montera ned skyddsnätet och dra en gräns vid planerna på euroobligationer.
That is why I say it is time to end the safety net and to draw a line under the plans for Eurobonds.
SwedishJag är liksom ni övertygad om att vi bör fortsätta med att montera ner skattehinder på den inre marknaden.
Like you, I am persuaded that we should continue our efforts to dismantle tax barriers in the internal market.
SwedishDet finns en överenskommelse mellan japanska, europeiska och koreanska biltillverkare om att inte montera hårda frontbågar.
There is an agreement between Japanese, European and Korean car manufacturers not to fit rigid bull bars.
SwedishBara i Bangladesh har 200 människor mist livet de senaste åren till följd av arbetet med att montera ned fartyg.
In Bangladesh alone, 200 lives have been lost over the past few years as a result of work on the dismantling of ships.
SwedishDetta är det enda sättet att montera ned de fördomar som finns i fråga om fri rörlighet för tjänster och arbetskraft.
This alone will enable us to dismantle prejudices that still affect the freedom of movement of services and workers.
SwedishJag undrar hur ni tänker bygga ett socialt Europa genom att montera ned de sociala minimistandarderna i Europa?
What I want to know is this: how do you propose to build a social Europe by dismantling minimum social standards in Europe?
SwedishDetta är sanningen, och en sådan reform, som syftar till att montera ned GJP, borde hamna på dagordningen så snart det bara går.
This is the truth, and reform seeking to dismantle the CAP must be placed on the agenda as soon as possible.
SwedishJag undrar hur ni tänker bygga ett socialt Europa genom att montera ned de sociala minimistandarderna i Europa?
I think that Mrs Grossetête was also right when she made reference to this: ‘ How can we prevent this process from continuing?’
SwedishSom alla känner till är det för närvarande möjligt och ekonomiskt försvarbart att montera ned ett bilvrak fullständigt.
As everyone probably knows, the complete dismantling of end-of-life vehicles is currently possible and economically viable.
SwedishDet är på detta sätt som vi kan montera ned många könsrollsstereotyper och slutligen uppnå verklig jämställdhet mellan könen.
That is how we can break many gender-based stereotypes and finally achieve the imperative of real equality between the sexes.
SwedishVi tvingades montera ner dem.
SwedishAllt vårt parlament lyckades göra vara att montera ned en bildskärm som visade de brott som Ryssland har begått mot det tjetjenska folket.
All our Parliament managed to do was dismantle a display illustrating crimes committed by Russia against the Chechen people.