"framför allt" - angielskie tłumaczenie

SV

"framför allt" po angielsku

EN

SV framför allt
volume_up
{przysłówek}

framför allt (też: först och främst, huvudsakligen)
volume_up
chiefly {przysł.}
Tillgänglighet handlar framför allt även om att ge informationen en tydlig struktur.
Accessibility is also chiefly to do with a clear structuring of the data.
Dessa synpunkter gäller framför allt miljön, folkhälsan och allergiker.
These comments chiefly concern the environment, public health and allergy sufferers.
Det är känt att det framför allt är trafiken som orsakar partiklarna i luften.
As you know, the particles are released chiefly in traffic.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "framför allt"

framför przysłówek
framför przyimek
framföra czasownik
allt rzeczownik
English
allt przymiotnik
English
allt zaimek

Przykłady użycia - "framför allt" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishI ett civiliserat samhälle måste vi sätta våra barns säkerhet framför allt annat.
In a civilised society, we must put the safety of our children above everything.
SwedishDetta gäller framför allt batterier, som fortfarande är den dyraste komponenten.
This applies to batteries in particular, which are still the most expensive part.
SwedishVi måste framför allt komma ihåg enligt vilka principer budgeten har upprättas.
Above all, we have to remember the principles upon which the budget is drawn up.
SwedishFramför allt tillåts olika tillträdesnivåer när det gäller systemets information.
In particular, it permits selective access to the information within the system.
SwedishVi stöder kommissionens strategi, framför allt kommissionsledamot Füles strategi.
We support the Commission approach, and that of Commissioner Füle in particular.
SwedishFramför allt fastslog vi att detta måste beslutas av politiker, inte av jurister.
Above all, we said, this must be a decision of politicians, and not of lawyers.
SwedishEuron behöver inte bara en stabilitets- utan framför allt också en tillväxtpakt.
The euro needs not only a pact for stability, but also, primarily, for growth.
SwedishEtt bevis på denna vilja är framför allt den nya europeiska sjösäkerhetsbyrån.
The new European Maritime Safety Agency is proof positive of this determination.
SwedishFramför allt vill jag gratulera de nya medlemsländerna till deras ansträngningar.
More importantly, I want to compliment the new Member States for their efforts.
SwedishIngen vill bli utsatt för denna kritik, och framför allt vara ansvarig för detta.
No one wants to be exposed to this criticism and, above all, this responsibility.
SwedishDen måste givetvis vara neutral och måste framför allt ha utsikter att lyckas.
It certainly has to be neutral and, above all, it must have prospects of success.
SwedishHög kvalitet och framför allt gränsöverskridande tjänster är kontinentens framtid.
High-quality and cross-border services in particular are this continent's future.
SwedishDet här är inte uteslutande ett kvinnoproblem, men det berör framför allt kvinnor.
This is not exclusively a women’s problem, but it does particularly affect women.
Swedish. – Ett frihandelsområde är ett område utan hinder, framför allt tullhinder.
   .A free trade area is an area without barriers, customs barriers in particular.
SwedishSådan utbildning har delvis försummats, framför allt i de nya medlemsstaterna.
Such training has been somewhat neglected, especially in the new Member States.
SwedishMen även EU måste göra mer, framför allt när det gäller förbättrad samordning.
Europe, too, must do more, however, above all, in terms of better coordination.
SwedishMen framför allt finns det ingen enhetlig säkerhetsstandard för atomkraftverk.
And, above all, there are no uniform safety standards for nuclear power stations.
SwedishDessa ändringsförslag syftar framför allt till att förstärka det egna inflytandet.
These are amendments that are mainly geared towards increasing our own influence.
SwedishLåt mig nämna Medelhavet som exempel, och då framför allt fisket i mitt eget land.
A case in point is the Mediterranean, including my country' s fishing industry.
SwedishTydligen sätter man i Paris intresset för olja och naturgas framför allt annat.
Apparently, in Paris, oil and natural gas interests take priority over everything.