"marknadsandelar" - angielskie tłumaczenie

SV

"marknadsandelar" po angielsku

SV marknadsandelar
volume_up
{liczba mnoga}

marknadsandelar
F n förlorar vi marknadsandelar som producenter och det varje år.
At present we as producers are losing market shares, and on an annual basis.
EU har visserligen förlorat marknadsandelar, men färre än Förenta staterna och Japan.
Yes, Europe has lost market shares, but less than the United States or Japan.
Våra konkurrenter kommer alltså att stärka sina företag och vinna marknadsandelar.
So our competitors are going to step up their farming activities and gain market shares.

Przykłady użycia - "marknadsandelar" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDessa länder har goda förutsättningar att med sin prisnivå vinna marknadsandelar.
Those are countries ideally placed to price themselves into the market.
SwedishEuropa förlorar marknadsandelar med snabbtågsfart på IKT-världsmarknaden.
Europe is rapidly losing ground in the world ICT market.
SwedishDen europeiska industrin kan nu i större utsträckning försvara sina marknadsandelar.
European industry is better placed as a major competitor when it comes to defending its share of the market.
SwedishJag misstänker att det beror på att de har tagit marknadsandelar från oss.
I suspect it is because they have picked up our trade.
SwedishI de ”gamla” EU-länderna förlorar järnvägen marknadsandelar till vägtransporterna.
(PL) Madam President, in the countries of the 'old' EU, rail transport is losing ground to road transport.
SwedishDe har förlorat viktiga marknadsandelar inom världshandeln och hundratusentals arbetstillfällen.
They have lost their status, and a significant slice of the world market and hundreds of thousands of workers have been made redundant.
SwedishÄven om sådana verksamheter inte berörs av sjukdomen förlorar de snabbt marknadsandelar på grund av den rådande psykosen.
Although the tourist industry is not affected by the disease, it has lost revenue due to the prevailing hysteria.
SwedishEtt annat märkligt förslag är att man skall frysa de olika transportformernas marknadsandelar till 1998 års nivå.
Another odd proposal is that of freezing the share of the market enjoyed by the different transport modes at 1998 levels.
SwedishOm man överlåter äganderätten kan man ta tillvara det som byggts upp inom företaget i form av marknadsandelar, kompetens och jobb.
Transferring ownership of a company will preserve its achievements in terms of market presence, skills and jobs.
SwedishOm den utförs snabbt, effektivt och väl erbjuder standardiseringen en möjlighet att vinna marknadsandelar inom detta område.
European standards should be created for this as quickly as possible to enable us to take the lead in the global market.
SwedishAtt lägga ned när nya tillverkningsländer planterar skulle innebära att vi lämnade över omfattande nya marknadsandelar till dem.
Grubbing up, then, just as new producer states are planting, would mean handing over large new slices of the market to them.
SwedishDet hindrar inte att båda företagen vill vara med och ta marknadsandelar i länder där avregleringen är genomförd.
This does not prevent both companies from wanting to get in on the act and claim a share of the market in countries where deregulation has taken place.
SwedishOm våra företag inte kan hitta kvalificerade arbetstagare på sina inhemska marknader kommer de att förlora marknadsandelar genom konkurrensen från Kina.
If our companies cannot find skilled workers in their domestic markets, they will lose out to Chinese competition.
SwedishI denna utredning bör särskild vikt läggas vid säkerhet, marknadsandelar och godstrafikvolymer, företagens situation och de anställdas arbetsförhållanden.
Madam President, this work will be based on the conclusions drawn from a careful assessment of the first stage of the process.
SwedishAnnars kommer vi att få marknadsandelar där de ena ersätter de andra inom samma transportsätt, utan att bilen kan ersättas av järnvägen.
If we do, we will have parts of the market that duplicate each other within the same area, and rail will constitute a substitute for road transport.
SwedishDet vore illa för konkurrensen och för konsumenterna om vi försämrar för de små- och medelstora företagen och med politiska åtgärder ger marknadsandelar till de stora multiföretagen.
There are still things to be done in terms of deregulating butter and pasta and of having less detailed regulation generally.
SwedishDe måste vara goda arbetsgivare och tillhandahålla varor och tjänster av hög kvalitet, för annars tappar de trovärdighet och därmed marknadsandelar.
They must be good employers, delivering services and products of a high quality, because otherwise they will lose credibility and they will lose out in the market.
SwedishOm vi tillåter import in i Europa från tredjeländer som inte garanterar rättvisa löner bidrar vi till att europeiska företag tappar marknadsandelar på grund av för hög prissättning.
If we allow imports into Europe from countries that do not ensure fair wages, we are effectively pricing European companies out of the market.
SwedishJag undrar om det inte finns en koppling mellan påtryckningsgrupperna och vissa andra länder som önskar ta traditionella marknadsandelar från Europeiska unionen.
I wonder if there is not a connection between the pressure groups and certain third countries who wish to take part in the traditional market of the European Union.
SwedishSkulle vi inte riskera att förlora marknadsandelar till Kina och andra regioner som också går vidare på denna agenda, oavsett om och när vi får en internationell överenskommelse?
Would we not risk losing the markets to China and other regions that are moving on this agenda as well, no matter whether and when we get an international deal?