"fasta ståndpunkt" - angielskie tłumaczenie

SV

"fasta ståndpunkt" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "fasta ståndpunkt" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "fasta ståndpunkt"

fasta rzeczownik
English
fasta czasownik
English
ståndpunkt rzeczownik
fästa czasownik

Przykłady użycia - "fasta ståndpunkt" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishJag kan inte göra annat än att ansluta mig till parlamentets fasta ståndpunkt.
I can only subscribe to the strong position of this Parliament.
SwedishAtzo Nicolaï delgav oss rådets fasta ståndpunkt att målet är att vi skall avsluta i juni.
Mr Nicolaï transmitted to us the Council's firm position that the objective is for us to finish in June.
SwedishSlutligen skulle jag vilja tacka för det tydliga stödet för den fasta ståndpunkt som kommissionen har.
Lastly, I should like to thank you for your unambiguous support for the firm line held by the Commission.
SwedishVi uppmanar rådet att ta fasta på vår ståndpunkt och inleda samtal om den fortsatta utvecklingen av förordningen.
We call on the Council to incorporate our opinion and open talks on the further development of this Regulation.
SwedishVi bör därför sätta allt detta i rätt perspektiv och stödja kommissionens ordförande i hans fasta ståndpunkt i frågan.
So we should get all this in perspective and back the Commission President in his strong stance on the matter.
SwedishFru kommissionsledamot, vi har redan hört dig tala och vi uppskattar den fasta ståndpunkt som du har intagit i denna särskilda fråga.
Commissioner, we have already heard you and we appreciate the strong stand that you have been taking on this particular issue.
SwedishUSA: s ståndpunkt i allt detta, ärade ledamöter, är en orättvis ståndpunkt, måste göra att kommissionen fortfarande intar samma fasta ståndpunkt.
The attitude of the United States is an unfair one and calls for a firm stance from the Commission, with no giving in.
SwedishJag ville använda min röst för att upprepa min fasta ståndpunkt: vi får inte offra vår jordbruksmodell till förmån för kommersiella överväganden.
I wanted to use my vote to restate my firm position: we must not sacrifice our agricultural model at the altar of commercial considerations.
SwedishJag vill börja med att tacka rådet för dess fasta ståndpunkt när det gäller situationen i Vitryssland och de sanktioner som man har enats om.
   Mr President, I begin by welcoming the firm stand of the Council on the situation in Belarus and the sanctions that have been agreed.
SwedishEnligt vår mångåriga och fasta ståndpunkt om förbud mot dödsstraff har jag framfört en uppmaning om att alla väntande verkställanden av dödsstraff ska stoppas.
In line with our longstanding and firm position on the abolition of the death penalty, I have called for a halt to all pending death penalty cases.
SwedishDe alternativa resolutioner som har lagts fram skulle ha inneburit stora förändringar av betänkandet och var inte förenliga med den fasta ståndpunkt som vi har haft i fem år.
The alternative resolutions tabled substantially modified the Report, and did not meet the consistent position we have held for 5 years now.
SwedishParlamentet har mer än en gång uttryckt sin fasta tro och ståndpunkt: det är emot dödsstraff och för ett världsomfattande moratorium om dödsstraff.
The European Parliament has more than once expressed its firm belief and position: it is against the death penalty and in favour of a worldwide death-penalty moratorium.
SwedishMaria Damanaki, jag har förstått att du vill bedöma situationen efter samtalen den 26 oktober, och jag uppskattar den fasta ståndpunkt som du har beslutat dig för att inta.
Commissioner, I understand that you will assess the situation after the talks on 26 October, and I appreciate the firm stand you have decided to take.
SwedishFör det första framhåller man i betänkandet parlamentets fasta ståndpunkt att de statliga stöden målmedvetet måste minskas för att den inre marknaden skall kunna fungera korrekt.
First of all the report reveals Parliament's single-minded determination to reduce state aid to ensure that the internal market functions flawlessly.
SwedishFör det första framhåller man i betänkandet parlamentets fasta ståndpunkt att de statliga stöden målmedvetet måste minskas för att den inre marknaden skall kunna fungera korrekt.
First of all the report reveals Parliament' s single-minded determination to reduce state aid to ensure that the internal market functions flawlessly.
SwedishEU erinrade om sin fasta ståndpunkt mot dödsstraff i alla sammanhang och hänvisade till sin uppmaning om ett internationellt moratorium för dödsstraff som ett första steg mot ett avskaffande.
The EU recalled its firm opposition to the use of capital punishment under all circumstances, seeking a global moratorium on the death penalty as a first step.
SwedishUr denna synvinkel vill jag uttrycka vår fasta övertygelse att Europaparlamentets ståndpunkt bör vara så enhetlig som möjligt när parlamentet granskar dessa 26 prioriterade direktiv.
From that point of view, I would like to express our determination that the European Parliament's position, when it examines these 26 priority directives, should be as coherent as possible.

Pozostałe hasła

Swedish
  • fasta ståndpunkt

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.