SV lägga in
volume_up
[la in/lade in|har lagt in] {czasownik}

lägga in (też: buteljera)
lägga in (też: konservera)
Objekt som du ändrar på detta sätt kan du förstås även lägga in i presentationer.
What's more, these types of modifiable objects can be incorporated into presentations.
Du kan även lägga in en inramning genom att använda ikonen Inramning på objektlisten.
To set a border, you can also use the Borders icon on the object bar.
. ~~~ Vi kan bara lägga in ett litet sökord.
So we can do that here -- we can just put in a little search term.
lägga in (też: innefatta, bekläda, packa in, beslå)
Vi frågar oss varför, för till andra frågor var det möjligt att lägga in nya förslag.
We have to ask ourselves why this is the case, as it was certainly possible to submit new proposals on other issues.
Europaparlamentets tillsynsroll är viktig för att lägga in ett veto när förvaltningen är oklar, som i detta fall.
The controlling role performed by the European Parliament is important in establishing a veto where management processes are unclear, as in this case.
Lägg till ett snedstreck i etikettens namn om du vill lägga in den i en annan etikett: i det här fallet ger du etiketten Hawaii namnet "Semester/Hawaii."
Just add a slash to your label name to have it live inside another label: in this case, you'd name the Hawaii label "Vacations/Hawaii."
lägga in (też: läka, konservera, bota, röka)
lägga in
lägga in (też: lägga, lägga på, täcka, hålla)
lägga in (też: förvara)
lägga in (też: släppa in, foga in, fälla in)
Låt oss lägga in en smula humanitet i våra tekniska, rättsliga och till och med teknokratiska debatter.
Let us put a little bit of humanity back into our technical, legal, and even technocratic, debates.
Let us move up a gear.
lägga in (też: förkorta, lura, konservera, snuva)
Jag vill lägga in en stark protest mot detta.
I wish to register a strong protest against this.
Detta är en oerhört viktig fråga och jag måste lägga in en protest mot ert avvikande från förfarandet som ni själv beskrev i början av sammanträdet.
This is an extremely important issue and I must register a protest at your departure from the procedure which you yourself described at the beginning of the session.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "lägga in"

lägga czasownik
in- przymiotnik
in przysłówek
in przyimek
English

Przykłady użycia - "lägga in" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishVi vill gå ett steg längre och lägga in en överväxel i den europeiska kunskapspolitiken.
We want to go even further and send the European knowledge policy into overdrive.
SwedishDärför, herr Poettering, är det ingen mening att lägga in några veton i förväg.
Therefore, Mr Poettering, it makes no sense to issue vetoes prematurely.
SwedishVi måste därför också vederbörligen lägga in det i morgondagens omröstningslista.
According to the procedure, we therefore ought to include this on the voting list for tomorrow.
SwedishAv det skälet tycker jag att det är olämpligt att lägga in biometriska data.
For that reason, I think it inappropriate to submit biometric data.
SwedishDet hjälper oss också att lägga in rätt uppgifter i listan med förslag.
It helps us to also bring the right details to the lists of proposals.
SwedishDet är emellertid inte nödvändigt eller ändamålsenligt att lägga in denna idé i ett direktiv.
However, it is neither necessary nor appropriate to convert this idea into a directive.
SwedishJag skulle vilja lägga in ett muntligt ändringsförslag på denna punkt.
Mr President, Mr Ebner, I would like, at this juncture, to bring in an oral amendment.
SwedishDen kommer att göra det möjligt för oss att lägga in en högre växel i samarbetet med Ukraina.
It will allow us to shift to a higher gear in cooperation with Ukraine.
SwedishDags att lägga in en högre växel - Att skapa ett nytt partnerskap för företagaranda och tillväxt
Time to move up a gear Creating a Europe of entrepreneurship and growth
SwedishJag vill även erinra om att parlamentet har rätt att lägga in veto när det gäller internationella avtal.
I would also note that Parliament has the right to veto international agreements.
SwedishJag stöder er strävan att lägga in Köpenhamnskriterierna i det nya fördraget.
Prime Minister, I support your wish to include the Copenhagen criteria in the new Treaty.
SwedishKanske kan kommissionen också lägga in detta regelmässigt i sin presentation av budgeten.
Perhaps the Commission could also insert that on a regular basis in its presentation of the budget.
SwedishDags att lägga in en högre växel - Att skapa ett nytt partnerskap för företagaranda och tillväxt (omröstning)
Time to move up a gear - Creating a Europe of entrepreneurship and growth (vote)
SwedishTill och med det nederländska förslaget att lägga in Köpenhamnskriterierna i texten har kastats ut.
Even the Dutch proposal to include the Copenhagen criteria in the text has been thrown out.
SwedishDet går för långsamt framåt; vi måste lägga in en betydligt högre växel.
Progress is too slow; we need to speed it up considerably.
SwedishJag vill lägga in ett ord för de små, så att de inte förbises i vår framtida socioekonomiska politik.
Mr President, we must safeguard the European economic and social model.
SwedishDe privata investerarna drar sig för att lägga in minsta summa.
As for private investors, they are reluctant to pay a single penny.
SwedishJag vill lägga in en formell protest mot denna ändring.
In this regard, I would like to make a formal protest against this change.
SwedishOch det är naivt att tro att inget land kommer att lägga in sitt veto om Cypern inte är återförenat.
It would be naive to think that no country would use its veto if Cyprus were not re-united.
SwedishPå samma sätt skall man lägga in mål 5b, som handlar om stöd till landsbygd och skärgård, i mål 2.
Equally, Objective 5b - which covers rural and island areas - is to be absorbed into Objective 2.