"innefatta" - angielskie tłumaczenie

SV

"innefatta" po angielsku

SV innefatta
volume_up
{czasownik}

innefatta (też: inkludera, medta, tillgodoräkna, ingå i)
Associeringsavtalet kommer att innefatta en klausul om samarbete mot terrorism.
The Association Agreement will include a clause on cooperation against terrorism.
Den interkulturella dialogen bör dock även innefatta en mellankyrklig dialog.
However, intercultural dialogue should include interdenominational dialogue.
Detta bör innefatta vidarebefordrandet av dessa tabeller till kommissionen.
This should include the communication of these tables to the Commission.
innefatta (też: lägga in, bekläda, packa in, beslå)
volume_up
to case {czas.}
Hur som helst borde det institutionella avtalet även innefatta rådet.
In any case, the institutional agreement should also include the Council.
Vi kommer också att genomföra en pilotfallstudie, som kommer att innefatta Burundi.
We shall also carry out a pilot case study that will include Burundi.
Dessa rättigheter kan innefatta rätten till försvar i brottmål eller ekonomiska rättigheter i affärssammanhang.
These rights could include the right to defence, in criminal cases, or economic rights in business cases.
innefatta (też: hindra, tygla, innehålla, hålla)
Denna strategi måste innefatta målsättningar, resurser och tidsramar.
This strategy must contain an action plan for the protection of the marine environment that includes targets, resources and timetables.
Passageraruppgifter brukar innefatta mycket summariska uppgifter och i genomsnitt inte mer än 10 fält med uppgifter som innehåller mycket grundläggande information.
PNR records tend to contain very summary data and, on average, no more than 10 fields, with very basic information.
Den relevanta lagstiftningen för genomförande av direktivet behöver inte nödvändigtvis innefatta en uttrycklig hänvisning till principen om rimlig kompensation.
Relevant legislation implementing the directive need not necessarily contain a specific reference to the principle of fair compensation.
innefatta (też: omfatta, begripa, förstå, inbegripa)
innefatta (też: omfatta, utgöra, bestå av, omfattas)
Kommissionen inrättar därför nu ett område för ackumulering av ursprungsregler som till att börja med skall innefatta EU, Kroatien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.
To this end, the Commission is in the process of setting up a zone for the accumulation of rules of origin, initially comprising the EU, Croatia and FYROM.
Detta innebär att vi inte kan bortse från att vi måste ta itu med att klargöra frågan om Kosovos status och att detta klargörande kommer att innefatta Kosovos nationella självständighet.
This means that we cannot shirk the fact that we are at the threshold of clarifying the status question and that this clarification will comprise Kosovo’ s national independence.
innefatta (też: omfatta, anta, gripa, innehålla)
Jag tycker att kommissionsledamot Cresson verkligen visar att man är beredd att innefatta även de möjligheter som den nya teknologin innebär för handikappade.
I think that Commissioner Cresson has really demonstrated a willingness to embrace the opportunities for the handicapped created by new technology.
innefatta (też: omfatta, påverka, inbegripa, innebära)

Synonimy (szwedzki) dla "innefatta":

innefatta

Przykłady użycia - "innefatta" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDessa undersökningar bör även innefatta rättsliga, etiska och sociala aspekter.
These studies should also incorporate legal, ethical and social aspects.
SwedishMed andra ord kan specifikationen av utrustning innefatta utveckling av ny teknik.
In other words, the specification of the equipment may involve new technology evolutions.
SwedishVi tror att man måste innefatta en kvantitativ del och en kvalitativ.
We believe that we have to introduce both qualitative and quantitative elements.
SwedishEtt verkligt projekt för 2000-talet bör innefatta medborgarnas verkliga behov.
A genuine project for the 21st century must take on board the real needs of our citizens.
SwedishDet utvidgar produktkategorin till att innefatta bland annat medicinsk utrustning.
It extends the category of equipment to, inter alia, medical apparatus.
SwedishInga av dem är patentlösningar och alla måste innefatta samtliga kontinenter.
None of them are panaceas and all of them must apply to all continents.
SwedishDet var därför mycket svårt att innefatta så olika förhållanden i ett enda förslag.
It was therefore very difficult to combine such different realities in a single proposal.
SwedishMen investeringspolitiken måste också innefatta goda styrelseformer.
However, good governance must also be incorporated into the investment policy.
SwedishUtvecklingen av järnvägarna ska även innefatta ett samarbete med andra transportformer.
Development of the railways should also involve cooperation with other forms of transport.
SwedishInnefatta religiösa ledare bland författarna till sådana kommentarer.
Incorporating religious leaders among the authors of such comments.
SwedishEnligt vår uppfattning bör rationella och välstrukturerade slutsatser från rådet innefatta tre delar:
In our view, rational and well-ordered conclusions ought to consist of three parts:
SwedishSkademinskning måste därför innefatta åtgärder på gatan och på centrer med låg tröskel.
For this reason, harm reduction involves taking action on the street and at low-threshold centres.
SwedishBudgetutskottet vill innefatta den mest lämpade formen för detta i treårsplanen.
The Committee on Budgets asks that the most appropriate form for this be included in the three-year plan.
SwedishAtt innefatta alternativa testmetoder är enligt oss överflödigt.
The inclusion of alternative test methods is, in our view, superfluous.
SwedishMiljömål måste innefatta länder som Kina och Indien, och de måste vara rättvisa.
Environmental objectives must incorporate countries such as China and India, they must incorporate equity.
SwedishDärför borde livslångt lärande innefatta alla sociala faktorer.
For this reason, lifelong training should involve all social factors.
SwedishDetta behöver dock inte innefatta diskriminering av vissa medlemsstater, medan andra gynnas.
However, this must not involve discriminating against certain Member States while favouring others.
SwedishLösningen på denna fruktansvärda, 20 dagar långa bombkampanj måste uppenbarligen innefatta förhandlingar.
The solution to this horrific 20-day bombing campaign will obviously involve negotiation.
SwedishJag tillåter mig att även innefatta djurs rätt att inte behöva utsättas för onödigt lidande.
I take the liberty of also including the right of animals not to have to be exposed to unnecessary suffering.
SwedishRättvisa kan innefatta hämnd, men den kan också skapa fred.
Justice can involve vengeance, but it can also bring peace.