"iögonenfallande" - angielskie tłumaczenie

SV

"iögonenfallande" po angielsku

SV iögonenfallande
volume_up
{przymiotnik}

iögonenfallande (też: iögonfallande, uppenbar, bländande, gräll)
volume_up
glaring {przym.}
En annan iögonenfallande löneskillnad finns i den sektorsvisa könssegregationen - hälften av jobben i tre sektorer domineras av män.
Another glaring pay inequality lies in sectoral gender segregation, as half of jobs in three sectors are male dominated.
Den allra största och mest iögonenfallande luckan i förslaget är att det faktiskt inte förhindrar import och försäljning av olagligt avverkat timmer, hur otroligt det än kan låta.
The most glaring, gaping hole in the proposal is that it does not actually prohibit the import and sale of illegally logged timber - perverse as that sounds.
iögonenfallande (też: framstående, ledande, framträdande, utstående)

Synonimy (szwedzki) dla "iögonenfallande":

iögonenfallande

Przykłady użycia - "iögonenfallande" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Swedishiögonenfallande.
Looking at this report, the phrase that stands out is 'best value for money '.
Swedishiögonenfallande.
Looking at this report, the phrase that stands out is 'best value for money'.
SwedishJag vill lyfta fram det som jag anser är ett antal iögonenfallande punkter i detta avseende.
I wish to emphasise what I feel are a number of salient points within this problem.
SwedishVad som var iögonenfallande i den här saken var den enorma pressen från ministerrådet.
What was remarkable about this dossier was the enormous pressure from the Council of Ministers.
SwedishOundvikligen är det i samband med ett sådant direktiv hälsoaspekterna som är mest iögonenfallande.
With a directive of this kind, the health aspects will inevitably be the focus of attention.
SwedishDessa punkter anser jag är de mest iögonenfallande.
These are what I believe to be the salient points.
SwedishOundvikligen är det i samband med ett sådant direktiv hälsoaspekterna som är mest iögonenfallande.
However, we are principally dealing with an internal market directive, which is why Article 95 of the Treaty has been taken as a legal basis.
SwedishResultatet från Tjetjenien där valdeltagandet och stödet till Enade Ryssland var 99 procent är särskilt iögonenfallande.
The results from the area of Chechnya, where there was 99% turnout and support for United Russia, are particularly disturbing.
SwedishDen iögonenfallande delen av kommissionens förslag är talet om utvecklingen av en kultur för att värna om de grundläggande rättigheterna.
The outstanding part of the Commission's proposal is its talk of the development of a fundamental-rights culture.
SwedishI det sammanhanget är det iögonenfallande att i betänkandet av Fabra Vallés läggs skulden för det bristande samarbetet helt och hållet på medlemsstaterna.
In this context it is remarkable that the Member States are unilaterally blamed for this poor cooperation.
SwedishVi befinner oss i en situation där de fördrag som har undertecknats på miljöområdet aldrig följs: det mest iögonenfallande exemplet är Kyoto.
We are in a situation where agreements on the environment are never observed: the most striking example is the Kyoto Agreement.
SwedishDetta kommer att säkerställa att besökare, och framför allt den yngre generationen, kommer att få en iögonenfallande och tankeväckande erfarenhet.
This will ensure that visitors, and in particular the younger generation, will have an eye-catching and thought-provoking experience.
SwedishDessutom var det mycket iögonenfallande att Slovakien, trots att där förekommer allvarliga politiska problem, får exakt samma behandling som de andra fyra.
What's more, it sticks out like a sore thumb that Slovakia, despite its serious political problems, is getting exactly the same treatment as the other four countries.
SwedishMan kan bedöma kommissionens krav och betänkandet mot bakgrund av eurosystemets grundläggande problem - och de är onekligen stora och iögonenfallande.
The Commission's recommendation and report may be evaluated in the light of the euro system's most fundamental problems, and these are undeniably major and glaringly apparent.
SwedishDet mest iögonenfallande var kravet på att successivt avveckla inrikesstödet, eftersom detta anses orsaka den största snedvridningen, det vill säga de blå och gula boxarna.
The most striking of these was the demand for the phasing-out of the domestic aid believed to cause the most distortion, namely the blue and amber boxes.
SwedishMan kan bedöma kommissionens krav och betänkandet mot bakgrund av eurosystemets grundläggande problem - och de är onekligen stora och iögonenfallande.
The Commission' s recommendation and report may be evaluated in the light of the euro system' s most fundamental problems, and these are undeniably major and glaringly apparent.
SwedishDet är iögonenfallande att Danmark som har den näst högsta ekonomiska potentialen inom gemenskapen erhåller betydligt mer från budgeten än vad de bidrar med till dess finansiering.
For, example, it is immediately noticeable that Denmark, with the second most powerful economy in the Community, receives considerably more from the budget than it puts in.
SwedishDet är inte i dag lika iögonenfallande som det till exempel var i Kyoto eftersom vi i dag ligger i en arbetsfas där man idogt stretar med ett mycket stort antal tekniska detaljer.
It is not at present as striking as it was, for example, at Kyoto, as we are now at the stage of the operation where we are plodding through the very many technical details.
SwedishJag ser en utveckling mot mycket stora partigrupper med iögonenfallande stor intern mångfald, så att jag egentligen beklagar varje inskränkning i enskilda parlamentsledamöters medlemskap.
I can see a move towards very large groups, whose internal diversity I am struck by, so that I actually regret every instance where the membership of individual MEPs is curtailed.
SwedishDetta är mest iögonenfallande när det gäller zigenare som flyr från den rasism och diskriminering som de utsätts för i länder som Rumänien eller Slovakien - stater som EU anser som?
This is most striking in the case of gypsies fleeing the racism and discrimination that they suffer in countries such as Romania or Slovakia - States that the EU considers to be'safe '.