"inom" - angielskie tłumaczenie

SV

"inom" po angielsku

volume_up
inom {przyim.}
EN

SV inom
volume_up
{przyimek}

inom
volume_up
in {przyim.} (within)
Vi behöver alltså framsteg inom sysselsättningen och även inom socialpolitiken.
We therefore need greater progress in the areas of common employment and social policy.
Inom alla dessa sektorer anlitar vi avancerad teknik inom kommunikationsområdet.
In all these sectors, we call on advanced communications technologies.
De diskrimineras på arbetsmarknaden, inom servicesektorn, inom transportsektorn.
They are discriminated against on the labour market, in the service sector, in transport.
inom
volume_up
within {przyim.} (not beyond, not more than)
Det gäller inte minst inom jordbruket och inom infrastrukturutveckling.
That especially applies within agriculture and within infrastructure development.
Det är ett organ inom rådet, det är ett organ som inrättas inom ramen för rådet.
This is a body of the Council; it is a body which was created within the Council.
Det finns konkreta överenskommelser inom Schengen som ännu inte har sin motsvarighet inom EU.
There are concrete agreements within Schengen that as yet have no equivalent within the EU.

Synonimy (szwedzki) dla "inom":

inom
Swedish

Przykłady użycia - "inom" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishVi välkomnar desto mer processerna eller överenskommelserna inom hälsopolitiken.
We also warmly welcome the processes or the agreements concerning health policy.
SwedishDetta är en tydlig signal om att samma rättigheter ska utövas inom hela unionen.
This is a clear signal for the same rights to be exercised throughout the Union.
SwedishDetta gäller även för de brottmålsdomstolar som utreder fall inom detta område.
This is also the case with the criminal courts investigating cases in this area.
SwedishSom ni känner till förlorar en växande andel av invandrarna inom EU sina arbeten.
As you know, a growing percentage of immigrants in Europe are losing their jobs.
SwedishJag företräder en valkrets med en lång historia som ledande inom textilbranschen.
I represent a constituency with a long history of leading in the textiles trade.
SwedishHandlingsplanen anger 16 konkreta åtgärder på alla nivåer och inom alla sektorer.
The action plan designates 16 concrete actions at all levels and in all sectors.
SwedishEU strävar efter att bli den mest dynamiska och innovativa ekonomin inom fem år.
The EU aspires to be the most dynamic and innovative economy in five years’ time.
SwedishInom den kemiska industrin menar man att Reach i alltför hög grad gynnar miljön.
The chemical industry feels that REACH is overly favourable to the environment.
SwedishVården kräver ett effektivt politiskt stöd inom alla områden och på alla nivåer.
Healthcare requires effective political support in all areas and at all levels.
SwedishFördelen med det systemet är att det är godkänt inom ramen för GATT/WTO -avtalen.
This system has the advantage of being authorised under the GATT-WTO agreements.
SwedishHandlingsplanen anger 16 konkreta åtgärder på alla nivåer och inom alla sektorer.
The action plan designates 16 concrete actions at all levels and in all sectors.
SwedishBilliga importer är nu tillverknings- och processindustrins stora gissel inom EU.
Cheap imports are now the scourge of EU manufacturing and processing industries.
SwedishSanningen är att närmare 24 000 statstjänstemän arbetar inom EU: s institutioner.
The truth is, that some 24 000 civil servants work in the European institutions.
SwedishDen allmänna opinionen inom EU var klart delad när det gällde invasionen av Irak.
Public opinion in Europe was clearly divided over the question of invading Iraq.
SwedishJag gratulerar kommissionär Monti till den inställning han har inom detta område.
I congratulate Commissioner Monti for the stance that he has taken in this area.
SwedishNödvändiga rättsakter måste harmoniseras såväl på nationell nivå som inom byrån.
The necessary acts must be applied uniformly at both national and Agency level.
SwedishOm detta gäller inom fotbollen måste det väl ändå även gälla finansmarknaderna.
If this applies to football, then it must surely apply to the financial markets.
SwedishDet finns en del oro vad gäller innehållet och jag skall tala om det inom kort.
There are many concerns about content and I will refer to them in just a second.
SwedishEn sådan penningpolitik, som de ansvariga inom CSU föreslår, bör tydligt avslås.
There must be a clear rejection of the monetary policy being proposed by the CSU.
SwedishJag kan ge ett exempel: i Österrike arbetar 180 000 jordbrukare inom produktionen.
To cite an example, in Austria, there are 180 000 farmers engaged in production.