"hel" - angielskie tłumaczenie

SV

"hel" po angielsku

volume_up
hel {przym.}
volume_up
hel- {przym.}
volume_up
hel {przysł.}
EN
volume_up
hel- {zaim.}
EN
EN

"hell" po szwedzku

volume_up
hell {rzecz.}

SV hel
volume_up
{przymiotnik}

hel (też: frisk, välbehållen)
volume_up
whole {przym.}
Det finns en hel rad olika lösningar för en hel rad olika orsaker, som ministern sa.
There is a whole series of answers for a whole series of causes, as the Minister said.
Inom detta område föreligger en hel rad andra värdefulla förslag.
A whole series of other valuable proposals in this domain are on the table.
Just bland dessa världens fattigaste länder finns en hel rad risproducenter.
Of course the world's poorest countries include a whole series of rice producers.
hel (też: frisk, öppen, tydlig, full)
volume_up
clear {przym.}
Det är självfallet klart att det måste hända en hel del ut på fältet.
But it is of course clear that a great deal must be done in this field.
Deras budskap är fullständigt klart: det återstår en hel del att göra.
Their message is perfectly clear: there is still a great deal of work to be done.
Det är dock uppenbart att det fortfarande återstår en hel del att göra.
It is clear, however, that a great deal still remains to be done.
Även om vår stora europeiska dröm inte är fullständig har vi gjort en hel del framsteg.
Although our great European dream is not complete, we have made a good deal of progress.
Det är svårt att inse varför man ska undanta en hel bransch som förväntas producera betydande mänger avfall.
Therefore, it is not clear why a complete industry, which is expected to produce significant waste streams, is being exempted.
Det är svårt att inse varför man ska undanta en hel bransch som förväntas producera betydande mängder avfall.
Therefore, it is not clear why a complete industry, which is expected to produce significant waste streams, is being exempted.
hel (też: total, fullständig)
volume_up
entire {przym.}
Vi har genom den tyska återföreningen desindustrialiserat en hel region.
As a result of German reunification, an entire region was deindustrialised.
Summman av en hel kolumn summerar t.ex. även värdena i de dolda cellerna.
For example, a sum of an entire column will also total the values in the hidden cells.
Vi ligger en hel ekonomisk generation efter Amerikas förenta stater.
We are an entire economic generation behind the United States of America.
hel (też: full, högst, mätt, högsta)
volume_up
full {przym.}
Jeff Bebes mamma har redan skickat en en hel kartong med barndomsfoton.
Jeff Bebe's mother already sent over a whole shoe box full of childhood photos.
Det är mer än tillräckligt för att fylla en hel dag under toppmötet i juni.
That is more than enough to fill a full day at the June Summit.
Som ni vet ska frågestunden pågå i en hel timma.
As you know question time is supposed to last a full hour.
Europeiska unionens strategi har en global karaktär och föreskriver en hel serie åtgärder.
The European Union’s strategy is global in character and provides for a whole series of measures.
EU och USA står inför en hel rad globala problem och utmaningar.
- (CS) Ladies and gentlemen, Europe and the US are facing a whole series of global problems and global challenges.
Många talare har betonat helheten i utvidgningspaketet.
Many speakers have highlighted the global nature of the enlargement package.
Jag tror att det fortfarande råder en hel del missuppfattningar på detta område.
I think that there is still a good measure of misconception in this regard.
Vi talar en hel del om konfliktförebyggande och krishantering.
We talk a good deal about conflict prevention and crisis management.
Betänkandet innehåller en hel del viktiga och bra synpunkter.
The report contains a large number of good, important points.
hel (też: ordentlig, full, jämn, kraftig)
volume_up
round {przym.}
Det finns dock en hel del att göra innan vi kan kalla detta för en riktig utvecklingsrunda.
A great deal needs to be done, though, before we can call this a real development round.
Jag har en hel del frågor kring utarbetandet av dagordningen för den kommande millennierundan.
Mr President, the drafting of the agenda for the coming Millennium Round raises quite a few questions with me.
De var alla obevekliga i att det fanns en hel del oavslutade ärenden efter Uruguayrundan - särskilt angående textil och jordbruk - som behövde tas upp.
They all remained adamant throughout that there was a great deal of post-Uruguay Round unfinished business - on textiles and agriculture in particular - that needed to be addressed.
Summman av en hel kolumn summerar t.ex. även värdena i de dolda cellerna.
For example, a sum of an entire column will also total the values in the hidden cells.
För de flesta av åtgärderna har man gjort en hel del framsteg, närmare bestämt för 11 av totalt 14.
A good deal of progress has been made with regard to most of the actions, in fact with 11 out of a total of 14.
Mycket av vad de vill är positivt, men en hel del vill de genomföra på ett så fullständigt sätt som Merkel en gång påpekade.
They want much that is positive, but they want a lot that is total, as Mrs Merkel once remarked.
hel (też: oskadd, intakt)
volume_up
intact {przym.}
Spårbarheten förutsätter att förpackningarna är obrutna, så att patienten kan se att förpackningen är oöppnad eftersom förseglingen är hel.
This traceability is accompanied by the fact that the packaging must be undamaged, so that a patient who is given a pack can see that it has not been opened because it has an intact seal.
hel (też: enig, fast, massiv, gedigen)
volume_up
solid {przym.}

