"handla" - angielskie tłumaczenie

SV

"handla" po angielsku

SV handla
volume_up
[handlade|har handlat] {czasownik}

1. ogólne

handla (też: verka, ingripa, fungera, verkar)
Eftersom detta inte kan tolereras måste vi handla och handla snabbt!
So we can no longer tolerate this but must act and act at once!
Nu måste vi handla på medborgarnas vägnar, och handla snabbt.
We now have to act on behalf of our citizens as a matter of urgency.
Från kommissionens sida har man ändå sagt att man är beredd att handla snabbt.
The Commission has nonetheless said that it is prepared to act quickly.
Det kommande minitoppmötet i Wien skall handla om institutionella omdaningar.
The next mini-summit in Vienna will deal with institutional reforms.
Dessutom verkar betänkandet främst handla om ämnet solidaritet.
Moreover, the report appears to deal predominantly with the subject of solidarity.
Ändringsskrivelsen måste emellertid även handla om annat.
However, the letter of rectification will have to deal with other things beside that.
Det kan till exempel handla om att ställa in saluföringen av produkterna.
This includes, for example, the suspension of introducing products onto the market.
Måste EU bara handla om marknadsplatser och marknadspolitik?
Does Europe have to be about the marketplace or about politics in relation to the market?
Detta är vad en öppen och konkurrenskraftig marknad skall handla om.
That is what an open and competitive market has to be all about.
En gemensam valuta gör det också lättare för folk att resa och handla i andra länder.
A common currency also encourages people to travel and shop in other countries.
När jag barn var en tyskägd affär inte ett ställe där jag kunde handla.
As a boy, a German-owned shop was not somewhere that I could buy things.
Jag tror att det är enklare att handla lokalt, och att människor är mer bekväma med det.
I think it is easier to shop locally, and people are more comfortable with the local.
Vi måste agera för att skapa villkor så att människor kan handla annorlunda i framtiden.
We have to act to create the conditions so that people can behave differently in future.
Vi är rättvisa och kommer också att handla utifrån det!
We are fair and shall also behave accordingly.
Vi som parlament bör ju inte år 2002 handla som om vi redan kände till de verkliga testmetoderna för åren 2005 och 2010.
This Parliament should not behave in 2002 as if it already knew what testing methods will be right in 2005 and 2010.
Det handlar främst om att behandla människor som om det endast handlar om handelsvaror.
It is essentially about treating people as if they were nothing more than merchandise.
Dessutom handlar mer än 50 procent av texten om transport av avfall utanför Europeiska unionen.
Whether we like it or not, waste is merchandise, and that is how we must treat it.
En annan springande punkt är flyktingarna: det handlar inte om varor utan om mänskliga varelser som vill se sina rättigheter, eller drömmar, att få leva och återse sin egen jord förverkligade.
Another key factor are the refugees: they are not merchandise but human beings who want to realise their right or their dream to live in their own land or see it once again.
handla (też: köpa, ragga upp, ta upp, samla ihop)

2. "köpa mat"

handla
handla
Sju veckor är en mycket lång tid för insättare som inte kan handla mat, betala räkningar eller använda sina betalkort.
Seven weeks is a very long time for depositors who are unable to buy food, pay bills or use their payment cards.

3. Handel

handla
En av de värsta lögnerna de har berättat för oss handlar om förluster av arbetstillfällen.
One of the worst of the untruths that they have been telling is about job losses.
Om man gör nivåerna jämförbara skulle det handla om upp till sju miljoner arbeten.
Equalising the rates would be equivalent to up to 7 million jobs.
Det handlar i huvudsak om? tillgångsrättigheter?: tillgång till arbete, byggnader, e-post och Internet.
Essentially, what is at issue are the so-called access rights: rights to access a job, buildings, email and the Internet.

Synonimy (szwedzki) dla "handla":

handla

Przykłady użycia - "handla" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDe skall inte handla om att skapa ytterligare byråkrati och snåriga bestämmelser.
They should not be about creating additional layers of bureaucracy and red tape.
SwedishMitt liv kom att handla om att bli av med den och fundera på att bli av med den.
My life became about getting rid of it and obsessing about getting rid of it.
SwedishI dag får vi veta mer, och detta gör naturligtvis också att vi tvingas handla.
More things become known to us today, and we are of course forced to take action.
SwedishI ett betydande antal fall väljer konsumenterna att handla där moms inte tillämpas.
In a significant number of cases consumers choose to go where VAT is not applied.
SwedishVarför skulle vi, med vårt kunnande inom denna teknik, behöva handla " utifrån ".
Why, given our efficiency in this technology, do we have to buy in from 'outside '?
SwedishVarför skulle vi, med vårt kunnande inom denna teknik, behöva handla " utifrån" .
Why, given our efficiency in this technology, do we have to buy in from 'outside' ?
SwedishDet är ju utom alla rimliga proportioner för en civiliserad stat att handla så.
It is truly out of all proportion for a civilized nation to do something like this.
SwedishDet är sann rättvisa och det är denna slags rättvisa som EU borde handla om.
This is true justice and this is the type of justice that the EU should be about.
SwedishFrån ett utvecklingsperspektiv anser jag att det bör handla om regional utveckling.
From a development perspective I would say that it should be regional development.
SwedishEuropeiska unionen är alldeles för svag för att verkligen handla för närvarande.
The European Union is far too weak to take real action at the present time.
SwedishDärför måste vi studera problemet på ett djupare plan och handla i förebyggande syfte.
We must therefore study the problem in greater depth and take protective action.
SwedishTrots dessa uppenbara hemskheter fortsätter vissa länder att handla med Burma.
Despite these unmistakeable horrors, certain countries continue to trade with Burma.
SwedishFolkomröstningen kommer att handla mer om innehållet än om texten i fördraget.
The referendum will be more about context than about the text of the treaty.
SwedishDet är människors vardagliga livsbetingelser som samarbetet skall handla om.
Cooperation should relate to the conditions governing people's everyday lives.
SwedishNi säger att vi måste handla och att situationen inte förändras genom möten.
You say that action is required and that meetings are not going to move things on.
SwedishJag skulle emellertid vilja betona att denna debatt inte bara ska handla om kostnader.
However, I would like to stress that this debate should not just be about costs.
SwedishDet får inte handla om att ge utrymme år kommissionärers egna politiska övertygelser.
It cannot be the case that Commissioners ' own political convictions hold sway.
SwedishLåt oss till sist göra det möjligt för dem att handla med EU och med resten av världen.
Let us, at last, allow them to trade with the EU and with the rest of the world.
SwedishDet kommer de att fortsätta med, för att kunna handla gemensamt på många områden.
Technical and economic developments alone make this an absolute necessity.
SwedishDet skulle således handla om att påskynda ett erkännande av deras kvalifikationer.
We therefore need to take action quickly so that their qualifications are recognised.