"hänsyn" - angielskie tłumaczenie

SV

"hänsyn" po angielsku

SV hänsyn
volume_up
{rodzaj wspólny (utrum)}

1. ogólne

De berörda medlemsstaterna agerade olika med hänsyn till importstoppet.
The Member States concerned reacted differently with regard to the interceptions.
I detta avseende tar man i förslaget hänsyn till proportionalitetsprincipen.
In this regard, the proposal respects the principle of proportionality.
Dödsstraff tillämpas regelbundet utan hänsyn till rättstatsprincipen.
The death penalty is applied regularly with no regard to the rule of law.
hänsyn
volume_up
deference {rzecz.}
Huruvida detta nu beror på att man tar hänsyn till de nationella regeringarna, som har beslutat detta, vet jag inte.
Whether that was out of deference to the national governments that decided it, I do not know.
Under förhandlingarna hörde jag också hur hedrandet av offren innefattar hänsyn, varmed man undviker ord som folkmord.
During these negotiations, I also heard how commemorating the victims involves deference, thereby avoiding words such as genocide.
De har avstått från att fatta beslut av hänsyn till parlamentets diskussioner här i dag och det står parlamentet fritt att fatta beslut i morgon.
They have refrained from making a decision in deference to Parliament's discussions here today and the decision is open to Parliament to take tomorrow.
För det första tar man i direktivet hänsyn till miljön.
Firstly, the directive attaches importance to the environment.
Med hänsyn till den strategiska betydelsen nämner jag Turkiet först.
Given its strategic importance, I shall mention Turkey first.
Det är dock nödvändigt att ta hänsyn till tobakens ekonomiska och sociala betydelse i vissa regioner.
However, the economic and social importance of tobacco in certain regions must be taken into account.
hänsyn (też: anledning, grund, skäl, rätt)
volume_up
reason {rzecz.}
Humanitära hänsyn är inte enda skälet till detta.
Humanitarian considerations are not the sole reason for this.
Det är därför jag ber kommissionen att ta hänsyn till detta.
It is for that reason that I ask you also to take this into account.
Detta måste ske om så bara med hänsyn till den mänskliga värdigheten, men inte enbart av den anledningen.
This must be done if only on account of human dignity, but not solely for that reason.
Hänsyn till den fria marknaden vinner alltid över hänsyn till människorna.
Consideration for the free market always wins over consideration for the people.
I samband med detta skall det tas hänsyn till de svaga grupperna i samhället.
In this context, consideration should be given to the weaker members of society.
Sådana speciella förhållanden borde även kommissionen ta hänsyn till.
The Commission should also take such special circumstances as these into consideration.
hänsyn (też: vördnad, fromhet, pietet)
volume_up
piety {rzecz.}

2. "respekt"

hänsyn (też: avseende, hänseende, vördnad, aktning)
volume_up
respect {rzecz.}
Han sade att kommissionen måste ta hänsyn till parlamentets resolutioner.
He said that the Commission should show respect for Parliament's resolutions.
Med hänsyn till de framlagda ändringsförslagen bör jag betona följande.
In respect of the proposed amendments, I should stress the following.
Med hänsyn till detta får det särskilt inte vidtas åtgärder som begränsar importen.
In this respect, in particular, no measure restricting imports may be laid down.

Synonimy (szwedzki) dla "hänsyn":

hänsyn

Przykłady użycia - "hänsyn" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishVi måste se längre än till nationella hänsyn och i stället ta europeiska hänsyn.
We must look beyond national considerations and towards European considerations.
SwedishDessa framsteg är trots allt otillräckliga med hänsyn till vad som står på spel.
Even so, these achievements are still inadequate in terms of the issues at stake.
SwedishJag hoppas att kommissionen kommer att ta hänsyn till det här geografiska läget.
I hope the Commission will see fit to take account of this geographical position.
SwedishFör liten hänsyn tas till demografiska förändringar och bristen på specialister.
Too little attention is paid to demographic change and the lack of specialists.
SwedishDetta blev ännu mer uppenbart med hänsyn till låsningen i rådet i förra veckan.
This has become even more relevant given the deadlock in the Council last week.
Swedish   – Kommissionen tar givetvis stor hänsyn till det som Hannes Swoboda sa nyss.
   The Commission takes good note of what Mr Swoboda has just said, of course.
SwedishSå var snälla och ta hänsyn till våra krav på en hel rad delade omröstningar.
Please make allowance, then, for our requests for a whole series of split votes.
SwedishTidsfristen för korrigeringen kan dock sättas med hänsyn till ekonomiska faktorer.
However, the timescale for the correction could take account of economic factors.
SwedishParlamentet måste ta hänsyn till detta vid omröstningen om detta viktiga direktiv.
Parliament must take this into account when voting on this important directive.
SwedishDet måste göras på ett sätt som tar hänsyn till förhållanden och analyserar dem”.
It has to be done in a way which takes account of relationships and analyses them'.
SwedishDet tar hänsyn till de invändningar som ni framfört i parlamentets resolutioner.
It takes into account the concerns of Parliament raised in your resolutions.
SwedishGoogle har meddelat att man inte kan ta hänsyn till icke-registrerade varumärken.
Google said that it could not take any account of an unregistered brand name.
SwedishDessa kriterier skall ta hänsyn till medlemsstaternas regionala prioriteringar.
These criteria should take account of the regional priorities of the Member States.
SwedishHär är det också viktigt att ta hänsyn till förarnas och befraktarnas synpunkter.
The checks, however, should not be made too onerous for the transport sector.
SwedishKommissionen ändrade sitt förslag för att ta hänsyn till parlamentets ståndpunkt.
The Commission amended its proposal to take account of Parliament's position.
SwedishDessutom tar man på allvar hänsyn till vårt ansvar gentemot utvecklingsländerna.
Further, it takes serious note of our responsibilities towards the developing world.
SwedishDen europeiska arbetsmarknadsstrategin måste helt klart ta hänsyn till denna aspekt.
The European labour market strategy clearly has to take this aspect into account.
SwedishJag är medveten om behovet att ta hänsyn till nationella processrättsliga regler.
I am aware of the need to be sensitive as regards national procedural rules.
SwedishÄndå har vi fortsatt utan hänsyn till detta, nästan som om ingenting hade hänt.
Nevertheless, we have carried on regardless, almost as if nothing had ever happened.
SwedishJag hoppas att kommissionen tar hänsyn till dessa när lagstiftningen utarbetas.
I hope the Commission will take those into account when formulating the legislation.