"formalisera" - angielskie tłumaczenie

SV

"formalisera" po angielsku

SV

formalisera [formaliserade|har formaliserat] {czasownik}

volume_up

Przykłady użycia - "formalisera" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishVi ser nu fram emot att formalisera andrabehandlingens överenskommelse.
We now look forward to the formalisation of the second-reading agreement.
SwedishJag är inte så säker på behovet av att formalisera detta förhållande, eftersom det redan tillämpas.
I am not convinced of the need to formalise this state of affairs since it exists already.
SwedishDärför är det helt naturligt att formalisera förbindelserna genom ett övergripande handelsavtal.
It is only natural, therefore, that this relationship should be formalised via a comprehensive trade agreement.
SwedishJag hoppas att rådet kommer att formalisera frågan.
I hope that the European Council will formalise this matter.
SwedishMen jag är mindre entusiastisk över att formalisera det...
But I am less enthusiastic about formalising it ...
SwedishJag skulle föredra att betona utbytet av sakinnehåll snarare än att formalisera förhållandet mellan oss.
My preference is to put the emphasis on an exchange of substance rather than formalising things between us.
SwedishMen jag är mindre entusiastisk över att formalisera det...
But I am less enthusiastic about formalising it...
SwedishVi bör inte göra det till ett offer för sin egen framgång genom att formalisera det eller göra det klumpigt.
That is what SOLVIT is. We should not make it a victim of its own success by formalising it or making it heavy-handed.
SwedishJag är säker på att vi bara kan undvika denna meningslösa dispyt om vi lyckas formalisera de parlamentariska relationerna.
I am sure that we can only avoid this absurd dispute if we succeed in formalising parliamentary relations.
SwedishDet skulle helt enkelt formalisera det förfarandet.
SwedishPå samma sätt syftar den nya förordningen till att formalisera utfrågningarna av stiftelsens direktör i parlamentets utskott.
Similarly, the new regulation aims to formalise the hearings of the Director of the Foundation before the parliamentary committees.
SwedishLissabonfördraget skulle bidra till att formalisera våra nuvarande metoder och ge en frisk kraft att förbättra dem ytterligare.
The Treaty of Lisbon would put our existing practices on a more formal footing and provide a fresh impetus to further enhance them.
SwedishMed tanke på detta syftar förordningen till att formalisera de befintliga lösningarna och att garantera kontinuiteten hos uppgiftsinsamlingen.
This being the case, the regulation aims to formalise existing solutions and to ensure continuity of data collection.
SwedishKommissionens uppgift är nu att fortsätta arbetet genom att formalisera uppföljningen av slutsatserna från Europeiska rådets möte.
The task for the Commission now is to continue this work by formalising the follow-up to the conclusions of the European Council.
SwedishKommissionens uppgift är nu att fortsätta arbetet genom att formalisera uppföljningen av slutsatserna från Europeiska rådets möte.
The task for the Commission now is to continue this work by formalising the follow-up to the conclusions of the European Council.
SwedishSyftet med det här förslaget är att formalisera de sociala toppmöten som hölls i Stockholm i mars 2001 och i Barcelona i mars 2002.
The aim of this proposal is to formalise the social dialogue summits held in Stockholm in March 2001 and Barcelona in March 2002.
SwedishNi kan göra precis samma sak med rådets ordförande, och sedan kan ni formalisera hela paketet när fördraget väl har ratificerats.
You can do exactly the same with the President of the Council and then, once the Treaty is ratified, you can formalise the whole package.
SwedishDärefter kan ni formalisera det.
At the same time, the political decision that you take on the President of the Council now can be put into practice; you can then formalise it.
SwedishFörslaget om att formalisera kravet att utanordnaren, dvs. direktören för organet, är den som i sista hand bär ansvaret är också välgrundat.
The proposal to formalise the requirement for the authorising officer, i.e. the director of the agency, to be ultimately responsible is also valid.
SwedishVårt gemensamma mål är att i en gemensam förklaring från de tre institutionerna formalisera vår vision och vårt gemensamma synsätt på politiken för humanitärt bistånd.
Our common objective is to formalise in a joint declaration by the three institutions our vision and our common approach to humanitarian aid policy.