"känna av" - angielskie tłumaczenie

SV

"känna av" po angielsku

SV känna av
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

känna av (też: känna på, anse, märka, uppfatta)
volume_up
to feel {czas.}
Människor har börjat känna av fördelarna med viktiga strukturreformer.
People have begun to feel the benefits of essential structural reforms.
Grekland kommer att känna av effekterna av dagens ekonomiska kollaps under många år framöver.
Greece is going to feel the effects of today's economic collapse for many years to come.
Följderna av att ha misslyckats med att agera i tid kommer vi att känna av under många år.
The consequences of failing to act in good time will be felt for many years.

2. Technika

känna av
Så man kommer inte att kunna se någonting av alla coola prylar i den här elastiska uppsättningen av 14 manöverdon, alla med kapaciteten att känna av temperatur och tryck.
So, you won't see all the really cool stuff that's in this series elastic set of 14 actuators, each one which has its own capability to sense temperature and pressure.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "känna av"

känna czasownik
av przysłówek
English
av przyimek
kanna rzeczownik

Przykłady użycia - "känna av" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishProgrammerade kylskåp kan känna av när olika produkters bäst före-datum går ut.
Programmed refrigerators will be able to recognise products past their expiry date.
SwedishSaken är den att föredraganden försöker känna av dess gränser i sitt betänkande.
In her report, the rapporteur attempts to explore the limits of this notion.
SwedishJag kommer dock inte att känna mig bunden av de ändringsförslag som jag röstade emot.
Nevertheless, I am not going to commit to those proposed changes I voted against.
SwedishFör att du ska känna av Herrens makt kommer Egypten att törsta i sju dagar.
That you may know the power of the Lord, for seven days, Egypt will thirst.
SwedishTill följd av detta har vi fått känna av ökade konflikter inom våra utbildningsanstalter.
As a result we have seen increasing interference in our educational establishments.
SwedishFöljderna av att ha misslyckats med att agera i tid kommer vi att känna av under många år.
The consequences of failing to act in good time will be felt for many years.
SwedishVi börjar alla att känna av konsekvenserna av klimatförändringen.
We are all beginning to suffer the consequences of climate change.
SwedishJag var en av ett lyckligt fåtal som verkligen fick lära känna honom och njuta av hans närvaro.
I was one of the fortunate few that really did get to know him and enjoyed his presence.
SwedishNaturligtvis måste vi först av allt känna till orsakerna till olyckan.
Of course, we need first of all to know the causes of the accident.
SwedishOm en enda av dessa stater skulle hamna i kris, så skulle hela euroområdet känna av det.
If just one of those countries were to find themselves in crisis, the whole picture would be affected.
SwedishDet leder till att naturen slår tillbaka, och det har vi tydligt fått känna av under översvämningarna nyligen.
We have experienced the effects of this close to home during the recent floods.
SwedishSå länge det finns skillnader i sättet att ta sig an det här kommer länderna att känna av nackdelarna med det.
As long as differences in approach persist, Member States will suffer as a result.
SwedishÄnnu färre personer i Serbien skulle känna igen den beskrivning av valprocessen som gavs.
Even fewer people in Serbia would recognise the description of the electoral process which has been given.
SwedishOch jag lovar att jag kunde känna smaken av stjärnanis.
And I kept -- I said, you know, I swear to God I tasted star anise.
SwedishVi har alla i våra olika länder fått känna på effekterna av ofta återkommande naturkatastrofer.
All of us in our countries have experienced the effects of what are frequently occurring natural disasters.
SwedishDet bör följaktligen få känna av det. Kommittén måste få en klar tidsplan så att det kan bli till ett stöd i arbetet.
It must be given a clear timetable so that it can give support to the various projects.
SwedishKoden hjälper Google att känna igen vissa typer av information så att den kan visas i de avancerade utdragen.
This markup helps Google recognize certain types of data and display it usefully in rich snippets.
SwedishJag fick också lära känna en av deras riter, som de inte använt på 29 år. ~~~ De skickade ...
I was able to find out also about the ceremony that they were using, a ceremony they hadn't used in about 29 years.
SwedishEftersom detta är mitt första inlägg, kan jag inte låta bli att känna mig besvärad av denna tankes betydelse.
This is my maiden speech and I felt that I should be ill at ease with the meaning behind that thought.
SwedishDet är ett mycket detaljerat dokument som behandlar ett ämne där lobbyverksamheten varit kraftig, som jag tyvärr har fått känna av.
It is a very detailed dossier, a heavily lobbied dossier, as I know to my cost.