SV lyckas
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

lyckas (też: härma, imitera, erbjuda, titta på)
volume_up
to do {czas.}
Om vi inte lyckas med detta i Vitryssland kanske vi fortfarande kan lyckas med det i andra länder.
If we do not succeed in doing so in Belarus, we might yet do so in other countries.
När vi lyckas med detta, då har vi lyckats med att skapa ett jämlikt förhållande.
When we can do that then we will have achieved a true relationship of equals.
Men det kommer de inte att lyckas med om de delar upp sig i sina beståndsdelar.
They will not be able to do this if they split into their constituent parts.
EU lyckas inte alltid omedelbart, men om vi har tålamod så kommer EU att lyckas.
Europe does not always succeed immediately. If we are patient, however, it will succeed.
Denna måste och kommer att lyckas, eftersom den är riktig och meningsfull.
It must succeed and it will succeed because it is right and proper.
Om ni lyckas, lyckas vi alla, och då menar jag Europeiska unionen.
If you succeed, we all succeed, and by that I mean the European Union.
lyckas (też: anlända, ankomma, komma, komma fram)
Detta är vår föresats, och jag hoppas att vi kommer att lyckas.
I can assure you that work is ongoing to arrive at this conclusion.
Men om vi skall lyckas nå de nödvändiga kompromisserna krävs det i slutändan en tillräcklig samlad politisk vilja.
But ultimately, if we are to arrive at the necessary compromises, what is needed is sufficient collective political will.
Redan på vägen till Berlin växte farhågorna om att man i Kosovo inte skulle lyckas lösa konflikten på fredlig väg.
Even as we arrived in Berlin, there were growing fears that it would not prove possible to find a peaceful solution to the conflict in Kosovo.
lyckas (też: leda, tygla, ordna, behandla)
De har en ny regering, de kommer att lyckas, men Kosovo kommer bara att lyckas om ni alla hjälper till.
They have a new government; they will manage, but Kosovo will only manage if you all help.
De lyckas aldrig nämna den spanska folkomröstningen eller folkomröstningen i Luxemburg.
They never manage to mention the Spanish referendum, the Luxembourg referendum.
Det är bara det att vi alltmer sällan lyckas omsätta idéerna i verkliga produkter.
We just manage less and less often to convert these ideas into real products.
lyckas (też: rida in, dressera, utsuga, räkna)
volume_up
to work {czas.}
Om detta inte lyckas, får inte heller några exportsubventioner betalas.
If that does not work, then no export subsidies should be paid.
En av dem är att lyckas få fortroende från de individer vi arbetar med på fältet.
One of them is just obtaining trust from individuals that we work with in the field.
Vi måste samarbeta för att trappa ned spänningen och ge diplomatin en utsikt att lyckas.
We have to work together to de-escalate the tension and to give diplomacy a chance.
lyckas (też: stansa ut, smacka, ha tur, gå hem)
lyckas (też: äga rum, lossna, bli av, klara sig)
Inom ramen för befogenhetsfördelningen skulle vi egentligen vilja lyckas bättre - en sak som är särskilt viktig för vår institution.
We need to come off better out of the dividing-up of these competences, as this is a matter of particular importance to this institution of ours.
lyckas (też: klara av)
Du fattade aldrig att du kanske tvingades blöda för att lyckas med kuppen?
I guess it didn't occur to you that you'll have to bleed to pull off this coup.
lyckas (też: klara av det, göra det)
Att lyckas med utvidgningen innebär också att uppfylla deras förväntningar.
If we make a success of enlargement, we will also meet their expectations.
Jag hoppas att vi skall lyckas bättre och lyckas göra institutionerna medborgartillvända.
I hope that we shall be more successful and manage to make the institutions people-oriented.
Om utvidgningen skall lyckas krävs ett antal avgörande reformer.
If we are to make a success of enlargement a number of key reforms are essential.
lyckas

2. potoczny

lyckas (też: ha tur)
volume_up
to luck {czas.} (out)
Låt oss hoppas att det danska ordförandeskapet lyckas med sitt uppdrag, eftersom detta är ett mycket viktigt möte.
I believe we must wish the Danish Presidency luck in its task since this is a very important moment.
Jag lyckönskar de föredragande som ska hantera tillnärmningen av vallagstiftningen, och jag hoppas att de kommer att lyckas.
I wish luck to the rapporteurs who are going to deal with the approximation of the electoral legislation; I hope that they will succeed.
Jag hoppas att premiärministern och den slovenska regeringen med en smula tur kommer att lyckas med att räknas till de mer framgångsrika.
My wish is that, with a modicum of luck, the Prime Minister and the Slovenian government will succeed in being counted among the more successful.
lyckas

