"initiativ" - angielskie tłumaczenie

SV

"initiativ" po angielsku

SV initiativ
volume_up
{nijaki}

Jo Leinens initiativ var därför rätt initiativ vid rätt tidpunkt.
That is why Jo Leinen's initiative was the right initiative at the right time.
Kommissionens "allt utom vapen"initiativ är därför ett lovvärt initiativ.
The Commission' s 'Everything but Arms' initiative is therefore commendable.
De skulle också tacka er för ett nytt initiativ, ett initiativ för dialog och fred.
It would also be grateful to you for a new initiative, an initiative for dialogue and peace.

Przykłady użycia - "initiativ" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishMan har också tagit initiativ för att förbättra informationen om UCLAF: s arbete.
Initiatives have also been taken to improve information about the work of UCLAF.
SwedishBorde inte rådet och ordförandeskapet ta ett initiativ till stöd för Leila Zana?
Should the Council and the presidency not have made a move to help Leila Zana?
SwedishKonstitutionen kommer också att skapa möjligheter till direkta civila initiativ.
The Constitution will provide an opportunity for direct civil initiatives too.
SwedishVad gäller frågan om universiteten skall jag ta med mig den som ett initiativ.
As regards the question about universities, I shall accept that as a suggestion.
SwedishDet finns också politiker som gör grundliga förberedelser och genomför initiativ.
There are also politicians who make sound preparations and implement initiatives.
SwedishKommissionen har helt och hållet tillämpat principer för styre i dess initiativ.
The Commission has applied principles of governance fully in its initiatives.
SwedishInitiativ som det program vi diskuterar här är ett litet men nödvändigt steg.
Initiatives like the programme we are discussing are a small but necessary step.
SwedishVi har tagit några viktiga nya initiativ när det gäller konfliktförebyggande.
We have taken some important new initiatives in relation to conflict prevention.
SwedishVi välkomnar initiativ för en stark begränsning av transporterna av levande boskap.
We welcome initiatives which considerably restrict the transport of live cattle.
SwedishOm så är fallet, vilka initiativ ska kommissionen konkret ta och när ska de tas?
If so, what concrete initiatives does the Commission intend to take and when?
SwedishVi har uppmuntrat och uttryckt vårt fulla stöd till dess diplomatiska initiativ.
We have encouraged and expressed our full support for its diplomatic efforts.
SwedishVi applåderar och stöder självklart detta positiva initiativ, men inte bara det.
We certainly applaud this positive thrust and we will back it, but that is not all.
SwedishDet togs därigenom nya initiativ för att stärka sysselsättningspolitiken i unionen.
It involved taking new initiatives to strengthen employment policy in the Union.
SwedishAv denna anledning innefattar programmet för 2004 några ofullbordade initiativ.
For this reason, the programme for 2004 includes some uncompleted initiatives.
SwedishKommissionen ska också främja och spela en ledande roll i fråga om initiativ.
Secondly, its role is to promote initiatives and to take the lead in initiatives.
SwedishDagens forskning visar att det redan finns initiativ som avser tidig diagnos.
Research today shows that there are already initiatives aimed at pre-diagnosis.
SwedishDenna typ av initiativ uppmärksammades i slutsatserna efter toppmötet i Lissabon.
These kinds of initiatives were recognised in the conclusions of the Lisbon summit.
SwedishDe initiativ som hittills tagits verkar med andra ord inte ha varit tillräckliga.
I therefore feel that the initiatives implemented to date are not sufficient.
SwedishOch det faktum att detta initiativ har ignorerats och inte nämnts är oförståeligt.
And the fact that this has been ignored and not mentioned is incomprehensible.
SwedishJag stöder helt och fullt samtliga de initiativ som föreslås i Smets betänkande.
All in all, I am able to support all the initiatives put forward in the Smet report.