Przykłady użycia - "hel" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Swedish. – Detta betänkande innehåller en hel del hyckleri och ett antal osanningar.
   . – This report contains a great deal of hypocrisy and a number of untruths.
SwedishDet finns ännu en hel del kvar att göra men vi har ingen verklig handlingsplan.
There is still a very great deal left to be done, and no actual plan of action.
SwedishJag har en hel del att säga om vissa av de idéer som Guy Verhofstadt lade fram.
I have a great deal to say about some of the ideas put forward by Mr Verhofstadt.
SwedishDet har talats en hel del om ett betänkande om de politiska gruppernas utgifter.
There has been a great deal of talk about a report on political group expenditure.
SwedishJag har en hel del att säga om vissa av de idéer som Guy Verhofstadt lade fram.
I have a great deal to say about some of the ideas put forward by Mr Verhofstadt.
SwedishEn hel del arbete måste göras för att kunna stödja och berättiga detta initiativ.
A lot of work needs to be done in order to support and justify this initiative.
SwedishEn hel del arbete har redan uträttats efter att kommissionens meddelande antogs.
A lot of work has already been undertaken since the adoption of our Communication.
SwedishDen senaste tiden har vi talat en hel del om krisen och hur vi ska övervinna den.
Recently, we have spoken a great deal about the crisis and how to overcome it.
SwedishOm man vill lära sig något, då kan man läsa ut en hel mängd ur hans betänkande.
Anyone who wants to learn will find a great deal of information in his report.
SwedishKan ordförandeskapet se till att vi avsätter en hel timme för frågor hädanefter?
Please can the Presidency ensure that in future we get our hour of questions?
SwedishMakten står på spel, så det finns en hel del personer som inte skräder orden.
Power is at stake, and so there are quite a few who are not mincing their words.
SwedishSedan nämns innovation, något som vi, om vi får säga det själva, kan en hel del om.
Then there is innovation, something we know a lot more about, if we may say so.
SwedishDet finns mycket kvar att göra i detta område, och en hel del måste förbättras.
There is still work to be done in this area and improvements still need to be made.
SwedishNu har vi hört en hel del.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, we have now heard a great deal.
SwedishKommissionsledamoten har sagt en hel del om det.
The Commissioner has already gone into detail about Chapter IV, on foreign policy.
SwedishDet cirkulerar en hel del vilseledande information om innehållet i förslagen.
There is some misinformation about the content of the proposals in circulation.
SwedishMänskliga rättigheter verkar ha tagit en hel del tid i anspråk, och det med rätta.
Human rights seem to have been taking up quite a lot of time, and quite right too.
SwedishDe medicinerna kostar ofta mer än en hel årsinkomst för de människor som bor där.
Such medicines often cost more than the annual income of people living there.
SwedishGünther Oettinger, jag måste säga att du har uträttat en hel del.
(SL) Madam President, may I say, Commissioner, you have achieved a great deal.
SwedishNär det gäller tillsatser hade parlamentet hoppats kunna lägga till en hel del.
In regard to additional substances, Parliament had hoped to add a consistent number.