SV märka
volume_up
[märkte|har märkt] {czasownik}

1. ogólne

Men du kommer märka något annat, och det är att Solens ansikte har fräknar.
But you'll notice something else, and that's that the face of the Sun has freckles.
Industrin måste märka att drastiska åtgärder kommer att vidtas.
(NL) Mr President, industry is bound to notice that drastic measures will be taken.
Europeiska unionen skulle kunna ge understöd till Kosovo för evigt och knappt märka det.
The European Union could subsidise Kosovo for ever and hardly notice it.
märka (też: titta på, laga, ordna, upptäcka)
Vi kommer visserligen att märka att problemen dyker upp när det gäller detaljer.
However, we will see that problems will arise when it comes to details.
EU:s medborgare kommer att märka att det finns politiska olikheter i EU.
European citizens will see that there are political differences in Europe.
Du kommer att märka att textblocken till och med kan innehålla grafik och tabeller.
As you will see, AutoTexts can even contain graphics and tables.
märka (też: känna på, anse, uppfatta, tycka)
Det är på dessa områden som EU-medborgarna kommer att märka av pressen mest i år.
It is here where Europe's citizens will feel most pressure this year.
Ni kommer alla att märka hur det påverkar era plånböcker och bankkonton.
You will all feel the effects in your own purses and your own accounts.
För det andra kommer konsumenterna att märka skillnaden.
Second, consumers will feel the difference.
märka (też: , skaffa, anse, påträffa)
Ni kommer att märka att vi kommer att svara på ett generöst, effektivt och hjälpsamt sätt.
You will find that we will respond generously and effectively and helpfully.
kommer ni märka att folk inte svarar det som företagen tror att de skall svara.
You'll find out that people don't say what businesses think they would say.
Ni kommer därför att märka att jag ständigt arbetar.
Therefore, you will always find me working.
Att ta fingeravtryck på ett barn i unga år kan märka honom eller henne för livet.
Fingerprinting a child at an early age could mark him/her for life.
Det vore en bra idé att märka resor som omfattas av direktivet med en särskild europeisk vinjett.
It would be a good idea to mark journeys covered by the directive with a special European logo.
Det är därför mycket viktigt att märka produkterna på ett sätt som är klart och tydligt för konsumenterna.
It is therefore very important to mark the products in a way which is clear and obvious to consumers.
Han skulle också lägga märka till att den europeiska politiken i grunden inom båda områdena är iögonfallande eftersom den är obefintlig.
He would also observe that, basically, European policy in both areas of tension is conspicuous by its absence.
Var och en som bläddrar igenom denna volym på 200 sidor kommer att märka att den mer liknar en lagerförteckning än en årlig politisk översikt.
Anyone picking up this 200-page volume will observe that it more resembles a shop’s inventory than an annual political review.
En opartisk åskådare som registrerar de nuvarande kriserna skulle lägga märka till att det råder ett spänt förhållande omkring Irak och i ett andra område i Mellanöstern.
Mr President, a neutral onlooker recording the current crises would observe that there is tension surrounding Iraq and a second area of tension in the Middle East.
märka (też: mäta, ana, uppfatta, förstå)
Jag tycker mig märka en viss motvilja mot att göra denna kammare fullt delaktig i den nordliga dimensionen.
I sense that there is some reluctance to fully involve this House in the Northern Dimension.
Bara några dagar efter Bali-konferensen kan man tydligt märka att förändringens vind blåser i vår riktning.
Just a few days after Bali, there is a palpable sense that the wind of change is blowing in our direction.
Jag tyckte att det var bäst att påminna er om arbetsordningen, eftersom jag tyckte mig märka en viss tveksamhet.
I thought I had better remind you of the Rules of Procedure because I believe I sensed a slight hesitation.
Det finns vissa länkar som du inte behöver märka och som du ofta inte kan märka.
There are certain links that you don't need to tag, and many times will not be able to tag.
Fram till dess kan de som importerar brittiskt kött låta bli att märka det.
Until then, importers of British beef will be allowed not to tag.
I kampanjer som inte kommer från AdWords måste du märka länkarna manuellt.
For non-AdWords campaigns, you'll need to manually tag your links.
märka (też: färgkoda)
volume_up
to color code {czas.} [Amer.]
Vi har helt enkelt kommit på ett sätt att märka vävnad och färgkoda hela operationsområdet.
Basically, we've come up with a way to stain tissue and color-code the surgical field.
to colour code
Eftersom man inte på allvar kan märka att unionen kan bidra till ett ekonomiskt uppsving i Europa avvisas budgeten för år 2000 i sin helhet.
Since it cannot seriously be discerned that the Union can contribute to an economic recovery in Europe, the Budget for 2000 is rejected in its entirety.
märka (też: ange, utse, nämna, utnämna)
Ändå ledde förkastandet av vissa ändringsförslag, särskilt dem som rörde den federala tendensen, där man inte kunde märka någon försiktighet, till att vi röstade emot betänkandet.
As such, in the name of spurious liberalisation, it can have a devastating economic, social and cultural impact, as well as a detrimental effect on health.
Fru ordförande, om lagen utgår från folket, borde folket också märka detta.
And, Madam President, if justice comes from the people, then the people should perceive it as such.
Pack gjorde det i sitt yttrande och varhelst hon är beredd att märka ut ett spår tycker jag att resten av oss bör vara tillräckligt modiga att följa efter.
Mrs Pack did that in her remarks and anywhere that she is prepared to blaze a trail I think the rest of us should be courageous enough to follow.

