"fungera" - angielskie tłumaczenie

SV

"fungera" po angielsku

SV fungera
volume_up
[fungerade|har fungerat] {czasownik}

fungera
Organisationen måste fungera intelligentare, snabbare och mer demokratiskt.
It has to function more intelligently, faster and more democratically.
Ett socialt skyddssystem kan inte fungera utan en hög sysselsättningsgrad.
A system of social security cannot function without a high degree of employment.
Oppositionspartier förbjuds eller också görs det omöjligt för dem att fungera.
Opposition parties are banned or it is made impossible for them to function.
Om förslaget är ogenomförbart kommer det inte att börja fungera här i parlamentet.
If the proposal is unworkable, it will not be made to work here in Parliament.
Femton splittrade nationella marknader för elektronisk kommunikation kan inte fungera.
Fifteen separate national electronic communications markets cannot work.
Det samarbetet skulle fungera och vi kunde säkerställa vår energiförsörjning.
This cooperation would work and would secure energy provision.
fungera (też: verka, ingripa, handla, verkar)
Denna fond kommer att fungera som en stötdämpare för globaliseringens kraftfulla motor.
That fund will act as a shock absorber to the powerful engine of globalisation.
Det är dags att få institutionerna att fungera, och att de tar sitt politiska ansvar.
It is time for the institutions to act and to accept their political responsibilities.
De skulle fungera som en bastion mot den uppryckande islamiska fundamentalismen.
It is said to act as a bulwark against rising Muslim fundamentalism.
För att detta ska fungera tillfredsställande krävs ett gemensamt regelverk.
If all this is to operate satisfactorily, common regulations are required.
Den måste kunna fungera utan politisk inblandning och certifieringsprocesser.
It must be able to operate free of political interference and certification processes.
Det råder ingen tvekan om att institutionen kommer att fungera med absolut öppenhet.
There is no doubt that the institution will operate with absolute clarity.
fungera (też: verka)
För att få principen om att förorenaren betalar att fungera på ett bra sätt.
In order to ensure that the polluter-pays principle is implemented effectively.
För att ICC skall kunna fungera, krävs det emellertid ett brett internationellt stöd.
However, in order for the ICC to be able to work, broad international support is necessary.
För att fungera behöver EU ett politiskt ledarskap.
In order to function, the European Union needs political leadership.

Synonimy (szwedzki) dla "fungera":

fungera

Przykłady użycia - "fungera" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDet gör att det är nödvändigt med ordentliga regler för hur detta skall fungera.
This makes it necessary to have proper rules governing transport of this kind.
SwedishTaiwan skulle mycket väl kunna fungera som observatör i Världshälsoorganisationen.
Taiwan could easily play its part in the World Health Organization as an observer.
SwedishDet är visserligen så att den europeiska strukturpolitiken har visat sig fungera.
The European structural policy may have proved itself, but it is in need of reform.
SwedishMyndigheterna bör skapa förutsättningar för att de sociala sambanden skall fungera.
Authorities must set up conditions for the functioning of social relationships.
SwedishMen detta parlament måste fungera som en otillfredsställelsens varningsklocka.
However, Parliament should sound the alarm whenever there is dissatisfaction.
SwedishDen lösning som nåddes i Kosovo kan kanske fungera som en principiell modell.
The solution arrived at in Kosovo might perhaps serve as a model in principle.
SwedishFrämjandet av jämställdhet mellan män och kvinnor kan fungera som exempel på detta.
The promotion of equality between men and women could serve as an example of this.
Swedish   – Europeiska unionen måste modernisera sina arbetsmarknaders sätt att fungera.
   . The European Union must modernise the operation of our labour markets.
SwedishDet sjunde ramprogrammet är avsett att fungera som Lissabonagendans svänghjul.
The Seventh Framework Programme is meant to be the fly wheel of the Lisbon Strategy.
SwedishEtt EU-system skulle slutligen fungera bäst som en del av en global strategi.
Any EU scheme would best be operated eventually as part of a global approach.
SwedishElfenbenskusten kan fungera som ett exempel och spela en regional föregångarroll.
Côte d ' Ivoire could become a role model and take the lead in the region.
SwedishEtt bevis för att Europeiska unionens sätt att fungera ibland lämnar övrigt att önska.
This proves that the way the European Union works leaves something to be desired.
SwedishHur förbindelserna mellan styrkan och Nato skall fungera exakt är fortfarande oklart.
Indeed, the precise relationship between the force and NATO remains ambiguous.
SwedishI förslaget fastställs några tydliga mål för att Ucits-direktivet ska fungera bättre.
It sets some clear objectives for improving the functioning of the UCITS Directive.
SwedishDet kommer inte att fungera om vi ser det som en konflikt mellan institutionerna.
It will not succeed if we view it as a conflict between the institutions.
SwedishUtan ett fungerande finanssystem kan dock ingenting annat heller fungera.
However, without a functioning financial system, nothing else can be sustained.
SwedishDen kan inte fungera som grund för inrättandet av en europeisk konstitution.
It cannot serve as a basis for the establishment of a European constitution.
SwedishVi måste alltså fastställa regler som kan fungera i de olika nationella kulturerna.
We must therefore lay down rules which can thrive in the different national cultures.
SwedishMedlemsstaterna är ännu inte överens om hur den här mekanismen skall fungera.
Member States are still not agreed on the nuts and bolts of this mechanism.
SwedishDå är tryggheten och flexibiliteten en viktig kombination för att det ska fungera.
The security and flexibility is a great combination and makes her lift so much easier.