"finnas" - angielskie tłumaczenie

SV

"finnas" po angielsku

SV

finnas [fanns|har funnits] {czasownik}

volume_up
finnas
volume_up
to be found {czas.} [przykł.]
Bromat borde således inte kunna finnas i naturligt mineralvatten.
It should thus not be possible for bromate to be found in natural mineral water.
Det kan dock även finnas andra exempel där en nordisk samstämmighet är nödvändig.
Other examples can also be found where coordination in Scandinavia is necessary.
Vår bästa sköld kommer alltid att finnas i vår andlighet och i våra principer.
Our best shield will always be found in our spirituality and our principles.
Den möjligheten - den är reell för tillfället - kommer att fortsätta att finnas.
That possibility - that is the reality at the moment - will continue to exist.
Ingen livskraftig parlamentarisk demokrati kan finnas utan kontroll över finanserna.
No viable parliamentary democracy can exist without the power of the purse.
Nittio procent av de hus som kommer att finnas 2020 står redan på plats.
90% of the buildings which will exist in 2020 already exist now.
Jag anser att det måste finnas ett avtal och att det inte får finnas olika avtal.
I believe that there should be one agreement, not a number of different agreements.
Om det ska finnas en europeisk inre marknad måste det också finnas europeiska företag.
If there is to be a European market, there must also be European enterprises.
Det kommer inte att finnas något formellt samband, och det kan inte finnas något heller.
Mr Posselt, there will be no formal connection, and there cannot be one.
Följande är två situationer där det kan finnas delade användare:
The following are two situations in which shared users will occur:
Men det skulle inte finnas några vinnare alls om ytterligare en global konflikt skulle uppstå i dag.
However, there would be no winners at all if another global conflict were to occur today.
En varaktig lösning på problemen kan enbart finnas där problemen uppstår.
In the long run, problems can only be solved at the point where they actually occur.

Synonimy (szwedzki) dla "finnas":

finnas

Przykłady użycia - "finnas" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDe kommer att finnas tillgängliga för er så att ni kan granska dem när som helst.
They will be available to you, and you will be able to inspect them at any time.
SwedishDet måste finnas en koppling mellan var man betalar skatten och vad den går till.
There should be a link between where one pays tax and what that tax is used for.
SwedishDet kan dock även finnas andra exempel där en nordisk samstämmighet är nödvändig.
Other examples can also be found where coordination in Scandinavia is necessary.
SwedishJag antar för övrigt att ni röstade, detta bör alltså finnas med i protokollet.
Incidentally, I assume you also voted, so that should appear in the Minutes too.
SwedishDet måste finnas tungt vägande skäl för informationsutbyte mellan EU-länderna.
There must be weighty reasons for information exchange between the EU countries.
SwedishDet måste finnas öppenhet på alla administrativa nivåer när det gäller dokument.
Transparency must apply at each administrative level with regard to documents.
SwedishDet kan finnas höga broar till exempel, som är otillgängliga för räddningsstyrkor.
There may be high bridges, for instance, that are inaccessible to rescue forces.
SwedishResolutionen innehåller emellertid flera skrivningar som inte borde finnas där.
However, the resolution contains several provisions which should not be included.
SwedishDen möjligheten - den är reell för tillfället - kommer att fortsätta att finnas.
That possibility - that is the reality at the moment - will continue to exist.
SwedishDet kan finnas undantag från de allmänna reglerna i vissa bilaterala skatteavtal.
There could be exceptions to the general rule in some bilateral tax agreements.
SwedishJag håller själv med henne i ett avseende: det kommer alltid att finnas skurkar.
As for myself, I agree with her on one point: there will always be scoundrels.
SwedishÅterigen kan det också finnas anledning att fundera över problemen med barnarbete.
Again, the problems relating to child labour might also be cause for reflection.
SwedishDet kan inte finnas någon lämpligare tid att opponera sig än under en valkampanj.
There can be no more important time to oppose than during an election campaign.
SwedishMuspekaren eller en av grafikobjektets konturlinjer måste finnas inom fästområdet.
The cursor or a contour line of the graphics object has to be in the snap range.
SwedishDen allmänna tanken bakom samtliga förslag är att det måste finnas miniminormer.
The general thrust of all the proposals is that there should be minimum standards.
SwedishDet kan endast finnas en transatlantisk lösning med delaktighet av moderbolaget.
There can only be a transatlantic solution which involves the parent company.
SwedishDet måste finnas hårda och avskräckande straff för katt- och hundpälshandlarna.
There must be tough and dissuasive penalties to deter the cat and dog fur traders.
SwedishJag tycker inte att sådana påståenden bör finnas i en text från Europaparlamentet.
I do not think that such statements have any place in a European Parliament text.
SwedishSlutligen kommer det även att finnas en delegation från Europaparlamentet i Doha.
Finally, there will also be a delegation from the European Parliament in Doha.
SwedishDet är därför jag anser att det måste finnas europeisk samordning på detta område.
That is why, on this point, I believe that there must be European coordination.