2. "skriva upp"

Dock kan vi inte undgå att märka att avtalet har kommit att utsättas för tryck.
Unfortunately, we cannot fail to note that the Treaty has come under pressure.
Med hjälp av filter kan du automatiskt märka, arkivera, ta bort, stjärnmärka eller vidarebefordra din e-post.
Please note: When you create a filter to forward messages, only new messages will be affected.
Vid senaste mötet i Ekofin-rådet förra måndagen kunde man märka att det börjar bli så.
This is beginning, as noted last Monday in the ECOFIN Council, with regard to the stability and convergence programmes.

Przykłady użycia - "märka" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishSom ni kommer att märka har vi också utformat särskilda regler för Balkanstaterna.
As you will be aware, we have also devised special rules for the Balkan states.
SwedishHos en del regeringar har jag hittills inte alls kunnat märka någon sådan villighet.
So far, I have not put that willingness to the test with a number of governments.
SwedishPå senare tid har vi emellertid kunnat märka en viss tröghet i marknadsintegrationen.
Recently, however, we have noticed a certain lethargy in the market's integration.
SwedishJag kan heller inte föreställa mig hur man skall märka djur som har vaccinerats.
I cannot imagine how animals that have been vaccinated can be labelled.
SwedishOch marshmallow-utmaningen hjälper folk att lägga märka till omärkta antaganden.
And what the marshmallow challenge does is it helps them identify the hidden assumptions.
SwedishDå har vi äntligen kommit så långt att vi kan märka 99 procent av alla livsmedel.
In the end we shall reach a point where 99 % of all food is labelled.
SwedishDärför är det viktigt att märka livsmedel som innehåller genetiskt modifierade produkter.
Labelling of foods containing genetically modified products is therefore essential.
SwedishDå har vi äntligen kommit så långt att vi kan märka 99 procent av alla livsmedel.
In the end we shall reach a point where 99% of all food is labelled.
SwedishDet är vad vi säger att det är...... för ingen kommer märka någon skillnad.
It's whatever we say it is because no one else will know the difference.
SwedishDet är ett fenomen som man kan märka också i andra små, tidigare realsocialistiska länder.
This is a development which is evident in other small ex-royal socialist countries.
SwedishOch sen börjar de fundera, "Nämen, vi börjar märka av små förändringar i frekven
And they they start thinking, "Well gosh, you know, we're noticing
SwedishJag tycker att man nu kan märka en berättigad otålighet i detta avseende.
I think that in this respect, legitimate impatience is starting to show.
SwedishAtt berättiga detta med att säga att vi skall märka dem är absolut löjligt.
To justify this by saying that we label them is completely ridiculous.
SwedishI den här kvällens debatt tycker jag mig märka tre starka orosmoment.
I think I have seen three types of fundamental concern in tonight' s debate.
SwedishNi kommer att märka att vi skall justera protokollet från sammanträdet.
You will be aware that we are about to approve the Minutes of the sitting.
SwedishTillverkarna vet inte riktigt vad de borde märka och hur det borde ske.
Manufacturers do not actually know what they ought to be labelling or how.
SwedishI den här kvällens debatt tycker jag mig märka tre starka orosmoment.
I think I have seen three types of fundamental concern in tonight's debate.
SwedishVi kan alla redan märka effekterna av Asien-krisen för de europeiska arbetstillfällena.
Today we are already seeing the effects of the crisis in South-East Asia on European jobs.
SwedishDet bör också göra det svårt för företag att märka sina varor på ett missledande sätt.
It should also make it difficult for companies to brand their products in a misleading way.
SwedishBåda parter skulle då märka en vilja hos den andre att gå vidare.
Each party would then be able to detect in the other a willingness to move forward.