3. "blomma"

Regionala skillnader måste övervinnas om den inre marknaden skall lyckas och frodas.
Regional disparities must be overcome if the internal market is to succeed and prosper.
Vi kan lyckas i globaliseringens era, men vi vill göra det på vårt eget sätt.
We can prosper in the age of globalisation, but we will want to do it our own way.
De nya medlemsstaterna kommer att vilja göra det bästa av sin framtid, och vi vill se dem lyckas med att utnyttja de möjligheter som medlemskapet erbjuder.
The new Member States will be ambitious for their futures and we want to see them prosper as they put the opportunities of membership to good use.

Synonimy (szwedzki) dla "lyckas":

lyckas

Przykłady użycia - "lyckas" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDet kräver av er att ni kan ena övriga aktörer för att se till att vi kan lyckas.
It requires you to bring the other actors together to ensure we have a success.
SwedishJag tror knappast att vi någonsin kommer att lyckas på ett mellanstatligt sätt.
I can hardly believe that we will ever achieve this at intergovernmental level.
SwedishDen måste givetvis vara neutral och måste framför allt ha utsikter att lyckas.
It certainly has to be neutral and, above all, it must have prospects of success.
Swedish. - (EN) Lissabonstrategin är central för EU ska lyckas i framtiden.
in writing. - The Lisbon Strategy is essential for the future success of the EU.
SwedishTyvärr så lyckas inte Schmitts resolution hålla sig till sin inledande utfästelse.
Unfortunately, Mr Schmitt's resolution fails to keep its introductory promise.
SwedishFör det första hur viktig forskningen är för att Lissabonstrategin ska lyckas.
The first is the importance of research to the success of the Lisbon Strategy.
SwedishDärför väntar vi oss ambitiösa beslut från Europeiska rådet för att lyckas med det.
We expect ambitious decisions from the European Council in order to achieve this.
SwedishFör att lyckas i dag måste man tänka på kommande generationer, inte tvärtom.
To be successful now, you have to think about future generations, not vice versa.
SwedishVi hoppas, Patijn, att ni kommer att lyckas skaka om alla europeiska regeringar.
And Mr Patijn, we hope you will be able to shake up the European countries.
SwedishI likhet med alla andra hoppas jag verkligen att den här planen kommer att lyckas.
I, like everyone else, sincerely hope that the programme will be successful.
SwedishDet är dock inget skäl för att inte lyckas utveckla en gemensam europeisk hållning.
However, that is no reason for failing to develop a common European approach.
SwedishOch även när vi har den är det inte säkert att vi lyckas, men det är värt ett försök.
Even then it is not guaranteed that we can be successful but it is worth a try.
SwedishFör att kommissionens förslag skall lyckas kommer tre faktorer att vara avgörande.
For the Commission proposals to be successful three factors will be crucial.
SwedishOm rådet inte lyckas ta itu med problemet lever det inte upp till sina skyldigheter.
If the Council fails to tackle this problem, it will fall short of its obligations.
SwedishDet är sådant som gör att terroristorganisationer lyckas rekrytera nya anhängare.
For these reasons, terrorist organisations are able to successfully recruit followers.
SwedishDen text ni har relaterat för oss lyckas äventyra hela förslaget från Michel Barnier.
The text you have read to us manages to undermine the entire Barnier proposal.
SwedishJag är fast övertygad om att vi kommer att lyckas stödja och försvara allt detta.
I am firmly convinced that we will be able to sustain and defend all this.
SwedishJag hoppas att ni kommer att lyckas införa förändring och trotsa detta på något sätt.
I hope that you will be able to introduce change and stand up to this in some way.
SwedishJag anser att det är den viktigaste frågan och hoppas därför att man lyckas med det.
I regard this as the decisive issue and hope it will be tackled successfully.
SwedishJag är säker på att vi även kommer att lyckas nå en vettig kompromiss i den här frågan.
I am sure that we will again be able to find a decent compromise on this issue.